Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HAVLAN, Petr, Dagmar SOCHOROVÁ, Jan JANEČEK, Tomáš SVOBODA, Ivo KRÝSA, Michal VOTŘEL, Eva VONDRÁČKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jiří LORENC. Majetek státu v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Leges, 2021. 352 s. Teoretik, sv. 656. ISBN 978-80-7502-455-8.
 2. 2017

 3. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova: Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 2017. ISBN 978-80-210-8523-7.
 4. 2016

 5. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 s. ISBN 978-80-210-8524-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016.
 6. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 s. ISBN 978-80-210-8523-7.
 7. SOCHOROVÁ, Dagmar. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 s. ISBN 978-80-210-8523-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016.
 8. 2014

 9. HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Michal VOTŘEL, Jiří LORENC, Petr POPÍŠIL, Dagmar SOCHOROVÁ a Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 2. přepracované vyd. Praha: Leges Praha, 2014. 400 s. Monografie, č. sv. 258. ISBN 978-80-7502-057-4.
 10. BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. Edice Scientia, svazek č. 506. ISBN 978-80-210-7774-4.
 11. BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. ISBN 978-80-210-7774-4.
 12. MINÁŘOVÁ, Eva, Dagmar SOCHOROVÁ a Jitka ZÍTKOVÁ. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-6631-1.
 13. 2013

 14. SOCHOROVÁ, Dagmar. Aktuální otázky realizace mediální výchovy. Didaktické studie. Praha, 2013, roč. 5, č. 1, s. 131-144. ISSN 1804-1221.
 15. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Das Eigentum juristischer Personen des öffentlichen Rechts im tschechischen Recht. Jahrbuch für Ostrecht. München: Institut für Ostrecht C.H. Beck Verlag, 2013, roč. 54, č. 1, s. 27-42. ISSN 0075-2746.
 16. HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Michal VOTŘEL, Jiří LORENC, Petr POSPÍŠIL, Dagmar STREJČKOVÁ a Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 344 s. Monografie, č. sv. 952. ISBN 978-80-7201-899-4.
 17. SOCHOROVÁ, Dagmar. Media Education in the Czech Language and Literature. In The European Conference on Educational Research - ECER 2013. 2013.
 18. KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
 19. SOCHOROVÁ, Dagmar. Požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v průřezovém tématu Mediální výchova a současná vzdělávací praxe učitelů českého jazyka. Paidagogos. 2013, roč. 14, č. 1, s. 81-96. ISSN 1213-3809.
 20. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 21. HAVLAN, Petr a Dagmar STREJČKOVÁ. Vlastnictví některých veřejných subjektů v českém právu. In Konsenzus v práve. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013. s. 343-353. ISBN 978-80-557-0523-1.
 22. PROKOPOVÁ, Klára a Dagmar SOCHOROVÁ. Vybrané aspekty financování památkové péče. In Dny práva 2012 - Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 2169-2181. ISBN 978-80-210-6319-8.
 23. 2012

 24. STREJČKOVÁ, Dagmar. Aktuální otázky oddlužení ve světle judikatury. In Damian Czudek, Jan Havlíček, Michal Kozieł, Jan Neckář, Svatopluk Nečas, Gabriela Oškrdalová, David Póč, Jindřiška Šedová. Sborník CEPS MU Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 169-180. ISBN 978-80-210-6162-0.
 25. STREJČKOVÁ, Dagmar. Aspekty realizace mediální výchovy ve výuce učitelů českého jazyka a literatury. In Poláchová Vašťatková, J., Bačíková, A. (eds.). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. s. 35-46. ISBN 978-80-87533-03-1.
 26. STREJČKOVÁ, Dagmar. Current Issues of Financial Management of Professional Chambers in the Czech Republic. In Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries. 2012.
 27. STREJČKOVÁ, Dagmar. Finanční hospodaření profesních komor v České republice. In Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 473-479. ISBN 978-80-7160-317-7.
 28. STREJČKOVÁ, Dagmar. Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků. In Dny práva 2011 - Days of Law 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 354-370. ISBN 978-80-210-5910-8.
 29. STREJČKOVÁ, Dagmar. Media Education in the Czech Republic. In 4th Paris International Conference on Education, Economy and Society 2012 - Analytrics. 2012.
 30. STREJČKOVÁ, Dagmar. Media Education in the Instruction of Czech Language and Literature Teachers. In European Conference on Educational Research ECER. 2012.
 31. STREJČKOVÁ, Dagmar. Pojetí mediální výchovy ve výuce českého jazyka a literatury. Usta ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem, 2012, XII, č. 1, s. 138-149. ISSN 1802-825X.
 32. STREJČKOVÁ, Dagmar. Použití médií ve výuce učitelů českého jazyka a literatury. Media4u Magazine. 2012, roč. 9., č. 3, s. 72-77. ISSN 1214-9187.
 33. STREJČKOVÁ, Dagmar. Používané didaktické metody při implementaci mediální výchovy do výuky českého jazyka a literatury. In Šmejkalová, M. (ed.). Nové trendy v didaktice českého jazyka. Sborník příspěvků z Odborného semináře s mezinárodní účastí a pracovní dílny 9. září 2011. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. s. 27-38. ISBN 978-80-7290-603-1.
 34. STREJČKOVÁ, Dagmar. The Financing and Management of Public Universities in the Czech Republic. In Gábor Hulkó, András Patyi. Public finances – Administrative autonomies. 1. vyd. Györ: UNIVERSITAS-GYÖR Nonprofit Kft., 2012. s. 657-668. ISBN 978-963-9819-87-0.
 35. 2011

 36. STREJČKOVÁ, Dagmar. Havlan, P. a kol. Majetek státu v platné právní úpravě (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011, XIX., č. 2, s. 189-190. ISSN 1210-9126.
 37. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Dagmar STREJČKOVÁ. Nové pohledy v jazyce (IV. studentská vědecká konference katedry českého jazyka). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 53 s. ISBN 978-80-210-5743-2.
 38. STREJČKOVÁ, Dagmar. Participace učitelů českého jazyka a literatury na tvorbě školních mediálních produktů. In TUŠKOVÁ, J. M.; STREJČKOVÁ, D. Nové pohledy v jazyce. IV. studentská vědecká konference katedry českého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-34. ISBN 978-80-210-5743-2.
 39. STREJČKOVÁ, Dagmar. Participace vybraných subjektů zájmové samosprávy na správě veřejného majetku. In Žatecká, E., Kováčová, L., Horecký, J., Omáčka, V. Cofola 2011: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1188-1201. ISBN 978-80-210-5582-7.
 40. 2010

 41. STREJČKOVÁ, Dagmar. Komparace pojetí mediální výchovy v České republice a v Kanadě. In Tušková, J. M. (ed.). III. studentská vědecká konference katedry českého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 5-12. ISBN 978-80-210-5173-7.
 42. STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální komunikace a potřeba rozvíjení mediální gramotnosti. BOHEMICA OLOMUCENSIA 2 - PHILOLOGICA JUVENILIA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, roč. 2, č. 2, s. 220-228. ISSN 1803-876X.
 43. STREJČKOVÁ, Dagmar. Návrh výzkumu koncepce a realizace mediální výchovy. In Vašťatková, J., Kaněčková, E. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 251-259. ISBN 978-80-244-2593-1.
 44. STREJČKOVÁ, Dagmar a Jan JANEČEK. The Role of the Office of the Government Representation in Property Affairs and the of the State Property Management in Recent Financial Crisis. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern Europe / Публічні фінанси і фінансове право Центральної і С. vyd. 1. Białystok - Lwów: Temida 2, 2010. s. 560-570, 10 s. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9.
 45. STREJČKOVÁ, Dagmar. Výzkumy mediální výchovy: Přehledová studie. In Najvarová, V., Knecht, P. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 71-80. ISBN 978-80-210-5378-6.
 46. 2009

 47. STREJČKOVÁ, Dagmar. Koncepce mediální výchovy. Usta ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, IX, č. 1, s. 210-217. ISSN 1802-825X.
 48. STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální gramotnost jako rámcový cíl mediální výchovy ve výuce českého jazyka na 2. stupni základních škol. In Tušková, J. M. (ed.) II. Studentská vědecká konference katedry českého jazyka 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka, 2009. s. 29-34. ISBN 978-80-210-4818-8.
 49. STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální výchova v českých a kanadských školách ve vzájemné komparaci. Usta ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, IX, č. 4, s. 52-73. ISSN 1802-825X.
 50. STREJČKOVÁ, Dagmar. Některé aspekty střetu zájmů v území obcí. In Dny práva 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2181-2200, 21 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 51. STREJČKOVÁ, Dagmar. Some Aspects of the Conflicts of Interests in the Land Solution. In Dny práva 2009. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 52. STREJČKOVÁ, Dagmar. The Office of the Government Representation in Property Affairs and the Management of the State Property. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. 2009. ISBN 978-80-210-4855-3.
 53. STREJČKOVÁ, Dagmar. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a jeho hospodaření se státním majetkem. In COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. s. 436-445. ISBN 978-80-210-4821-8.
 54. 2008

 55. STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální gramotnost jako rámcový cíl mediální výchovy ve výuce českého jazyka na 2. stupni základních škol. In TUŠKOVÁ, J. M. (ed.). Studentská vědecká konference katedry českého jazyka. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 217, řada jazyková a literární č. 401. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-210-4590-3.
 56. STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální gramotnost jako rámcový cíl mediální výchovy ve výuce českého jazyka na 2. stupni základních škol. In Studentská vědecká konference katedry českého jazyka 2008. 2008.
 57. STREJČKOVÁ, Dagmar. Mediální výchova ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ. In TUŠKOVÁ, J. M. (ed.) Studentská vědecká konference katedry českého jazyka. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra českého jazyka. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 217, řada jazyková a literární č. 40, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-210-4590-3.
 58. STREJČKOVÁ, Dagmar. Návrh výzkumu účinnosti modelů mediální výchovy jako průřezového tématu RVP ZV ve výuce českého jazyka na 2. stupni základních škol. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 279-291. ISBN 978-80-8068-795-3.
 59. 2007

 60. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Dagmar STREJČKOVÁ a Květoslava KLÍMOVÁ. I. studentská vědecká konference. 2007.
 61. 2005

 62. STREJČKOVÁ, Dagmar. Znovuosídlení českého pohraničí v poválečných letech 1945 a 1946 na stránkách Práva lidu. In HISTORIE 2004. Celostátní studentská vědecká konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 193-219. ISBN 80-210-3724-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2022 15:29