VLBC0422s Biochemie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie II přednáška VLBC0422p. Na konci kurzu student rozumí principům intermediárního metabolismu, charakteristickým rysů metabolismu jednotlivých orgánů a tkání a metabolismu za různých stavů organismu.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
- popsat metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutovat jejich souvislost s nemocemi.
- rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
- diskutovat o složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
- vysvětlit principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Enzymy v klinické diagnostice
 • Metody v klinické biochemii (fotometrické, elektroforetické, imunochemické)
 • Lipoproteiny a jejich metabolismus. Transport cholesterolu, bilance přeměny cholesterolu.
 • Glukosa v krvi (zdroje, spotřeba, regulace). Diabetes mellitus. Metabolismus proteinů. Hormonální regulace. Proteiny ve výživě. Transportní formy amoniaku, glutaminový cyklus.
 • Vztahy mezi přeměnou základních živin v různých stavech (resorpční fáze, postresorpční fáze, hladovění). Malnutrice. Obezita. Metabolický syndrom. Metabolismus při stresu.
 • Funkce jater. Role jater v metabolismu základních živin.
 • Katabolismus hemu, urobilinoidy, typy hyperbilirubinemie. Role jater v metabolismu hormonů a vitamínů. Metabolismus Fe.
 • Metabolismus xenobiotik. Metabolismus alkoholu, poruchy vyvolané dlouhodobým příjmem.
 • Vnitřní prostředí, homeostáza vody a Na+, K+ iontů, osmolalita, regulace osmolality a volemie, poruchy.
 • Acidobazická rovnováha a její regulace. Transport O2 a CO2 krví. Metabolické děje produkující nebo spotřebovávající ionty H+.
 • Pufrové báze v tělních tekutinách. Hlavní ukazatele ABR, jejich změny u hlavních typů poruch.
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů. Metabolické a respirační poruchy acidobazické rovnováhy.
 • Funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. Diuretika.
 • Receptory neurotransmiterů a hormonů. Nejznámější signální dráhy. Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu. Hormony významné pro jejich metabolismus.
 • Metabolismus pojivové tkáně. Extracelulární matrix. Mineralizace kostní tkáně, regulace. Biochemické markery novotvorby a resorpce kostí. Kloubní chrupavka a kůže.
 • Biochemie svalové činnosti (kosterní, hladký, srdeční sval). Účinek oxidu dusnatého. Energetika svalová práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady k seminářům v IS.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. V průběhu semestru se v semináři píší 3 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 52/75 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány do stanoveného termínu, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou přístupu ke zkoušce z Biochemie II.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.