PrF FPFV01 Finanční právo a finanční vědy
Název anglicky: Financial Law and Financial Sciences
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PrF FPFV_ Finanční právo a finanční vědy

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit po splnění všech povinných předmětů studijního plánu 1. až 6. semestru a zkoušky z jazyka I. Zkouška je ústní a skládá se z následujících okruhů:
A: Obecně teoretické otázky finančního práva
B: Obecně teoretické otázky fiskální části finančního práva, nefiskální části finančního práva nebo daní s ohledem na zaměření disertační práce.
Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce.
Složení SDZ je obligatorní součástí ISP pro 7. semestr.

Studijní a výzkumné povinnosti

- Příprava disertační práce - probíhá po celou dobu 1. až 6. semestru studia a tvoří součást charakteristiky většiny dále uvedených aktivit. Nespecifikovaná příprava disertační práce představuje cca 30 % zátěže, a to včetně sepsání a obhajoby tezí disertační práce. Vlastnímu sepsání práce je dáno zejména období 7. a 8. semestru.
- Student si zapisuje povinné předměty předepsané studijním plánem pro daný semestr, resp. výukové období, a další předměty, povinně volitelné a volitelné, si zapisuje v souladu s individuálním studijném plánem zejména s ohledem na zaměření své disertační práce a potřeby jeho realizace. Zejména se jedná o předměty zohledňující jednotlivé očekávané aspekty disertační práce. (cca 20 % zátěže)
- Areálová studia - s ohledem na zaměření disertační práce a po dohodě se školitelem si student volí areál svých zahraničních aktivit směřující získání potřebných zdrojů a informací pro svou disertační práci, badatelskou činnost a s tím související publikační činnost, zapojení do mezinárodních výzkumných týmů apod. Areálová studia v sobě zahrnují i zahraniční stáž v minimálním rozsahu deseti dnů za semestr. Blok areálových studií v prvních dvou semestrech zahrnuje odpovídající propedeutiku z oblasti právní komparatistiky a přípravy plánu areálových studií. Součástí práce v areálu je osvojení si jazyka areálu minimálně na úrovni schopnosti práce s originálními zdroji a komunikaci s hostitelským pracovištěm. Doktorandovi je vedle obligatorní zkoušky z předmětu Jazyk I, předepsané studijním plánem, dána možnost absolvovat jazykovou výuku nabízenou v rámci Centra jazykového vzdělávání MU nebo předmětů filologických ústavů Filozofické fakulty, případně individuální průpravou. (cca 20 % zátěže)
- Účast na konferencích - student musí prokázat aktivní účast minimálně na třech mezinárodních konferencích
- Publikační činnost - sestává z minimálně dvou článků publikovaných v zahraničí v renomovaném juristickém časopise uznávaném mezinárodní finančněprávní komunitou a dvou článků v obdobných tuzemských časopisech. Publikační činnost by měla směřovat zejména k publikaci dílčích výstupů ve vztahu k tématu disertační práce, poznatků z realizace areálových studií, projektů specifického výzkumu, případně dalších projektů a naplnění konkretizovaného individuálního studijního plánu. (cca 20 % zátěže)
- Pedagogická činnost - doktorand se podílí pod vedením školitele na přímé výuce maximálně v rozsahu šesti hodin za semestr, podílí se na konzultacích, vedení a oponování bakalářských prací (max. 2 práce v akademickém roce), plní funkci tajemníka zkušební komise u státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech garantovaných PrF MU. Součástí pedagogické činnosti je rovněž absolvování aktivit v rámci předmětu Finanční gramotnost a podíl na přípravě didaktických podpor. (cca 10 % zátěže)

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Vybraná témata úspěšně obhájených disertačních prací:
Konstituční aspekty limitace veřejného dluhu ve státech Evropské unie (https://is.muni.cz/auth/th/eqqh0/)
Nullum tributum sine lege (https://is.muni.cz/auth/th/pxtvh/)
Mezinárodní spolupráce při správě daní se zaměřením na daň z přidané hodnoty (https://is.muni.cz/auth/th/rchlj/)
Daňový proces/Procedura podatkowa (https://is.muni.cz/auth/th/si6on/)
Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění (https://is.muni.cz/auth/th/uka3f/)
Integrace dohledu nad finančním trhem z hlediska institucionálního a funkčního (https://is.muni.cz/auth/th/e8nrh/)
Právní aspekty elektronických platebních a clearingových systémů v Evropě (https://is.muni.cz/auth/th/yqewr/)
Rozpočet Evropské unie a státní rozpočet ve vztahu k rozpočtům územních samosprávných celků (https://is.muni.cz/auth/th/qebnr/)
Soudní přezkum finančních rozhodnutí (https://is.muni.cz/auth/th/vp7nr/)
Vliv evropského práva na regulaci bankovnictví v České republice (https://is.muni.cz/auth/th/ey079/)
Vnitrostátní, mezinárodní a komunitární aspekty veřejnoprávní regulace finančních trhu- ekonomická analýza toků kapitálu (https://is.muni.cz/auth/th/rgvoz/)
Finanční vztahy a úpadek (https://is.muni.cz/auth/th/f0dj8/)


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1FIP01Teorie finančního práva P. Mrkývkaz 0/0/04 1-
PrF:DO1FIP02Ekonomické aspekty disertace J. Blažekz 0/0/04 1-
PrF:DO1FIPAAreálová studia I – Komparatistika ve finančním právu P. Mrkývkaz 0/0/02 1-
PrF:DO1FIPSFinančněprávní seminář I. D. Czudekz 0/0/02 1-
PrF:DO2FIP02Historickoprávní aspekty disertace J. Schweiglz 0/0/04 2-
PrF:DO2FIPAAreálová studia II – Projekt M. Radvanz 0/0/02 2-
PrF:DO2FIPSFinančněprávní seminář II. D. Czudekz 0/0/02 2-
PrF:DO3FIPAAreálová studia III P. Mrkývkaz 0/0/02 3-
PrF:DO3FIPSFinančněprávní seminář III. D. Czudekz 0/0/02 3-
PrF:DO4FIP02Uplatnění statistiky při řešení tématu disertační práce E. Tomáškováz 0/0/04 4-
PrF:DO4FIPAAreálová studia IV. P. Mrkývkaz 0/0/02 4-
PrF:DO4FIPSFinančněprávní seminář IV. D. Czudekz 0/0/02 4-
PrF:DO5FIPAAreálová studia V. P. Mrkývkaz 0/0/02 5-
PrF:DO5FIPSFinančněprávní seminář V. D. Czudekz 0/0/02 5-
PrF:DO6FIPAAreálová studia VI. - implementace výsledků P. Mrkývkaz 0/0/02 6-
PrF:DO6FIPSFinančněprávní seminář VI. - obhajoba tezí disertace D. Czudekz 0/0/02 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II -zk 0/0/02 --
206 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové - v závislosti na tématu disertace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO1FIP03Správní aspekty disertace P. Mrkývkaz 0/0/04 1-
PrF:DO2FIP01Procesní aspekty tématu disertace P. Mrkývkaz 0/0/04 2-
PrF:DO3FIP01Veřejné finance – fiskální aspekty disertace E. Tomáškováz 0/0/04 3-
PrF:DO3FIP02Finanční správa – veřejná finanční činnost veřejné správy ve vztahu k tématu disertační práce P. Mrkývkaz 0/0/04 3-
PrF:DO4FIP01Daňová teorie a teorie daňového práva M. Radvanz 0/0/04 4-
PrF:DO5FIP01Evropské a mezinárodní finanční právo M. Janovecz 0/0/04 5-
PrF:DO5FIP02Odpovědnost ve finančním právu D. Šramkováz 0/0/04 5-
28 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOPVPFA1Teorie daňového práva a praxe A M. Radvanz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA2Legislativní praxe ve finančním právu A P. Mrkývkaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA3Finanční gramotnost A M. Svobodaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA4Teorie a praxe veřejných financí a fiskálního práva A E. Tomáškováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA5Teorie a praxe monetárního práva a práva finančního trhu A J. Schweiglz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA6Teorie a praxe financí veřejné samosprávy A I. Pařízkováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA7Judikatura ve finančním právu A M. Radvanz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB1Teorie daňového práva a praxe B M. Radvanz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB2Legislativní praxe ve finančním právu B P. Mrkývkaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB3Finanční gramotnost B M. Svobodaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB4Teorie a praxe veřejných financí a fiskálního práva B E. Tomáškováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB5Teorie a praxe monetárního práva a práva finančního trhu B J. Schweiglz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB6Teorie a praxe financí veřejné samosprávy B I. Pařízkováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB7Judikatura ve finančním právu B M. Radvanz 0/0/02 --
28 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
10 kreditů