FF FBETpJ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA120Seminář k bakalářské diplomové práci D. Drápalaz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bakalářská diplomová práce D. Drápalaz 0/0/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematika lidové kultury D. Drápalazk 2/0/04 1P
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Etnologický proseminář D. Drápalaz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1P
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Homo faber I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Homo faber II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Sídlo a dům D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA136Slované: etnologie a slavistika D. Drápalazk 2/0/04 -P
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská D. DrápalaSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB103Období socialismu z etnologické perspektivy O. Poloučekk 2/0/04 -P
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
83 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat ze všech bloků povinně volitelných předmětů (Bloky 1 až 4) v souhrnu 67 kreditů.

Blok 1

Blok 1 zahrnuje základní sumu informací směřujících k poznání dílčích tematických okruhů materiálních a nemateriálních forem tradiční kultury středoevropského prostoru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA104Úvod do folkloristiky - seminář M. Pavlicováz 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBA123Odborná exkurze D. Drápalaz 0/15/0 Kombinované studium 6 hodin přímé výuky v semestru.2 --
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB114Sondy z etnologických výzkumů I D. Drápalazk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB117K sociální kultuře D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB130Úvod do urbánní etnologie D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
26 kreditů

Blok 2

Blok 2 zahrnuje předměty s důrazem na propojení teoretické výuky s praktickým aplikováním získaných znalostí na dílčích (semestrálních, seminárních) pracích a projektech, případně v aplikované sféře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA107Pramenné studium a terénní výzkum D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 4 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBA124Terénní výzkum I D. Drápalaz 0/40/04 2-
FF:ETBA126Terénní výzkum II D. Drápalaz 0/40/04 4-
FF:ETBA129Muzejní praxe D. Drápalaz 0/40/05 5-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB109Regionální typy lidového oděvu A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB119Sondy z etnologických výzkumů II D. Drápalazk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB127Bibliografie a elektronické informační zdroje D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB129Člověk a les D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB132Theories of Popular Culture and Popular Religion D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinární studium současného venkova D. Drápalak 2/0/04 --
FF:ETBB136Orální historie v praxi D. Drápalazk 0/2/04 --
FF:ETBB139Experimentální etnografie D. Drápalazk 2/0/04 --
61 kreditů

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Češi v zahraničí D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB118K teorii etnicity D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB141Etnický a kulturní obraz Slovenska D. Drápalazk 2/0/04 --
16 kreditů

Blok 4

Blok 4 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB137Divadlo v kulturním kontextu D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
FF:ETBB140Hudební projevy každodennosti D. Drápalazk 2/0/04 --
12 kreditů

Volitelné předměty

Student si dle svých preferencí volí v této kategorii takovou skladbu předmětů z celouniverzitní nabídky volitelných kurzů, aby v průběhu studia dosáhl v souhrnu celkový počet získaných kreditů ze společného univerzitního základu, přípravy bakalářské práce, povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů hodnotu 180 kreditů.