VLLT0222s Základy lékařské terminologie II- seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. seminář. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Natália Gachallová (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamila Novotná (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Renata Prucklová (cvičící)
Mgr. Jan Slíva (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VLLT0121c Zákl. lék. terminologie I -c
Absolvování kurzu Základy lékařské terminologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Seminář se vyučuje společně s cvičením, dle rozvrhu cvičení.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí požadovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou podobu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a v tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů
 • vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie
 • rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů
 • popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů
 • vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků
 • překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie
 • odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí
 • Osnova
  • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář
  • Kurz je komplementární ke kurzu VLLT0222s Základy lékařské terminologie II - cvičení.
  • 1. týden: Číslovky v klinických diagnózách. Terminologie nejčastěji používaná v souvislosti se zlomeninami.
  • 2. týden: Chorobopis a jeho součásti. Lexikální prostředky vyjadřující barvu.
  • 3. týden: Jazykové předpoklady odborné komunikace lékaře s lékárníkem. Terminologie související s tématem pohlaví.
  • 4. týden: Věcná a gramatická struktura receptu. Terminologie označující věk a jednotlivé fáze lidského života.
  • 5. týden: Základní slovní zásoba z farmakologie: subskripce, formy farmaceutických přípravků, lékové skupiny, léčiva. Terminologie popisující výraz obličeje.
  • 6. týden: Průběžný test. Terminologie klasifikující rány a poranění.
  • 7. týden: Specifika klinické terminologie. Výrazy označující různé druhy horečky.
  • 8. týden: Klinicko-anatomická pitevní diagnóza jako příklad užití latinské terminologie v praxi. Terminologie související s tématem smrti.
  • 9. týden: Ukázky pitevních protokolů. Označování místa a polohy.
  • 10. týden: Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Terminologie související s tepem a srdeční činností.
  • 11. týden: Názvy pro různé druhy terapií. Výrazy označující záněty.
  • 12. týden: Ukázky z klinické dokumentace. Výrazy označující roviny lidského těla.
  • 13. týden: Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis. Opakování.
  • 14. týden: Klauzurní test.
  Literatura
   doporučená literatura
  • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
  Výukové metody
  přednášky, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, skupinová práce, domácí příprava, prezentace
  Metody hodnocení
 • Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
 • Prezentace studentů při semináři
 • Závěrečná zkouška - písemná forma
 • Závěrečná zkouška - ústní forma
 • Informace učitele
  Zkouška (zk) zahrnuje písemnou a ústní část. Písemná část spočívá v překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní části: gramatický, popř. slovotvorný rozbor a překlad vybraných latinských anatomických, klinických a farmakologických termínů; dále interpretace lékařské zprávy a receptu. Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování klazurního testu, zaměřeného na slovotvorbu.
  Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
  Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).
  Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.

  ***
  Examination (zk) consists of written and oral part. The written part focuses on translatig clinical and prescription terms from Czech into Latin. The oral part contains grammatical or word-formation analysis and translation of selected Latin anatomical, clinical and pharmacological terms; interpretation of a medical report and medical prescription. A prerequisite for admission to the examination is successful completion of the final written test focused especially on word-formation.
  Only one unexcused absence will be tolerated; further absences must be properly excused (i.e. via the Study Department of the Faculty of Medicine).
  For office hours see the teacher's personal web pages in IS.
  For up-to-date information on the course, office hours etc. see also the notice board of the Masaryk University Language Centre, Faculty of Medicine Division (UKB, building A15, ground floor).

  All lecturers can also be contacted via e-mail, see http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; department secretary: phone 549498170.
  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Poznámka k četnosti výuky: Seminář se vyučuje společně s cvičením, dle rozvrhu cvičení.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 21:13, 46. (sudý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému