FF FBETpJ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA120Seminář k bakalářské diplomové práci R. Doušekz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bakalářská diplomová práce R. Doušekz 0/0/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II D. Drápalazk 2/0/04 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematika lidové kultury M. Válkazk 2/0/04 1P
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Etnologický proseminář O. Poloučekz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1P
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Homo faber I M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Homo faber II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Sídlo a dům M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA136Slované: etnologie a slavistika B. Navrátilovázk 2/0/04 -P
FF:ETBA137Materiální kultura tradičního venkova I R. Doušekzk 2/0/04 --
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská R. DoušekSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB103Období socialismu z etnologické perspektivy O. Poloučekk 2/0/04 -P
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
87 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat ze všech bloků povinně volitelných předmětů (Bloky 1 až 4) v souhrnu 67 kreditů.

Blok 1

Blok 1 zahrnuje základní sumu informací směřujících k poznání dílčích tematických okruhů materiálních a nemateriálních forem tradiční kultury středoevropského prostoru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA104Úvod do folkloristiky - seminář M. Pavlicováz 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBA123Odborná exkurze D. Drápalaz 0/15/0 Kombinované studium 6 hodin přímé výuky v semestru.2 --
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB114Sondy z etnologických výzkumů I R. Doušekzk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB117K sociální kultuře D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB130Úvod do urbánní etnologie K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie L. Uhlíkovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
26 kreditů

Blok 2

Blok 2 zahrnuje předměty s důrazem na propojení teoretické výuky s praktickým aplikováním získaných znalostí na dílčích (semestrálních, seminárních) pracích a projektech, případně v aplikované sféře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA107Pramenné studium a terénní výzkum D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 4 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBA124Terénní výzkum I O. Poloučekz 0/40/04 2-
FF:ETBA126Terénní výzkum II R. Doušekz 0/40/04 4-
FF:ETBA129Muzejní praxe A. Křížováz 0/40/05 5-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz P. Lozoviukzk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB109Regionální typy lidového oděvu M. Šimšazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB119Sondy z etnologických výzkumů II R. Doušekzk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB127Bibliografie a elektronické informační zdroje R. Malachzk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB129Člověk a les V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB131Theories of Popular Culture and Popular Religion D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinární studium současného venkova O. Poloučekk 2/0/04 --
FF:ETBB136Orální historie v praxi O. Poloučekzk 0/2/04 --
FF:ETBB138Etnologické praktikum: SIEF 2023 D. Drápalak 0/0/0 40 hodin.4 --
FF:ETBB139Experimentální etnografie V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB142Kritické etnologické čtení O. Poloučekz 2/0/04 --
69 kreditů

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR J. Polákovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Češi v zahraničí M. Pavlásekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB118K teorii etnicity J. Noskovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB141Etnický a kulturní obraz Slovenska M. Válkazk 2/0/04 --
FF:ETBB143Contemporary Indigenous Communities and Their Response to Social, Cultural, Economic and Environmental Challenges -zk 2/0/04 --
FF:ETBB144Islám ve veřejném prostoru M. Klapetekzk 2/0/0- --
20 kreditů

Blok 4

Blok 4 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB137Divadlo v kulturním kontextu D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
FF:ETBB140Hudební projevy každodennosti R. Doušekzk 2/0/04 --
12 kreditů

Volitelné předměty

Student si dle svých preferencí volí v této kategorii takovou skladbu předmětů z celouniverzitní nabídky volitelných kurzů, aby v průběhu studia dosáhl v souhrnu celkový počet získaných kreditů ze společného univerzitního základu, přípravy bakalářské práce, povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů hodnotu 180 kreditů.