EN

PrF:MP413Z Občan. p. procesní I - Informace o předmětu

MP413Z Občanské právo procesní I

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (cvičící)
JUDr. Ludvík David, CSc. (přednášející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Jakub Juřena (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh
St 13:30–15:00 136, St 13:30–15:00 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP413Z/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:30 211, P. Lavický
MP413Z/02: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 211, P. Lavický
MP413Z/03: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 208, P. Lavický
MP413Z/04: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 208, P. Lavický
MP413Z/05: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 208, P. Lavický
MP413Z/06: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 208, P. Lavický
MP413Z/07: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 208, J. Stavinohová
MP413Z/08: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 208, J. Stavinohová
MP413Z/09: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 258, R. Chalupa
MP413Z/10: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 258, R. Chalupa
MP413Z/11: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 025, R. Chalupa
MP413Z/12: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 025, R. Chalupa
MP413Z/13: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 131, R. Chalupa
MP413Z/14: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 131, R. Chalupa
MP413Z/15: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 131, J. Stavinohová
MP413Z/16: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 131, J. Stavinohová
MP413Z/17: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 131, J. Stavinohová
MP413Z/18: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 131, J. Stavinohová
MP413Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lavický
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu;
 • Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace - pojem soudnictví a soudu, soudní soustava v ČR, základní principy organizace soudů, správní soudnictví;
 • Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, vztah civilního práva procesního k soukromoprávním odvětvím, srovnání civilního procesu s jinými druhy procesů, procesněprávní vztah;
 • Základní zásady občanského soudního řízení - pojem základních procesních principů, charakteristika a význam jednotlivých procesních principů;
 • Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů;
 • Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace ;
 • Subjekty civilního procesu - zastupování účastníků civilního procesu, charakteristika a postavení dalších subjektů civilního řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo;
 • Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - diferenciace procesu na řízení sporné a řízení nesporné, nesporná řízení;
 • Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy;
 • Soudní rozhodnutí - druhy soudních rozhodnutí, formy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc rozhodnutí, vykonatelnost rozhodnutí.
Literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 172 s. ISBN 8021011610. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 132 s. info
Výukové metody
Semináře probíhají 1x za 14 dní a jsou povinné. Přednášky probíhají každý týden a jsou nepovinné.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem; předpokladem pro jeho udělení je vypracování písemné práce - žaloby na zadané téma, aktivní účast na diskusích v seminářích k probíraným tématům, osobní účast na jednání soudu prvního stupně v civilní věci, písemné testy.
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu pro studenty s ISP jsou následující:
1) účast na jednání soudu I. stupně v civilní věci, ústní referát o průběhu tohoto jednání v rámci konzultačních hodin;
2) konzultace témat příslušného semestru v rozsahu daném programem přednášek.
Všichni individuálně studující posluchači (vyjma těch, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí), se dostaví ke konzultaci k P. Lavickému nejméně dvakrát za semestr v konzultačních hodinách. Předmětem konzultace budou témata vymezená programem přednášek a ústní referát ze soudních jednání.
Studenti, kterým byl povolen ISP z důvodu studijního pobytu v zahraničí, předloží namísto ústní zprávy ze soudního jednání písemnou studii v rozsahu cca 5 stran o některém z procesních institutů podle OSŘ země, v níž studují (např. pravomoc soudů, příslušnost soudů, žaloba, formy rozhodnutí, opravné prostředky, řízení exekuční apod.). Povinnost účasti na dvou konzultacích tím není dotčena.
V ostatním platí příslušné pokyny děkana o studiu v bakalářském a magisterském programu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.