PdF P13103 Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Součásti SZZ a jejich obsah

Final State Examination (FSE) structure

Compulsory subject
Pedagogy and Psychology (common ground)
Diploma Thesis Defence (if assigned to a department. Although if it will be assigned to another department, such as Dept. of psychology, the topic will always focused on Special pedagogy)
Special Education (test)
Speech Therapy
Hearing Impairments

Optional course
Specific Learning Disabilities

The FSE focuses on thematic areas for the acquisition of deepened knowledge from the field of inclusive and special pedagogy and from the patopsychology. Furthermore, it is focused on the following competencies of students - wide professional knowledge and skills from special pedagogy focusing on speech therapy and education of individuals with hearing impairment. Student has basic communication skills and knowledge; is able to apply approaches in nurturing and education of pupils with special educational needs in the practice; student manages the work with pupils with SEN on the level of special pedagogy - special pedagogical diagnostics, individual educational plan, consultancy interview, group and individual work. Student knows and is able to use appropriate communication strategies for individuals of all ages with regard to their capabilities, skills and current life situations. Student is able to perform special pedagogical and counselling activities, is able to methodologically design and process research in the educational context of students with SEN and argue in favour of the chosen procedure.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopscyhologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Examples of topics of qualification theses and successfully defended thesis

Qualification theses
Specifics in the education of individuals with visual impairment on the given type of school
Possibilities of using Montessori aids in the development of partial competencies of children and pupils with visual impairment
Promoting professional orientation and career choices of pupils with visual impairment
Family of a child with a combined disability / visual impairment
The importance of visual therapy for people with visual impairment and for their families

The defended theses
Speech therapist from the perspective of voice professionals https://is.muni.cz/th/372113/pedf_m/
Home care for people with acquired neurogenic disorder after stroke https://is.muni.cz/th/371746/pedf_m/
Development of a pragmatic language plane in pupils of special elementary school https://is.muni.cz/th/409618/pedf_m/
Analysis of pupils' skills with developmental dysphasia in 3rd year of primary school focused on speech therapy https://is.muni.cz/th/358297/pedf_m/
Analysis of lexical-semantic language plane in intact pre-school age child https://is.muni.cz/th/324633/pedf_m/
Diagnostics of communication skills in pre-school age children https://is.muni.cz/th/363360/pedf_m/

Topics of defended rigorous thesis
Secondary prevention after myocardial infarction
Comprehensive education system in the statutory city of Brno
The activities of the school counselling staff in the inclusive educational environment of mainstream schools
Individuals with mental retardation as users of social services
Complex care for patients with aphasia and their subjective view of the problem
Determinants of sensory perception and possibilities of special-pedagogical support for individuals with multiple disabilities


Defended qualification theses, including reviews, are stored in the archive of the final thesis is.muni.cz

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk526Komunikace osob se sluchovým postižením 1 R. Horákováz 0/0/1 12 hodin.2 1P
PdF:SPk527Komunikace osob se sluchovým postižením 2 R. Horákováz 0/0/1 12 hodin.2 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk500Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením L. Doležalovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
13 kreditů

Skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk528Logopedie a surdopedie 1 - NKS I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk529Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení L. Doležalovázk 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk530Logopedie a surdopedie 2 - NKS B. Chleboradovázk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:SPk531Logopedie a surdopedie 2 - sluchové postižení L. Doležalovázk 0/0/1 12 hodin.4 3P
16 kreditů

Skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk514Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk515Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
16 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk519Odborná praxe souvislá 1 - L, S P. Kopečnýz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk520Odborná praxe souvislá 2 - L, S P. Kopečnýz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
PdF:SPk522Podpůrná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením R. Horákovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk233Získané neurogenní poruchy komunikace P. Kopečnýk 0/0/1 12 hodin.3 4P
PdF:SPk234Balbutologie B. Chleboradovák 0/0/1 12 hodin.3 2P
PdF:SPkK54Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností P. Kopečnýk 0/0/1 12 hodin.3 3P
PdF:SPkK56Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením L. Doležalovák 0/0/1 12 hodin.3 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů