FF FNLLSpJ Latinský jazyk a literatura středověku
Název anglicky: Medieval Latin language and literature (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-LLS_ Latinský jazyk a literatura středověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Studenti musí úspěšně absolvovat všechny 3 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedD02Seminář k magisterské diplomové práci I P. Mutlováz 0/2/010 3P
FF:LJMedD05Seminář k magisterské diplomové práci II P. Mutlováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 4P
FF:LJMedD01Magisterská diplomová práce P. Mutlováz 0/0/0 Individuální konzultace.- 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Je nutné získat všech 64 kreditů ze všech uvedených povinných předmětů.

Kromě toho studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů (samostatné četby) nebo u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále (celkový přehled za jednotlivá kolokvia a předměty):
Vulgáta: Genesis, Psalmi 1–41, Isaias 6–12, 56–66, evangelium dle vlastního výběru, Epistula I ad Cor.; sečtělost v celém textu Bible, dobrá orientace ve Vulgátě a znalost pořadí biblických knih
Augustinus, De civitate Dei I; II; V, 1–8; VI; VIII; XXII, 30; Confessiones I; VIII; IX (státní závěrečná zkouška)
Filozofické a teologické texty: Boethius, De consolatione philosophiae – I,1 – carm.V; III, carm. IX; Seneca, Ad Luc. 1, 16, 47; Petr Lombardský, Super IV Sent. l. 3 d. 34 c. 4; Tomáš Akvinský, Summa theologiae p. 1, q. 1; Roger Bacon, Opus maius, p. VI, De scientia experimentali (c. 1), p. VII, Moralis philosophia (p. 1)
Evropská a česká středověká poezie: Carmina Burana 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219; Carmina Cantabrigiensia 14, 23, 27; Fejfalik V (Recedite, recedite), VII (Fuit una domina), VIII (Si vis ad amasiam), X (Filia, si vox tua); Gualterus de Castellione – Alexandreis I, 1–202
Evropská a česká historiografie: Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum I; Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I, 1; II, 9, 12–16; III, 1–3; IV, 17–18, 22; Einhard, Vita Caroli Magni; Petr Žitavský, Chronica Aulae regiae I, 94–104, 108–109
Evropská a česká hagiografie: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius; Versus de passione sancti Adalberti; Legenda aurea 22 (De sancto Nicolao), 87 (De Epiphania Domini), 662 (De sancto Francisco)
Středověká exempla: Petrus Alphonsi, Disciplina clericalis (exempla 1-20); Gesta Romanorum (5 exempel dle vlastního výběru); Caesarius z Heisterbachu, Dialogus miraculorum (10 exempel dle vlastního výběru)
Humanistická literatura: J. A. Komenský, Schola infantiae, kap. 4, 6-8, 11, 12; Bohuslav Hasištejnský, Carmina 83, 200, 316; Matouš Collinus, De peste; Jan Campanus Vodňanský, De exundatione Vultavae, In ventrem, Anni 1601 descriptio; Alžběta Johanna Westonia, De inundatione Pragae

Četba v překladu:
Seneca, Výbor z listů Luciliovi; Plinius Starší, Kapitoly o přírodě; Lucanus, Farsalské pole (1. a 6. kniha); Martialis, Posměšky a jízlivosti; Quintilianus, Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Statius, Thebais, kniha 12 (v anglickém překladu); Silvae (ukázky ze Stiebitzovy Římské lyriky); Marcus Aurelius, Hovory k sobě; Macrobius, Saturnálie.
 
Zjevení Janovo; Augustinus, Křesťanská vzdělanost; Jeroným, Výbor z dopisů; Hrotsvita z Gandersheimu, Duchovní dramata; Dětmar z Merseburku, Kronika; Zlatá legenda (100 stran); Klaret, Ptačí zahrádka; M. Koronthályová. Vexilla regis. Výbor z latinské duchovní poezie; Helena Businská, Renesanční poezie (Praha: Academia, 1975); Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti; Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země (kniha 1, s. 49-119); Apoštol míru J. A. Komenský (1949, ca. 200 stran).

Studenti musí prokázat rovněž složení kolokvií bakalářského cyklu programu Latinský jazyk a literatura:
Cicero: In Catilinam I; Pro Archia poeta; Laelius de amicitia; Tusculanae disputationes I.
Vergilius: Aeneis I, II, IV, VI; Bucolica I, IV; Georgica I 1–5, II 458–474.
Ovidius: Metamorphoses I 1–415; II 1–328; III; IV 55–166; VI 143–381;VIII 183–235, 616–724; X 1–77; XV 871–887.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA01Úvod do studia středověké latiny P. Mutlováz 1/1/04 1Z
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 1Z
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 2P
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 2/0/04 2Z
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 3P
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 3P
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 4-
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 3P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 1-
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 3-
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 4-
FF:AR1A311Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 2-
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 3-
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I H. Bočkováz 2/0/03 2-
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4-
FF:LJMedC11Samostatná četba: Evropská a česká hagiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC12Samostatná četba: Evropská a česká historiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC15Samostatná četba: Středověká exempla P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC16Samostatná četba: Humanistická literatura D. Stehlíkovák 0/0/02 --
FF:LJMedC17Samostatná četba: Filozofické a teologické texty L. Mazalovák 0/0/02 --
64 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Je nutné získat 3 kredity z jednoho z následujících předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 0/0/03 --
FF:HIAb06cStředověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 1/1/03 --
6 kreditů

Blok 2

Dále je potřeba získat 26 kreditů z následujících předmětů, z nichž minimálně jeden předmět bude v cizím jazyce. Kredity získané nad stanovený limit lze započítat jako volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedB06Středověké encyklopedie D. Stehlíkováz 0/2/0 0.4 --
FF:LJMedA11Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 2/0/0 0.3 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJMedB28Četba latinských textů ke středověké eschatologii L. Mazalováz 0/2/0 0.4 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedB32Latin Manuscripts and Medieval Literature P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:LJMedB33Czech Reformation and the History of Ideas P. Mutlováz 2/0/05 --
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament V. Černuškovák 2/0/04 --
53 kreditů

Volitelné předměty

Studenti musí získat 7 kreditů za volitelné předměty, které si volí dle vlastního zájmu a profilace. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity z povinně volitelných předmětů. Jako volitelný předmět si lze zapsat jakýkoliv předmět z nabídky fakulty, doporučují se předměty z blízkých oborů či teoreticky zaměřené. Níže uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 --
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 --
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 --
FF:LJ158Latinská lingvistika D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:LJ159Latina jako jazyk odborného textu I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ160Latina jako jazyk odborného textu II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
38 kreditů