VLBC0422s Biochemie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. David Galuška (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBC0422s/01: Po 11:00–13:30 A16/213, J. Dostál
VLBC0422s/02: Po 11:00–13:30 A16/213, J. Dostál
VLBC0422s/03: Út 14:00–16:30 A16/215, M. Králíková
VLBC0422s/04: Út 14:00–16:30 A16/215, M. Králíková
VLBC0422s/05: Po 8:00–10:30 A16/213, J. Slanina
VLBC0422s/06: Po 8:00–10:30 A16/213, J. Slanina
VLBC0422s/07: St 11:00–13:30 A16/215, H. Paulová
VLBC0422s/08: St 11:00–13:30 A16/215, H. Paulová
VLBC0422s/09: St 11:00–13:30 A16/213, H. Paulová
VLBC0422s/10: St 11:00–13:30 A16/213, H. Paulová
VLBC0422s/11: Po 14:00–16:30 A16/215, E. Táborská
VLBC0422s/12: Po 14:00–16:30 A16/215, E. Táborská
VLBC0422s/13: Po 11:00–13:30 A16/215, J. Dostál
VLBC0422s/14: Po 11:00–13:30 A16/215, J. Dostál
VLBC0422s/15: Út 13:00–15:30 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0422s/16: Út 13:00–15:30 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0422s/17: Po 14:00–16:30 A16/213, E. Táborská
VLBC0422s/18: Po 14:00–16:30 A16/213, E. Táborská
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie II přednáška VLBC0422p. Na konci kurzu student rozumí principům intermediárního metabolismu, charakteristickým rysů metabolismu jednotlivých orgánů a tkání a metabolismu za různých stavů organismu.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
- popsat metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutovat jejich souvislost s nemocemi.
- rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
- diskutovat o složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
- vysvětlit principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Enzymy v klinické diagnostice
 • Metody v klinické biochemii (fotometrické, elektroforetické, imunochemické)
 • Lipoproteiny a jejich metabolismus. Transport cholesterolu, bilance přeměny cholesterolu.
 • Glukosa v krvi (zdroje, spotřeba, regulace). Diabetes mellitus. Metabolismus proteinů. Hormonální regulace. Proteiny ve výživě. Transportní formy amoniaku, glutaminový cyklus.
 • Vztahy mezi přeměnou základních živin v různých stavech (resorpční fáze, postresorpční fáze, hladovění). Malnutrice. Obezita. Metabolický syndrom. Metabolismus při stresu.
 • Funkce jater. Role jater v metabolismu základních živin.
 • Katabolismus hemu, urobilinoidy, typy hyperbilirubinemie. Role jater v metabolismu hormonů a vitamínů. Metabolismus Fe.
 • Metabolismus xenobiotik. Metabolismus alkoholu, poruchy vyvolané dlouhodobým příjmem.
 • Vnitřní prostředí, homeostáza vody a Na+, K+ iontů, osmolalita, regulace osmolality a volemie, poruchy.
 • Acidobazická rovnováha a její regulace. Transport O2 a CO2 krví. Metabolické děje produkující nebo spotřebovávající ionty H+.
 • Pufrové báze v tělních tekutinách. Hlavní ukazatele ABR, jejich změny u hlavních typů poruch.
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů. Metabolické a respirační poruchy acidobazické rovnováhy.
 • Funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. Diuretika.
 • Receptory neurotransmiterů a hormonů. Nejznámější signální dráhy. Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu. Hormony významné pro jejich metabolismus.
 • Metabolismus pojivové tkáně. Extracelulární matrix. Mineralizace kostní tkáně, regulace. Biochemické markery novotvorby a resorpce kostí. Kloubní chrupavka a kůže.
 • Biochemie svalové činnosti (kosterní, hladký, srdeční sval). Účinek oxidu dusnatého. Energetika svalová práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady k seminářům v IS.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném textu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. Podmínky udělení zápočtu: • Vložení všech souborů s kontrolními otázkami a vyplněnými odpověďmi do Odevzdávárny v IS MUNI v odpovídajících termínech. • Splnění požadavku účasti na seminářích. Všechny zameškané semináře nahrazeny dle instrukcí učitele. • Bodový zisk z testů: získání 52 bodů z průběžných testů nebo získání 14 bodů ze zápočtového testu
Informace učitele
Výuka v seminářích bude realizována bezkontaktní formou v prostředí MS TEAMS, obdobně jako v podzimním semestru. Semináře budou probíhat ve stejných termínech a časech, jak je určeno rozvrhem. Bude se jednat o učitelem moderovanou diskuzi studentů k tématu dle sylabu předmětu. Kontrolní otázky dané seminární tématiky určené k samostudiu a přípravě na diskuzi budou vloženy ve studijních materiálech předmětu. Účast na online výuce je povinná, neúčast je třeba omluvit v IS MUNI. Je tolerována maximálně jedna neomluvená absence za semestr. Bude požadováno písemné vypracování odpovědí na kontrolní otázky před datem konání semináře a uložení tohoto materiálu (tzv. protokolu) do „odevzdávárny“ v IS MUNI. Termíny pro vložení budou vždy do neděle (do 24:00 hod.) pro seminář v následujícím týdnu. Ve 4., 9. a 12. týdnu, vždy ve čtvrtek budou otevřeny jednotné průběžné online testy v aplikaci IS MUNI. Tyto testy musí absolvovat všichni studenti. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 52/75 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. (Omluvenou neúčast na průběžných testech bude možno nahradit v zápočtovém týdnu). Ostatní studenti absolvují v 15. týdnu zápočtový test. Test zahrnuje tématiku všech seminářů a má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je získání 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLBC0422s