Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2019

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2019 | Starší

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 10. 5. 2019
  Základní nastavení e-learningu v předmětu lze nyní projít krok za krokem v přehledném Průvodci e-learningem. Ten umožní jak zkopírovat materiály z minulého semestru, tak třeba nahrát nové přímo z počítače. Více informací naleznete v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
 • 10. 4. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Plavecké cvičení pro pokročilé plavce. Tento výukový materiál navazuje na předchozí publikaci autorů „Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků“ a rozšiřuje zásobník cviků o pokročilejší cvičení. Jsou v něm popsány některé náročnější tréninkové drily pro pokročilé a závodní plavce s využitím speciálních plaveckých pomůcek i bez nich. Publikace je určena plavcům a trenérům, kteří z ní mohou čerpat nová cvičení.
 • 22. 3. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. Tato metodická pomůcka si klade za cíl napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.
 • 5. 3. 2019
  Na Elportále je zveřejněna nová sekce Katalog technologií ve výuce pro vyučující Masarykovy univerzity (autentizováno). Poskytuje přehled e-learningových prostředků, platforem, nástrojů a online služeb, které jsou ve výuce na univerzitě využívány. V diskuzi mohou vyučující sdílet podněty a příklady dobré praxe. Pokud znají zajímavou technologii, která v seznamu zatím chybí, mohou pomocí dotazníku iniciovat její doplnění do katalogu.
 • 21. 2. 2019
  Byl zveřejněn nový e-kurz Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. Tato metodická publikace předkládá význam a možnosti, jak vhodně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Úvodní kapitoly této publikace se zaměřují na charakteristiku dětského aerobiku, věkových období a motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. V dalších kapitolách je představena stavba lekce včetně praktických poznatků o cvičení s dětmi, motivačního názvosloví a základních kroků, gymnastické přípravy včetně ukázky cvičební jednotky.
 • 13. 2. 2019
  Dnes byla na Elportálu zveřejněna nová vydání dvou online výukových publikací.
  Jednou z nich je Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů, který za použití podrobně popsaných snímků z elektronového mikroskopu názorně představuje jednotlivé orgánové systémy. V rámci aktualizace byly do atlasu zapracovány zcela nové kapitoly z obecné histologie. Výukový materiál je dostupný jak v české, tak anglické verzi.
  Publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí, která představuje názorný přehled základních ošetřovatelských postupů (především) pro studenty lékařských fakult, pak byla značně rozšířena co do množství probíraných témat a kompletně přeložena do angličtiny pro využití zahraničními studenty. Jak česká, tak anglická verze jsou k dispozici ke stažení ve formátu ePub či jako PDF k tisku.
 • 11. 2. 2019
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Publikace se zabývá zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 12. 12. 2018
  Dnes byly na Elportálu zveřejněny dvě nové online výukové publikace.
  Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie představuje 14 námětů pro výuku socioekonomické geografie v terénu – konkrétně na školním pozemku, v prostředí města a venkova. Součástí každého námětu je úvod do tématu, příprava na výuku a pracovní list pro žáky, který je možné vyplňovat jak v tištěné formě, tak přímo on-line.
  Druhou je pak publikace věnující se výuce francouzsštiny pro studenty ekonomie Le français pour les étudiants en économie. Tento výukový materiál je rozdělen na několik částí podle jednotlivých tematických okruhů, konkrétně část gramatickou s teoretickým vysvětlením a odpovědníky k procvičení, část věnovanou obchodní francouzštině se slovníčkem pojmů, videi a cvičeními na porozumění čtenému a část uvádějící do problematiky francouzštiny pro akademické účely.
 • 10. 10. 2018
  Dnes byly na Elportálu zveřejněny dvě nové online výukové publikace.
  První z nich, Morfologie ruštiny 1, obsahuje teoretické pasáže uvádějící do problematiky jednotlivých témat a navazující praktická cvičení. Zahrnuje také hypertextové odkazy na teoretické zdroje v ruštině a jazykové nástroje (jazykové korpusy, informační portály, e-slovníky) umožňující samostatnou práci s texty v ruštině.
  Druhou je pak publikace Korelačná analýza v systéme STATISTICA, která se věnuje jednoduché korelační analýze, kde první část poukazuje na základní typy závislosti mezi náhodnými veličinami. Druhá část se zaměřuje na způsoby měření lineární závislosti prostřednictvím korelačních koeficientů, z nichž vycházejí testy nezávislosti náhodných veličin. Řešení úloh je vždy provedeno dvěma způsoby: ručně a s využitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou prezentovány formou videotutoriálů a interaktivních tutoriálů.

 Všechny novinky