PdF BSP3Svp Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Struktura SZZ
Povinné předměty (oba předměty)
Inkluzivní speciální pedagogika (test)
Psychopedie
Povinně volitelné předměty (výběr jednoho předmětu)
Logopedie
Surdopedie
Somatopedie
Oftalmopedie
Etopedie
SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání přehledu a základních poznatků o problematice inkluzivní a speciální pedagogiky, patopsychologie, speciálně pedagogické diagnostiky a medicínské propedeutiky. Dále je zaměřena na rozvoj následujících kompetencí studentek a studentů: ovládat pomocné edukační, výchovné a práce, mít komunikační vědomosti a dovednosti a také aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pozici asistenta pedagoga.
Obsah tematických okruhů navazuje na níže uvedené studijní předměty
Speciální pedagogika I, II a III
Inkluzivní vzdělávání
Obor: Psychopedie
Obor: Logopedie
Obor: Surdopedie
Obor: Somatopedie
Obor: Oftalmopedie
Obor: Etopedie

Bakalářská státní zkouška z pedagogicko-psychologického modulu, která je součástí hlavního studijního plánu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání, se koná formou písemného testu s 50 položkami s výběrem jedné správné odpovědi. Na test je k dispozici 60 minut. Testové položky jsou v rozsahu odpovídajícímu kreditové zátěži předmětů: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, výzkum v pedagogické praxi, speciální pedagogika, základy pedagogické diagnostiky, vývojová a sociální psychologie, asistentská praxe. U každého předmětu jsou stanoveny tematické okruhy s odpovídající literaturou ke studiu. Podrobný přehled tematických okruhů je zveřejněn na stránkách Katedry pedagogiky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Podpora učitelů dítěte s ADHD
Podpora, posilování, provázení dítěte externalizovanou poruchou chování se zaměřením na rodinu, školu, vrstevníky
Inkluzivní škola
Rizika/problémy/porucha chování v různých formách a projevech v kontextu výuky a učení
Využití programu SymWriter pro rozvoj slovní zásoby dětí se specificky narušeným vývojem řeči
Význam sluchové výchovy pro děti s těžkým sluchovým postižením a jejich rodiny

Témata obhájených prací
Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením
Uplatnění dospělé ženy s mentálním postižením na trhu práce
Využití osobnostní a sociální výchovy jako prevence poruch chování na základní škole
Třídní klima v městských a malotřídních školách
Komunikační dovednosti dítěte s kochleárním implantátem
Lingovy zvuky a jejich využití při logopedické péče u dětí se sluchovým postižením
Komunikativní kompetence u žáků 1. stupně běžné základní školy z hlediska pragmatické jazykové roviny http://is.muni.cz/th/382445/pedf_b/
Rozvoj komunikačních schopností žáků s mentálním postižením s využitím systémů AAK http://is.muni.cz/th/392005/pedf_b/
Environmentální vzdělávání žáka s mentálním postižením <https://is.muni.cz/th/358105/pedf_b>
Problematika agresivity a šikany na základní škole
Inkluzivní škola pro efektivní vzdělávání všech dětí v hlavním vzdělávacím proudu
Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení
Rozvoj lexikálně-sémantické roviny u jedinců se sluchovým postižením
Rozvoj komunikační schopnosti u osob s mozkovou obrnou
Rozvoj komunikačních schopností žáků s mentálním postižením s využitím systémů AAK
Vývoj kresebného projevu u dítěte s PAS
Vliv dramatické výchovy na psychickou a emoční stránku dětí v riziku poruch chování
Šikana v souvislostech morální kognice
Možnosti uplatnění etopedie na dětském oddělení psychiatrické léčebny

V archivu závěrečných prací is.muni.cz jsou uloženy příslušné posudky

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2P
PdF:SP3009Patopsychologie 1 E. Řehulkazk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3066Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/2/03 3Z
PdF:SP3600Žák se speciálními vzdělávacími potřebami B. Chleboradováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3611Speciální pedagogika I V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1Z
PdF:SP3640Obor: Psychopedie B. Bazalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3669ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6-
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3610Obor: Logopedie B. Chleboradovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
24 kreditů

Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3680Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
24 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3613Speciální pedagogika III V. Vojtovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5Z
PdF:SP3699Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6Z
5 kreditů