FSS VSPLZ15 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu VSPLZ se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1. obhajobu diplomové práce, a 2. písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu ke zvolenému problému.
Obhajoba diplomové práce
Standardní rozsah základního textu diplomové práce (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u magisterské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 18 000 až 22 000 slov (144 000 až 162 000 znaků včetně mezer).
Kvalita diplomových prací je posuzována podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou nástrojem posouzení práce diplomové v průběhu oponentního řízení. Formální kritéria jsou východiskem pro stanovení podmínek přiznání zápočtu z předmětu Závěrečná práce.
Forma, průběh a podmínky písemné zkoušky
Úkolem studentů je během vymezené doby vypracovat stať (expertizu).
Tato forma zkoušky ověřuje schopnost studentů syntetickým způsobem aplikovat na rozbor a řešení konkrétního problému v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů studiem získané teoretické i empirické poznatky, stejně jako osvojené metodické postupy a získané analytické schopnosti a dovednosti. Zejména je kladen důraz na propojení/syntézu poznatků z různých předmětů, které studenti absolvovali, na volbu a důsledné uplatnění metodicky vhodného postup analýzy problému a/nebo formování návrhů jeho řešení (klíčové jsou poznatky a dovednosti z předmětů evaluační výzkum, implementace veřejných programů, a další povinné předměty jednotlivých specializací).

Možné typy zadání
1. Teoretická reflexe programů a opatření sociální politiky či politiky zaměstnanosti na úrovni EU, států nebo regionů (např. z hlediska teorií sociálního státu i teorií reflektujících jeho sociální, ekonomické a politické souvislosti, teorie pracovního trhu aj.).

2. Zásady (metodika) vypracování projektu řešení vybraného sociálního problému/aspektu situace vybrané cílové populace (např. mladé rodiny, neúplné rodiny, senioři, zdravotně handicapovaní, specifické kategorie zaměstnanců, nezaměstnaných, osob ohrožených sociální exkluzí/marginalizovaných, a jiné kategorie klientů sociálních intervencí).

3. Vypracování projektu zavedení nebo návrhu žádoucí změny vybrané instituce (organizace, programu, intervence, zákona apod.) sociální politiky nebo sociální práce. apod.).

4. Analýza (mimo jiné např. na základě komparace), zhodnocení (evaluace) a/nebo návrh
opatření (na národní či lokální úrovni) v některé z oblastí sociální politiky (např. sociální pomoc, řešení problémů sociální exkluze a marginalizace specifických sociálních kategorií, rodinná politika, politika důchodová a zabezpečení ve stáří, politika bydlení aj.).

Společným prvkem všech uvedených typů zadání je výběr druhého stupně:
Poté, co si studenti vyberou jeden z typů zadání, vybírají v jeho rámci z určeného seznamu témat, problémů, situací nebo oblastí sociální politiky nebo sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje.
Tyto seznamy vždy obsahují témata, problémy, situace, oblasti, které byly předmětem magisterského navazujícího studia programu VSPLZ.
Témata magisterské státní zkoušky jsou tedy rámcově vymezena běžně dostupným programem magisterského studia VPLZ, případně sylaby v něm uvedených kursů. Druhý stupeň výběru každému ze studentů umožňuje, aby pro své pojednání mohl volit témata těch volitelných kursů, které absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Podmínky pro sladění práce a rodiny ve vybraných pracovních organizacích v perspektivě zaměstnaných matek
Slaďování pracovního a rodinného života z perspektivy mužů
Problematika bydlení sociálně vyloučených rodin s dětmi v městě Brně – analýza potřeb z perspektivy účastníků programu
Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny
Zkušenost pracovníků zdravotnické organizace s implementací standardů kvality zdravotní péče


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce T. Sirovátkaz 2/0/04 2P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4403Ekonomie Z. Schwidrowskizk 1/1/08 1Z
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum pro VPLZ O. Horazk 1/1/012 3Z
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/011 1Z
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení J. Winklerzk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
34 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování J. Winklerzk 0/2/68 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 3-
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 3-
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 3-
54 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně do 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4404Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4419Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 1/1/012 1P
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR401 -- 0/0- 2-
FSS:VPLn4471Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 --
12 kreditů
Blok 2

Studenti musí naplnit nejméně 4-6 kreditů povinně volitelnými předměty, podle toho zda zvolili jako povinný předmět SPR 401(6 kreditů) nebo VPL 471 (4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406 -- 0/0- 2-
FSS:SPR409 -- 0/0- 3-
FSS:SPR458 -- 0/0- 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 2-
FSS:SPR505 -- 0/0- 3-
FSS:VPLn4461Contemporary Social policy in EU J. Wiltonzk 1/1/012 3-
FSS:VPLn4465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku J. Horňáčekz 0/1/12 100 hodin praxe.8 3-
FSS:VPLn4470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 --
30 kreditů