Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
 2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
 3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu spolupráce knihoven a škol. 2020.
 4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu reflektivní praxe učících knihovníků. 2020.
 5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika ve výzkumné i aplikační perspektivě. 2020.
 6. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání. Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
 7. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marija ŠUPICOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující Montessori pedagogiku: případová studie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 4, č. 2, s. 95-112. ISSN 2533-7882.
 8. 2019

 9. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Výzkumné perspektivy spolupráce učitelů a učících knihovníků v rozvoji gramotností a kompetencí žáků. In Přednáškový cyklus na Univerzitě Komenského Bratislava. 2019.
 10. 2017

 11. VOTRADOVCOVÁ, Hana. BEYOND THE REVOLUTION : External actors in Pre- & Post-revolutionary Libya - Review of Current Research. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, roč. 17, č. 2, s. 101-115. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.02.099-113.
 12. 2009

 13. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union. In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. s. 159-169, 10 s. ISBN 978-3-631-59437-7.
 14. REGULI, Zdenko. Dějiny úpolových sportů ve studiu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 23-27, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
 15. JANÍKOVÁ, Věra (ed.) a Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 225 s. x1. ISBN 978-80-87192-04-7.
 16. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Francouzský jazyk a dramatická výchova na školách JmK. In Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2009.
 17. JANÍKOVÁ, Věra. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerbsprozess bei lernschwachen Schülern. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky: Helsinki University Press, 2009, roč. 7, č. 7, s. 425-442. ISSN 1796-0150.
 18. JANÍKOVÁ, Věra. Lehrwerke und Fremdsprachenlernen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. In Linguistik-Tage in Jena. 2009.
 19. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 19-22, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
 20. TŘEŠTÍKOVÁ, Pavla. Rituály ve sportu: vstup do problematiky. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 33-38. ISBN 978-80-7315-181-2.
 21. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.
 22. ŠÍP, Radim. Úvod. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 7-10. ISBN 978-80-7315-181-2.
 23. ŠÍP, Radim. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
 24. JŮVA, Vladimír. Výzkum trenérství na Katedře pedagogiky sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 45-49. ISBN 978-80-7315-181-2.
 25. 2008

 26. TALIÁNOVÁ, Magda. Attitude and Knowledge of Oral Hygiene of Secundary School Students. In ŘEHULKA, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 2008. vyd. Brno: MSD, s.r.o, 2008. s. 199-210. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 27. FENYK, Jaroslav. člen - Vedecká rada - BVŠP. Scientific Board - Bratislava School of Law, 2008.
 28. JANÍK, Tomáš. Člen Rady pro výzkum a vývoj na PdF MU. Rada pro výzkum a vývoj na PdF MU, 2008.
 29. JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrer- und Schülerrolle im Kontext der Förderung von Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. Ergebnisse einer Pilotforschung. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. 1. vyd. München: LINCOM, 2008. s. 413-424. Sprachen. ISBN 978-3-89586-261-8.
 30. JANÍKOVÁ, Věra. Fonetická-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností při učení se němčině. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 211- 226. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2.
 31. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung: der heutige Stand in Tschechien. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung, Band 1: Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-9. ISBN 978-80-210-4764-8.
 32. LIŠKOVÁ, Kateřina. Genderové re-konstrukce. In Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. s. 1-142. ISBN 1214-813X.
 33. HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK a Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. s. 176-184, 8 s. ISBN 978-80-7368-577-5.
 34. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7.
 35. VLČKOVÁ, Kateřina. Interindividuální rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku (zpráva z výzkumu). In SVATOŠ, Tomáš a Daniela VRABCOVÁ. 16. konference ČAPV. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
 36. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2008, X, č. 4, s. 365-387. ISSN 1212-7817.
 37. JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikativer Fremdsprachenunterricht und Kinder mit Teilleistungsstörungen. In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se speciálními poruchami učení. Brno. 2008.
 38. JANÍKOVÁ, Věra. Lernerzentrierter DaF-Unterricht in Theorie und Praxis. In Die 17. GeSuS- Linguistiktage. Helsinky-Kouvola. 2008.
 39. JANÍKOVÁ, Věra. Lernschwache Schüler im Deutschunterricht. Sprachstörungen. In Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Telč. 2008.
 40. JANÍKOVÁ, Věra. Lernschwache Schüler im Fremdsprachenunterricht und die Lehrvoraussetzungen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 54-67. ISBN 978-80-8068-815-8.
 41. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, roč. 14, č. 1, s. 99-104. ISSN 1213-7901.
 42. NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. 2008.
 43. ADAM, Martin, Rita Chalmers COLLINS, Aaron Marc COLLIER, Radek VOGEL a Světlana HANUŠOVÁ. Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
 44. KYSOVÁ, Šárka a Jitka ŠŤÁVOVÁ. Teatrologický trojboj. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-81. ISSN 0862-5409.
 45. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 46. NAJVAROVÁ, Veronika. Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 461-468. ISBN 978-80-7041-287-9.
 47. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum saproxylických brouků ve zvláště chráněných územích. In Výzkum v ochraně přírody. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008. s. 34-34. ISBN 978-80-7399-498-3.
 48. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Žáci se specifickými poruchami učení ve výuce francouzského jazyka; výsledky výzkumu provedeného na školách Jihomoravského kraje. In KLENKOVÁ, Jiřina - VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 183-196. Edice pedagogické literatury, 278. ISBN 978-80-210-4708-2.
 49. PAVLOVSKÁ, Marie. Život a dílo J. G. Mendla. 2008.
 50. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
 51. 2007

 52. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 53. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. Výsledky řešení projektu v letech 2005-2006. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. s. 26-30, 4 s. ISBN 978-80-210-5060-0.
 54. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3.
 55. HALBREICH, Uriel, Torbjorn BACKSTROM, Elias ERIKSSON, Shawn O´BRIEN, Helena CALIL a Eva ČEŠKOVÁ. Clinical diagnostic criteria for premenstrual syndrome and guidelines for their quantification for research studies. Gynecological Endocrinology. London: Informa UK Ltd., 2007, roč. 23, č. 3, s. 123-130. ISSN 0951-3590.
 56. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 2007.
 57. JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrerrolle auf dem Weg zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 54-62. ISBN 978-80-210-4501-9.
 58. ŠIMONÍK, Oldřich. Edukace nadaných žáků; teorie, výzkum, dokumenty a realita. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. první. Brno.: MSD s.r.o., 2007. s. 211-220., 10 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
 59. ŠÁREK, Milan, Otto DOSTÁL, Karel SLAVÍČEK a Pavel ANDRES. Efektivní zpracování medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 107-109. ISBN 978-80-244-1687-8.
 60. BENEŠOVÁ, Pavla. Erforschung der Rolle der Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 22-27. ISBN 978-80-210-4469-2.
 61. KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. "Eurostrany" a východní rozšíření. Nové impulsy pro výzkum stranictví na úrovni Evropské unie. In HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. s. 9-26. Studie, č. 46. ISBN 978-80-210-4385-5.
 62. JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. 100 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 63. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, roč. 16, č. 2, s. 22-25. ISSN 1335-0404.
 64. URBÁNKOVÁ, Jana. Ist der Einsatz von E-Learning im Grammatikunterricht effektiv? In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 65-72. ISBN 978-80-210-4469-2.
 65. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2007. s. 17-21. ISBN 978-80-244-1777-6.
 66. LANDA, Leoš. Methods and Results of Behavioural Research at the Department of Pharmacology, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Biomedical Papers. Palacký University, 2007, roč. 151, Suppl. 1, s. 50-50. ISSN 1213-8118.
 67. JUŘICA, Jan. Methods and results of pharmacokinetic research at the departmentof pharmacology, faculty of medicine, Masaryk University, Brno, Czech republic. In Biomedical Papers 151. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 38-39, 1 s. ISSN 1213-8118.
 68. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. More Than Just Fellini: Audiovisual and Media Literacy Education in the Czech Republic. In Media Literacy Education Research Summit. St. Louis: AMLA, 2007. s. 12-18.
 69. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, České Budějovice, 12. 9.-14. 9. 2007 (CD-ROM). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 50-56. ISBN 978-80-7040-991-6.
 70. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy. In Jandová, R. (Ed.): Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. České Budějovice: JU, 2007 (s. 81). 2007. ISBN 978-80-7040-987-9.
 71. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Možnosti výzkumu v oblasti inovačního prostředí. In Metody geografického výzkumu - přehled abstraktů. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 11-11.
 72. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Ochrana osobních dat v psychologické praxi a výzkumu. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 429-432. ISBN 978-80-7392-016-6.
 73. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679.
 74. JANÍKOVÁ, Věra. Probleme der legasthenen Kinder tschechischer Muttersprache beim Deutschlernen. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, x, č. 5, s. 44-53. ISSN 1801-1489.
 75. NOVÁK, Miroslav a Jiří SIGL. Předstihový archeologický výzkum na trase dálnice D11 v letech 2005 a 2006. Praha: Česká archeologická společnost, 2007. 2 s. Archeologické výzkumy v Čechách, Supplément 68. ISSN 1211-992X.
 76. JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9.
 77. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce jako klíčový faktor destinačního managementu. In Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 332-337. ISBN 978-80-210-4325-1.
 78. JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3395.
 79. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management a strategie. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 45-55. ISBN 978-80-7318-529-9.
 80. BRYCHOVÁ, Alice. Úloha jazykového portfolia v přípravě budoucích učitelů cizího jazyka. In HAVLÍČKOVÁ, Helena a Světlana HANUŠOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 47-54. ISBN 978-80-210-4480-7.
 81. HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se zaměstnáváním v České republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 136-138, 2 s. ISSN 1213-6204.
 82. JŮVA, Vladimír. 21. konference sekce Pedagogiky sportu Německé asociace vědy o sportu. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 4, s. 74-76. ISSN 1211-9261.
 83. 2006

 84. NOVÁK, Miroslav a Jiří SIGL. Archeologický výzkum na trase dálnice D11 v roce 2005. Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2006, roč. 32, č. 1, s. 63 - 66. ISSN 1211-992X.
 85. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
 86. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 2006.
 87. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 19-39. ISBN 80-210-4164-1.
 88. MASAŘÍK, Zdeněk. Die Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Mähren aus methodologischer Sicht. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 303-313. ISBN 80-244-1242-X.
 89. ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815.
 90. ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 101-118, 19 s. ISSN 1211-6971.
 91. KOPFOVÁ, Alena. Manažerské vzdělání ve veřejné správě. In EDMAN 06 "EDucation for MANagement": Proceeding - sborník referátů. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 99-106. ISBN 80-86596-80-X.
 92. ŠVEC, Vlastimil, Josef MAŇÁK a Tomáš JANÍK. Některé problémy výzkumu kurikula. In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: PdF ZČU, 2006. s. 1-7. ISBN 80-7043-483-X.
 93. PROUZOVÁ, Zuzana. Neziskovky a veřejné služby. Praha: ICN, 2006. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 94. TANDLICHOVÁ, Eva. Niektoré aspekty autonómneho učenia vo výučbe cudzích jazykov. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 40-55, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
 95. JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1.
 96. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 88-92. ISBN 80-210-4085-8.
 97. VAŠEČKA, Michal. Percepcia eurofondov občanmi Slovenska. In In: Beblavá, Emília - Beblavý, Miroslav (eds): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydání. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2006. s. 28-39. ISBN 80-89244-04-1.
 98. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologické pojetí psychoterapie (Zastavení nad dílem Klause Graweho). Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 4, s. 382-392. ISSN 0009-062X.
 99. FEDÁKOVÁ, Katarína. Stratégie učenia sa nemeckého jazyka - výsledky empirického výskumu. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 71-83, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
 100. SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika. Praha: PdF UK, 2006, roč. 56, č. 2, s. 168-177. ISSN 0031-3815.
 101. JANÍKOVÁ, Věra. Unterrichtsorganisation (Sozialformen) und Lernerautonomie beim Fremdsprachenlernen. Ergebnisse einer Pilotforschung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 43-58. ISBN 80-210-4214-1.
 102. ŠULCOVÁ, Alexandra, Leoš LANDA a Jana NOVÁKOVÁ. VÝZKUM NOVÝCH LÉČIV od zrodu k registraci. Brno: LF MU Brno, 2006. 44 s. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. ISSN 1801-6103.
 103. JANÍKOVÁ, Věra. Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. In Bulletin CPV. 1. vyd. Brno: CPV, 2006. s. 3-12. ISBN 978-80-210-5060-0.
 104. MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Výzkum vztahů v adolescenci: minulost a současnost. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 11-24. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 105. ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika. Praha: PdF UK, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 140-151. ISSN 0031-3815.
 106. MALÁ, Eva a Věra JANÍKOVÁ. Vztah medzi autonómnym učením a počítačom podporovanou výučbou cudzích jazykov. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova uni, 2006. s. 302-307, 7 s. ISBN 80-210-4164-1.
 107. MACEK, Petr a Zuzana ŠTEFÁNKOVÁ. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 25 - 40. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 108. HAVLÍČKOVÁ, Helena. We Want to Be Teachers but ... Brno: : PdF MU Department of English, 2006. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 109. ZÍTKOVÁ, Jitka. Z evaluačního výzkumu čítanek pro primární školu. In Cesty současné literatury pro děti a mládež: dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. Slavkov: BM Typo, 2006. s. 81-88. ISBN 80-903339-9-0.
 110. 2005

 111. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu vyučování a učení se cizímu jazyku. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 17-34. ISBN 80-210-3919-1.
 112. HANUŠOVÁ, Světlana. Autonomie žáka v jazykovém vyučování a cesty k ní. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-40. Sborník prací PdF MU v Brně, svazek 188. ISBN 80-210-3919-1.
 113. FLÍDR, Aleš. Dějiny archeologického bádání na Podorlicku. In Halda, Josef. Orlické hory a Podorlicko. 1. vyd. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor, 2005. s. 57-84. ISBN 80-86076-40-7.
 114. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Do the Early Birds Really Catch the Worm? Demystifying the Factor of Early Age in Language Learning. In Theory and Practice in English Studies 3. Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 208-211, 5 s. ISBN 80-210-3930-2.
 115. ŠIMONÍK, Oldřich. Dokumentace výzkumu. Organizace výzkumu. Registrace výzkumných jevů. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. První vydání. Brno: Paido, 2005. s. 19-20,67-68,87, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3,. ISBN 80-210-3802-0.
 116. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0.
 117. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2005. s. 155-158. ISBN 80-89113-22-2.
 118. BRYCHOVÁ, Alice. Evropské jazykové portfolio a sebehodnocení jako podpora autonomie v procesu učení se cizímu jazyku. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Pdf MU, 2005. s. 58-64. ISBN 80-210-3919-1.
 119. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669.
 120. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
 121. VLČKOVÁ, Kateřina. Kvantitativní výzkum. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 56-58. Pedagogický výzkum v teorii apraxi. ISBN 80-210-3802-0.
 122. MUNZAROVÁ, Marta. Lékařský výzkum a etika. Praha, 2005. 120 s. Grada. ISBN 80-247-0924-4.
 123. VANĚK, Jiří, Jan ŽALOUDÍK, Michal POHANKA, Vítězslav BŘEZINA a Lubomír FREYBURG. Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005.
 124. PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní jako předmět výzkumu a vzdělávání na MU Brno. 128.klinicko-psychologický den, přednáška. 2005.
 125. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". 2005. ISBN 80-244-1059-1.
 126. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno (ČR): Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, 2005. 297 s. ISBN 80-210-3676-1.
 127. DOSTÁL, Otto a Michal JAVORNÍK. Projekt MeDiMed. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: MU v Brně, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 8-11. ISSN 1212-0901.
 128. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 65-65. ISBN 80-244-1059-1.
 129. ŠULCOVÁ, Alexandra. Results of preclinical and clinical reseacrh in the field of drug addiction in the Czech and Slovak Republics. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 155-156. ISSN 0960-7560.
 130. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165, 18 s. ISSN 1732-6729.
 131. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86. ISBN 80-210-3888-8.
 132. ŠIMONÍK, Oldřich. Výběr výzkumného vzorku. Zkušenosti. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. První vydání. Brno: Paido, 2005. s. 110- 120, 2 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3,. ISBN 80-210-3802-0.
 133. SLANÝ, Antonín. Východiska k hodnocení konkurenceschopnosti. 2005.
 134. PROUZOVÁ, Zuzana. Výroční zprávy NNO. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, o.p.s., 2005, roč. 13, 7-8, s. 10-11. ISSN 1213-404X.
 135. 2004

 136. NĚMEC, Jiří. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. 2004. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 59-65. ISBN 80-244-0878-3.
 137. BARTONIČKA, Tomáš, Joanna FURMANKIEWICZ a Daniel HORÁČEK. Bats of the Sudety Mts. 2004.
 138. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu. In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. s. 59-68, 9 s. ISBN 80-969146-2-6.
 139. NOVOTNÝ, Petr. Dvě výzkumně orientované konference (ISATT a ECER) - podobnosti a rozdíly. Studia paedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 9, č. 1, s. 198-200. ISSN 1211-6971.
 140. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika. Praha: PdF UK, 2004, roč. 54, č. 1, s. 67-75, 7 s. ISSN 0031-3815.
 141. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy gerontopsychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 7, s. 440-444. ISSN 1212-0383.
 142. HUMPOLÍČEK, Pavel. Konzultační seminář ve speciální průpravě - psychodiagnostika. 2004.
 143. VÍZDALOVÁ, Hana a Monika DUŠKOVÁ. Principy vědeckého výzkumu v zooterapii. In MojžíšováA., Kalinová V. (Eds.). Pravda o zooterapii sborník příspěvků z konference o zooterapii pořádané ve dnech 25. listopadu 2003 v Hluboké n. Vltavou. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004. s. 21-24. ISBN 80-7040-67.
 144. DOSTÁL, Ondřej, Růžena GREGOROVÁ a Martin IVANOV. The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook. 2004.
 145. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky 16. výzkumné sezóny a jednání velké archeologické komise na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Brno: AÚ AV ČR, 2004. 351 s. Přehled výzkumů AÚ AV ČR, č. 43, 115-124. ISBN 80-86023-36-2.
 146. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 147. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.
 148. VEČERKA, Radoslav. Zur Problematik der neueren Erforschung der altkirchenslavischen Syntax: Methoden, Themen. Incontri linguistici. Pisa-Roma, 2004, roč. 2004, ?, s. 39-56. ISSN 0390-2412.
 149. 2003

 150. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza začínajících podnikatelů. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003. s. 116-119. ISBN 80-210-3259-6.
 151. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum katedry a jeho místo ve výuce budoucích učitelů dějepisu. In Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 296-302. ISBN 80-210-3076-3.
 152. LAJKEP, Tomáš. Devitalizace - ilustrativní příklad pokusů na lidech. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 8, s. 24. ISSN 0044-1996.
 153. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy dětské a dorostové psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 3, s. 129-133. ISSN 1212-0383.
 154. HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. First decade of Czech political science - issues, research, methods. In CABADA, Ladislav. Contemporary Questions of Central European Politics. Plzeň: FHS ZČU, 2003. s. 234-248. ??? ISBN 80-86473-27-9.
 155. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers at Today's Czech Schools. In Education-line. Leeds: University of Leeds, 2003. s. 1-6.
 156. NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference. In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 161-163. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4.
 157. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 83-90. ISSN 1213-624.
 158. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Pilotní výzkum začínajících podnikatelů v ČR. In Príležitosti a riziká jednotného europského trhu. 1. vyd. Partizánske: STYLE, 2003. s. 382-385. ISBN 80-969033-0-6.
 159. LAJKEP, Tomáš. Pokusy na lidských embryích. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 9, s. 28. ISSN 0044-1996.
 160. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. s. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4.
 161. ŠKAPA, Radoslav. Považoval management podniků outsourcing za cestu k úspěchu? In MendelNet 2002 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2003. s. 174-177. ISBN 80-7302-047-5.
 162. SEDLÁČEK, Jaroslav, Štefan SLÁVIK a Miroslava SZARKOVÁ. Příčiny úspěšnosti podniku. Ekonomické rozhl'ady. Bratislava: EU Bratislava, 2003, XXXII, č. 1, s. 75-86. ISSN 0323-262X.
 163. MAREŠ, Miroslav. Společenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 4, č. 5, s. 7-9. ISSN 1212-7817.
 164. KUKLA, Lubomír. Věda a výzkum ve službě dětem. Zdravotnictví v České republice. 2003, roč. 6, 3-4, s. 157-163. ISSN 1213-6050.
 165. PODBORSKÝ, Vladimír. Zu den Anfängen der Erforschung der Lengyel-Kultur in Mähren. Jerem E. a Raczky P. In JEREN, Erzsébet a Pál RACZKY. Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte. První. Budapest: Archaeolingua Budapest, 2003. s. 335-351. ISBN 963-8046-46-5.
 166. 2002

 167. NĚMEC, Jiří. Aspirační úroveň v kontextu tvořivosti žáků. Praha: ČAPV, 2002. CD ROM Sborník referátů z konference.
 168. ŽÁČEK, Adolf. Co je lékařství založené na důkazu? Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, roč. 5, 1/2, s. 14-16. ISSN 1213-6050.
 169. NOVOTNÝ, Petr. ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu. In SPFFBU U 7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 119-122. Studia paedagogica. ISBN 80-210-2814-9.
 170. NOVOTNÝ, Petr. Evropská konference pedagogického výzkumu ECER 2001. Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 364-365. ISSN 3330-3815.
 171. MUNZAROVÁ, Marta. "Informovaný souhlas" nemocných v kontextu lékařského výzkumu. Lékařské listy, příloha ZDN. 2002, roč. 51, č. 39, s. 33-34. ISSN 0044-1996.
 172. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61, 5 s. ISSN 1211-6971.
 173. MALACH, Antonín. Poznatky z výzkumu podnikatelského prostředí a podnikatelských insitucí. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 12-29. ISBN 80-210-2969-3.
 174. PERNIČKA, Michal. Setkání v psychoterapii. Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové: ATD Hradec Králové, 2002, roč. 13, č. 3, s. 122-124. ISSN 0862-8971.
 175. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 176. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499.
 177. 2001

 178. SMÉKAL, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR v nakladatelství Albert, 2001. s. 3-17. ISBN 80-7326-001-8.
 179. LAJKEP, Tomáš. Etická problematika výzkumu na lidských embryích. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 66, č. 5, s. 336-340. ISSN 1210-7832.
 180. STRMISKA, Maxmilián. Macro-Terrorism, "Holy War", and Religious Violence: Current Challenges to Conceptualisation and Typology of Terrorism. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 181. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 3, s. 16-19. ISSN 1211-5886.
 182. ŠKAPA, Radoslav. Reprezentativita v kvalitativním výzkumu. In MendelNet 2001 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2001. s. 156-159. ISBN 80-7302-024-6.
 183. POLÁŠKOVÁ, Eva a Petr MACEK. The Institute for the Research of Children, Youth And Family, School of Sociel Studies, Masaryk University Brno, Czech Republic. Örebro University, Sweden: EARA, 2001. 3 s. EARA Newsletter.
 184. SEJRKOVÁ, Elena a Petr KVĚTON. Výzkum: muži, ženy a domácnost. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5886.
 185. 2000

 186. KAZDOVÁ, Eliška. Některé výsledky výzkumu ohrazeného areálu kultury s vypíchanou keramikou v Pavlově na Břeclavsku. In Čech, P. - Dobeš, M. (eds.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Archeologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2000. s. 117-122. ISBN 80-901828-6-0.
 187. MUNZAROVÁ, Marta. Values in human research. Bulletin of Medical Ethics. London, 2000, roč. 2000, č. 154, s. 23-24. ISSN 0269-1485.
 188. MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.
 189. 1999

 190. NOVOTNÝ, Petr. Metodologické otázky zkoumání autority. In Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999. s. 169-181. ISBN 80-7184-857-3.
 191. DEMEK, J. a J. KOPECKÝ. Neotektonika a problém pleistocenního zalednění. 1. vyd. Brno: Český geologický ústav, 1999. 10 s. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -1998. ISBN 80-210-2109-8.
 192. DOROVSKÝ, Ivan. O nekotorych metodologičeskich voprosach izučenija: voprosy istorii i kuľtury. In Makedonija: voprosy istorii i kuľtury, Skopje-Moskva. Skopje: Makedonija, 1999. s. 75-83.
 193. BERAN, J. a V. SMÉKAL. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 51 s.
 194. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35, 64 s. ISSN 1212-070.
 195. 1998

 196. HOLMAN, Pavel. Public relations a muzea. Muzejní obzory. Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1998, roč. 7., č. 1, s. 12-15. ISSN 1213-2152.
 197. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy. In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP, 1998. s. 82-85. ISBN 80-7067-896-8.
 198. 1997

 199. NOVOTNÝ, Petr. Anketa SOAŠ o podstatě alternativnosti. In Sborník ze 7. konference O současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1997. s. 220-224. ISBN 80-7067-832-1.
 200. 1995

 201. STEHLÍKOVÁ, Eva. Zpráva o stavu bádání o středověkém divadle. Divadelní revue. Praha: Primus, 1995, roč. 6, č. 3, s. 43-44. ISSN 0862-5409.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2021 08:46