Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities (Application perspectives of research into the educational potential of digital humanities). 2020.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu spolupráce knihoven a škol (Application perspectives of research into the educational potential of cooperation between libraries and schools). 2020.
  3. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ and Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
  4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání (Chair of the conference program board IX. National seminar of information education). Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
  5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. S projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků (With the project What was not in the textbook to meet the information literacy of students). In Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2020. ISSN 1213-5828.
  6. NOVOTNÁ, Pavla and Jitka NOVOTNÁ. VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL (Creativity and art games in professional training of future kindergarten teachers). Online. In Valachová, D., Lipárová. L. Sborník CREA-AE 2020; Kreativne vzdelavanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, p. 189-196. ISBN 978-80-223-5011-2.
  7. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Význam společenství praxe učitelů SOŠ a SOU, knihovníků a akademiků při rozvoji gramotností a kompetencí žáků (The importance of the community of secondary school teachers, librarians and academics in the development of literacy and competencies of pupils). In Národní pedagogický institut – Aktivity a náměty IKAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU. 2020.

  2019

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty (Information literacy as a tool to support democracy in today´s school : research horizons). In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspectives of Digital Humanities in Educational Strategies of Libraries and Schools. In Conference Ruditatis antidotum Eruditio est, 22nd – 24th May 2019, Martin. 2019.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Výzkumné perspektivy spolupráce učitelů a učících knihovníků v rozvoji gramotností a kompetencí žáků (Research perspectives of cooperation between teachers and teaching librarians in the development of pupils' literacy and competences). In Přednáškový cyklus na Univerzitě Komenského Bratislava. 2019.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK and Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? (Does the Basic School Environment in the Czech Republic Promote Suitable Development of Childrens Spine ?). In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
  3. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Teachers and technology. Between a traditional and a modern approach). Brno: Paido, 2009, 172 pp. ISBN 978-80-7315-187-4.
  4. KAWULOKOVÁ, Denisa. Vzdělávání učitelů fyziky a techniky na základních školách heuristickou metodou (Education of teachers of physics and technics at primary schools by heuristic methodSt). In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009th ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, 69 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.

  2008

  1. ZOUNEK, Jiří and Marie VICHROVÁ. Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei (Scientist and teacher in totalitarian regimes of the 20th century in Czechoslovakia). In Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik (1945-1959). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationale Verlag der Wissenschaft, 2008, p. 216-228. Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaften. ISBN 978-3-631-56993-1.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 241-255, 14 pp. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  3. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole (Textbook in the modern school). In KNECHT, Petr and Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008, p. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4.
  4. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method). Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2008, vol. 2, No 1, p. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
  5. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky (Selected aspects of pedagogical content knowledge of physics teacher). In FRANIOK, Petr and Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 199-204, 5 pp. ISBN 978-80-210-4752-5.
  6. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK and Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole (Curriculum in todays school). Brno: Masarykova univerzita, 2008, 169 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
  7. BOČKOVÁ, Barbora. Možnosti komunikace s dětmi a žáky s vývojovou dysfázií (The Ways of Communication with Childrens and Pupils with Developmental Dysphasia). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, p. 39-39, 10 pp. ISBN 978-807315-167-6.
  8. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008, p. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6.
  9. FROSTOVÁ, Jana. Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese (Teachers´ approach to the voice from the point of view of their profession). In XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. foniatrický kongres. 2008.
  10. MAREŠ, Jan, Jan BERAN and Stanislav JEŽEK. Postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy (Attitudes of techers towards further education as one of the threads to curricular reform). In SLEJŠKOVÁ, Lucie. Učitel v 21. století nové výzvy, nové požadavky? Praha: VÚP, 2008, p. 38-53. ISBN 978-80-87000-19-9.
  11. PROKOPOVÁ, Alice. Psychodynamická sonda do problematiky osobnostní kompetence pedagoga. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 10-17. ISBN 978-80-210-4595-8.
  12. HALÁKOVÁ, Zuzana and Milan KUBIATKO. Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? (Are future teachers of natural science teachers creative?). Pedagogika. 2008, vol. 58, No 1, p. 50-60. ISSN 0031-3815.
  13. ŠIMONÍK, Oldřich and Magdalena NOVOTNÁ. Teacher, parents and talented pupils. In Education and Talent 2. Brno: MSD, spol. s r. o., 2008, 10 pp. Výzkumné práce, číslo 4. ISBN 978-80-7392-056-2.
  14. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ and Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. (Teacher and talented pupil.). In Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008, 175 pp. ISBN 978-80-7392-054-8.
  15. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ and Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. (Teacher and talented pupil.). In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008, 23 pp. ISBN 978-80-7392-053-1.
  16. ŠIMONÍK, Oldřich and Magdalena NOVOTNÁ. Učitel, rodiče a nadaní žáci. (Teacher, parents and talented pupils.). In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, spol. s r. o., 2008, 10 pp. Výzkumné práce. Svazek 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
  17. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ and Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu (Teacher in late period of its professional career). In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
  18. PROKOPOVÁ, Alice. Vybrané psychologické souvislosti osobnostní kompetence pedagoga. 2008.
  19. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část) (Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 2)). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, No 1, p. 36-49. ISSN 0031-3815.
  20. FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI (The experience of measuring the quality of voice by means of the Dysphonia Severity Index). In Podzimní celostátní foniatrický seminář, Brno. 2008.

  2007

  1. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ and Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ (Diabetic Pupil In Class - Handbook for Primary School Teachers). In Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007, p. 241-256, 15 pp. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  2. TRÁVNÍČEK, Marek. Diversity in conception of physical education at the first school year of elementary schools. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 561 - 575. ISBN 978-80-7315-138-6.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007, p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
  4. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů (ICT from point of view of teachers). In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 135-150, 15 pp. ISBN 978-80-210-4359-6.
  5. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku (ICT in lesson planning). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, p. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
  6. NOVOTNÝ, Petr and Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu (ICT in teacher education as topic in Uzbekistan). Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.
  8. LAZAROVÁ, Bohumíra. Nauczyciele kończacy kariere zawodowa (Teachers in the late phase of career). Dyrektor szkoly. Miesiecznik kierowniczej kadry oswiatowej. Warszawa, 2007, 3 (159), 3 (159), p. 14-18. ISSN 1230-9508.
  9. POKORNÁ, Andrea. Odborná image vysokoškolského učitele ošetřovatelství z pohledu studentů. (Image of the university nursing teacher from the students point of view). In SOLDÁNOVÁ, Dana. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2007, p. 356 - 365, 9 pp. ISBN 978-80-8094-185-7.
  10. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana and Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním (Support of pupils with chronic or another serious illnesses). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 696-708, 758 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
  11. LUKAS, Josef and Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele (Reflection of teacher identity research). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
  12. REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi (Students of the specialization Education Towards Health and The Days of Health at elementary school - psychodidactic preparation of students in field). 2007.
  13. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  14. KNECHT, Petr. Učebnice, učitel (Textbook, teacher). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, vol. 16, No 1, p. 36-40. ISSN 1210-3349.
  15. RÁJA, Martin. Učitel Jan Kupka a muzeum ve Vyškově (Teacher Jan Kupka and the Museum in Vyškov). In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, příspěvková organizace, 2007, p. 113-117. ISBN 978-80-254-0871-1.
  16. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. (By pulling or under pressure? Motives for using ICT in teachers work). In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007, p. 99 - 106. ISBN 978-80-969146-7-8.
  17. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ and Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách (Health Education and Genetics Teaching in Elementary Schools). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 10-10, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  18. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část) (Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 1)). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, No 4, p. 46-60. ISSN 0031-3815.
  19. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví jako hodnota v pojetí učitelek základních škol (Health as value from view teachers of primary school). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, p. 73-79. ISBN 978-80-86633-78-7.

  2006

  1. FROSTOVÁ, Jana. Factors negatively influencing the voice quality of a teacher. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 565-578. ISBN 978-80-7315-119-5.
  2. FROSTOVA, Jana. Faktory negativně ovlivňující kvalitu hlasu učitele (Factors Negatively Influencing the Voice Quality of a Teacher). In Skola a zdraví pro 21.století. 2006.
  3. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006, 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
  4. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice významu motivace žáků k učení (Issues of importance pupil`s motivation for learning). In Sociální pedagogika v teorii a praxi. Recenzovaný sborník příspěvků z odborného semináře. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2006, p. 173-182. ISBN 80-902936-8-9.
  5. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006, p. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X.
  6. ADAM, Martin. Professor Firbas as Inspiration. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006, 4 pp. The Messenger. Vol.6, No.3+4. ISSN 1214-6676.
  7. HRBÁČEK, Jiří and Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o., 2006, p. 188-192, 274 pp. ISBN 80-227-2542-0.
  8. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. Stručně k postavě pedagoga ve filmu (To the personality of teacher in cinema (an outline)). In Postava, herec, hviezda vo filme. Zborník príspevkov z IX. česko-slovenskej filmologickej konferencie. 20.-23. októbra 2005. 1. vyd. Bratislava: ASFK - SFÚ, 2006, p. 120-125. ISBN 80-969521-6-1.
  9. ADAM, Martin. Teacher on a Mission. A Missionary in Class. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006, 4 pp. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
  10. PROKOPOVÁ, Alice. Vliv osobnosti učitele na prosociálnost žáků (The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils). In Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2006, p. 164-183, 19 pp. ISBN 80-7315-119-7.
  11. LEPKA, Karel. Vzpomínka na Antonína Pleskota (Memory of Antonín Pleskot). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006, vol. 51, p. 23-30. ISSN 0032-2423.
  12. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence (Knowledge as base of teachers´ competence). In DOLEŽALOVÁ, Jana and Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, p. 24-26. ISBN 80-7041-404-9.
  13. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu (Teachers life stories - from qualitative toward mixed research design). Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, p. 36. ISBN 80-7043-483-X.

  2005

  1. ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971.
  2. PETRŽELKA, Josef. Byl Sókratés učitel? Přehled možných odpovědí (Was Socrates the Teacher? Summary of Possible Answers). ProFil. Brno: KF FF MU, 2005, VI, No 1, p. 1-X, X. ISSN 1212-9097.
  3. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK and František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, 5/2005, No 1, p. 11-25, 14 pp. ISSN 1732-6729.
  4. PETRŽELKA, Josef. Co Sókratés "naučil"? (What did Socrates teach?). In Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, p. 67-72. ISBN 80-8083-133-5.
  5. MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících (Social support questionnaire for children and adolescents). Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005, 27 pp. 1. ISBN 80-86856-08-9.
  6. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo (Financial law regulations in subjects of economy studies and notices to subject "Law"). In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, p. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
  7. ŘEHULKA, Evžen. HEALTHY PERSONALITY MODEL AND ITS APPLICATION IN PEDEUTOLOGY. In School and Health 21. 1st ed. Brno: PAIDO, 2005, p. 333-354. ISBN 978-80-7315-119-5.
  8. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005, p. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
  9. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005, p. 1-7.
  10. KUBIATKO, Milan and Zuzana HALÁKOVÁ. Informačné a komunikačné technológie ako prostriedok vizualizácie vo vyučovaní biológie (Information and communication technologies as device of visualisation in teaching of biology). Paidagogos. 2005, vol. 6, No 2, p. nestr, 7s. ISSN 1213-3809.
  11. LAZAROVÁ, Bohumíra. Motivace učitelů v pozdní fázi kariéry (Motivation of teachers in the late phase of the career). In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1st ed. Hradec Králové: IPPP ČR, AŠP ČR a SR, 2005, p. 28-37. ISBN 80-86856-11-9.
  12. ŘEHULKA, Evžen. Podíl osobnosti učitele na podpoře duševního zdraví žáků. referát na konferenci (Participation of teacher personality in support for pupils mental health.). Praha: Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví, Praha, 22. 11. 2005., 2005.
  13. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ (Anti-drug education and its realization at the primary school). In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, p. 198-203. ISBN 80-7041-247-X.
  14. HORKÁ, Hana. Současné pojetí SZZ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU Brno. (Conception of the Examination). In Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. Liberec: PdF TU, 2005, 4 pp. ISBN neuvedeno.
  15. PROKOPOVÁ, Alice. The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 355-382. ISBN 978-80-7315-119-5.
  16. PROKOPOVÁ, Alice. Učitel je "jen" člověk (Teacher is ...). In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 91-101. ISBN 80-210-3918-3.
  17. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005, p. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.

  2004

  1. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004th ed. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004, p. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
  2. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126, 17 pp. ISSN 1211-6971.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Kasačová, B. Učiteľ. Profesia a príprava. (Kasacova, B. Teacher. Profession and preparation.). Pedagogická orientace. Brno, 2004, vol. 2003, No 2, p. 127-129. ISSN 1211-3387.
  4. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
  5. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy (Primary school teachers as implementers of anti-drug education). In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004, p. 558-561. ISBN 80-7315-093-X.
  6. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Učitelé očima ředitelů škol (Teacher). In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, p. 29. ISBN 80-7044-571-8.
  7. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, p. 1-7.

  2003

  1. MUŽÍK, Vladislav and Hana STOJANÍKOVÁ. Der effektive Sportlehrer (Effective Teacher of Physical Education). Walter Mengisen, Max Stierlin. In Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003, p. 100-107. ISBN 3-907963-32-6.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Dva semináře o přípravě a rozvoji profesionálů pracujících s lidmi (Two seminars on professional development). Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně., 2003, vol. 10, No 1, p. 16. ISSN 1211-6866.
  3. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003, p. 107. ISBN 90-804722-6-3.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Inovativní učitelé v dnešní české škole (Innovative Teachers at Today`s Czech Schools). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2003, p. 1-11. ISBN 80-7315-046-8.
  5. ČAPKA, František. K problematice dalšího vzdělávávní učitelů dějepisu (For problems futher education teacher History). In Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2003, p. 282-286. ISBN 80-210-3076-3.
  6. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, p. 1-7, 8 pp.
  7. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
  8. ŠIMONÍK, Oldřich. Učitel - škola - sociální prostředí (Teacher - school - social environment). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. konference ČAPV : Sborník referátů [CD ROM]. Brno: PedF MU, 2003, p. 10-15. ISBN 80-86633-01-2.
  9. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003, p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.
  10. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003, p. 87. ISBN 90-804722-6-3.

  2002

  1. JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele (A. Hopf. Social education for teachers). Pedagogika. Praha: UK - PedF, 2002, LII, No 4, p. 470-471. ISSN 3330-3815.
  2. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of thephysical education). 1st ed. Brno: Paido, 2002, 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6.
  3. STŘELEC, Stanislav. K optimalizaci vztahů mezi učitelem a rodiči žáků (The optimalisation of relations between teacher and parents of students). In XX.Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, 2002, p. 396-399., 530 pp. ISBN 80-7231-090-9.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Konstruktivismus v dalším vzdělávání učitelů (Constructivism in further education of teachers). In Profesní růst učitele. Brno: Konvoj, 2002, p. 217-219. ISBN 80-7302-039-4.
  5. NOVOTNÝ, Petr. Mnoho podob reflexe - ke klíčovému prvku profesní přípravy učitelů. (Many Forms of Reflection. On the Key Element of Teacher Training). In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. Brno: Paido, 2002, p. 16-23. ISBN 80-7315-015-1.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Několik poznámek k problematice praktické přípravy v pregraduálním učitelském studiu (Practical preparation in pregradual teachers study). In Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. první. Brno: PdF MU a MSD, 2002, p. 92-95. ISBN 80-86633-01-2.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Osamělý učitel... (A Lonely Teacher...). Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2002, vol. 52, No 3, p. 265-266. ISSN 3330-3815.
  8. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
  9. NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka (Teacher's Creativity and the Creativity of a Pupil). In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, p. 209-216. ISBN 80-7302-039-4.

  2001

  1. SVATOŇOVÁ, Hana. GIS a studenti učitelství zeměpisu (The GIS and students of teaching geography). In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno: MU Brno, 2001, p. 275-559. Geografie XII. ISBN 80-210-2664-2.
  2. LAZAROVÁ, Bohumíra and Milan POL. Ke snahám o kolegiální rozvoj učitelského profesionalismu (Towards teachers professional developpment efforts). In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločienskych zmien (riziká, problémy, perspektivy). 1st ed. Prešov: FHPV Prešov, 2001, p. 172-177. ISBN 80-8068-037-X.
  3. SMÉKAL, Vladimír. Osobnost učitele (Teacher's personality). In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: Pedagogické centrum, 2001, p. 41-45. ISBN 80-238-7168-4.
  4. STŘELEC, Stanislav. Positivní a negativní faktory působící na kooperační vztahy mezi učitelem a rodiči žáků (Positive and negative factors in the cooperation between teacher and parents). In XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, 2001, p. 384-388. ISBN 80-7231-071-2.
  5. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet (Prevention, teachers and Internet). In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, p. 233-243, 322 pp. ISBN 80-902653-7-5.
  6. NOVOTNÝ, Petr, Hana KOŠTÁLOVÁ, Kateřina KUBEŠOVÁ and Ondřej HAUSENBLAS. RWCT pro vysokoškolské učitele (RWCT for university teachers). Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2001, vol. 8, No 5, p. 6. ISSN 1210-6313.
  7. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. (Co-operation between teachers and parents in the fluid atmosphere of school and society). In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, p. 168-172. ISBN 80-7302-016-5.
  8. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Teória a prax tvorivého vyučovania. (Theorie and practice of creative teaching.). Prešov: ManaCon, 2001, 336 pp. ISBN 80-89040-04-7.
  9. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelky a učitelé (Teachers women and men). In Učitelé a zdraví 3. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, p. 143-152. ISBN 80-902653-7-5.
  10. NOVOTNÝ, Petr. Učitelské studium a učitelská praxe (Teachers study and teachers practice). Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nakladatelství MU, 2001, vol. 8, No 3, p. 14. ISSN 1211-6866.
  11. ŠIMONÍK, Oldřich. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium (Principles pedagogy). 1st ed. Brno: Paido, 2001, 118 pp. DPS, svazek 1. ISBN 80-85931-95-8.
  12. NOVOTNÝ, Petr. Zkoumám, zkoumáš, zkoumáme (We all can do research). Kritické listy. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2001, vol. 2, No 5, p. 8-9. ISSN 1214-5823.

  2000

  1. ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. (Česká škola - information www-server about czech school system and educational science). Pedagogika. Praha: UK Praha, 2000, L, No 2, p. 193-194. ISSN 0031-3815.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Struggling with Doubts in the Czech Republic. Thinking Classroom. Vilnius, Lithuania: Garnelis, 2000, vol. 1, No 2, p. 24-26. ISSN 1392-9496.
  3. BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Vliv pohybových aktivit na psychické zdraví trenéra, kouče, učitele (The influence of physical activities on the phychical health of a trainer, a coach, a teacher). In Sportovní medicína 2000 Medicina Sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2000, p. 102. Vol. 9 No. 3. ISBN 1210-5481.

  1999

  1. STOJAN, Mojmír and Pavel KONUPČÍK. Analýza programu "Učitel" z hlediska zvyšování kompetence učitelů k dopravní výchově na základní škole (Analysis of the "teacher" in terms of increasing competence of teachers to traffic education in primary school). In XVII. mezinárodní kolokvium o řízení výchovně-vzdělávacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 1999, 4 pp. ISBN 80-7231-035-6.
  2. ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. (Czech School serves the Czech schools.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, vol. 1999, No 4, p. 117-118. ISSN 1211-4669.
  3. PROKOPOVÁ, Alice. Do hlubin učitelovy duše (In depth of teacher´s soul). In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2nd ed. Brno: Paido, 1999, p. 53-56. Edice pedagogické literatury, 89. publikace. ISBN 80-85931-73-7.
  4. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela and Jarmila VOLNÁ. Kooperativní výchova - adlerovský přístup k výuce (Cooperative discipline - an adlerian approach to education). In Novinky v pedagogické a školní psychologii - Zlín. Zlín: AŠP SR a ČR a Lingua, 1999, p. 41-45.
  5. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů. (Pedagogical-psychological teacher training.). In Sborník příspěvků: Učitelé a jejich univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: mezinárodní konference 23.-25. září 1998. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta., 1999, p. 106-108. ISBN 80-7290-059-5.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava v pregraduálním učitelském studiu. (Pedagogical-psychological preparation in pregradual teachers study). Pedagogická orientace. 1999, vol. 1998, No 4, p. 13-18. ISSN 1211-4669.
  7. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. (The attention, motivation, relaxation and creativity of pupil's in the school.). Portál. Praha: Portál, 1999, 199 pp. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
  8. VAŘEJKOVÁ, Věra. Učitel a ideál (The teacher and the Ideal). In Dvojí průhled do světa literatury. Sborník PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, p. 29-32. ISBN 80-210-2220-5.
  9. ŘEHULKA, Evžen. Učitelky základních škol: charakteristiky osobnosti a zvládání zátěže (Elementary school female teachers: personality characteristics and coping with sress). In ŘEHULKOVÁ, Oliva. Učitelé a zdraví 2. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999, p. 123-132. ISBN 80-902653-2-4.

  1998

  1. PROKOPOVÁ, Alice. Do hlubin učitelovy duše (In depth of teacher´s soul). In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 1998th ed. Brno: Paido, 1998, p. 62-66. Edice pedagogické literatury, 72. publikace. ISBN 80-85931-56-7.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Ke kořenům učitelova extrémního pojetí autority: od osobnosti k výchovnému stylu (To the roots of teacher�s extreme authoritarian approach � between personality and style). In Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998, p. 79-84. ISBN 80-7184-624.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů (Pedagogic-psychological preparation of teachers). In Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Olomouc: UP, 1998, p. 249-252. ISBN 80-7067-871-2.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů - STANDARDY.Výzkumná zpráva. (pedagogical-psychological preparation teachers). Brno: PedF MU, 1998, 77 pp.
  5. JANČÁŘ, Luděk. Počítač jako významný didaktický prostředek učitele chemie (Computer as a significant didactical agent of the teacher of chemistry). In Příprava učitelů chemie. Brno: Masarykova univerzita, 1998, p. 23-27. ISBN 80-210-1727-9.
  6. DAN, Jiří. Pracovní vyprahnutí u učitelů (Burn-out in teachers). In Učitelé a zdraví, díl 1. Brno: Psychol. ústav AV ČR, 1998, p. 67-74. ISBN 80-902653-0-8.
  7. BUDIŠ, Josef. Šance vysoké školy (Chances of the high school). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, p. 8, 1 s. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.

  1997

  1. NOVOTNÝ, Petr. Anketa SOAŠ o podstatě alternativnosti (Research on basement of alternativnes). In Sborník ze 7. konference O současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1997, p. 220-224. ISBN 80-7067-832-1.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Autoritářství jako jedna z determinant výkonu učitelské profese (Authoritarianism - one of Determinants of the Teacher Professional Performance). Pedagogika. Praha: UK Praha, 1997, vol. 47, No 3, p. 247-258. ISSN 3330-3815.
  3. BĚLOHOUBKOVÁ, Irena. Být učitelem? (To be a teacher ?). In Transformace našeho školství Sb. přísp. z 5. konf. ČPdS. Brno: Česká pedagogická společnost, 1997, p. 100-101. ISBN 80-85615-21-5.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Řešení problémů (Method of solution Problems). In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU, 1997, p. 40-43. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7.
  5. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků (With creativity of teacher to creativity of pupils). 1st ed. Brno: Paido, 1997, 133 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Výukové projekty (Projekts´ in School). In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU, 1997, p. 44-46. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7.

  1996

  1. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Fenomén Burnout (Burnout Phenomenon). In Cesty k tvořivé škole. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 1996, p. 142-145. ISBN 80-210-1938-7.
  2. ŠVANCARA, Josef. Mihajlo Rostohar - badatel a učitel (Mihajlo Rostohar: Researcher and Teacher.). In Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. 1st ed. Vyškov: Psychologický ústav AV ČR,Brno, 1996, p. 41-49. ISBN 80-902089-0-8.
  3. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996, p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.
  4. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Creativity in work of teacher and pupil). Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1st ed. Brno: Paido, 1996, 122 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0.
  5. ŠIMONÍK, Oldřich. Učitelův výklad (Interpretaion in School). In Praktikum didaktických dovedností. Brno: PedF MU, 1996, p. 47-51. Učební texty 4. ISBN 80-210-1365-6.
  6. NOVOTNÝ, Petr. Výzkum autoritářské osobnosti jako učitele (Research on authoritarian personality as teacher). In SBFFBU U1. Brno: MU, 1996, p. 123-124. ISBN 80-210-1540-3.

  1995

  1. BUDIŠ, Josef. Škola, učitel, situace (School. teacher, situation). první vydání. Brno: PAIDO, 1995, 72 pp.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. (The Creativity in the Work of Teacher.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, vol. 1995, 16-17, p. 6-10. ISSN 1211-4669.

  1991

  1. POL, Milan. Učitel a učitelská profese v díle Jana Uhra. (Teacher and the teaching profession in the work of Jan Uher.). In Sborník ze semináře "Jan Uher a pedagogický reformismus". Brno: MU, 1991, p. 51-54, 3 pp.
Display details
Displayed: 21/6/2024 06:33