EN

PrF:MP604Zk Obchodní právo III - Informace o předmětu

MP604Zk Obchodní právo III

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 11:10–12:40 136
Předpoklady
( NOW ( MP604Z Obchodní p. III sem ) || MP604Z Obchodní p. III sem ) && MP506Z Obchodní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Student nabývá vědomostí tvořících teoretický základ oboru, v seminární výuce praktikuje výklad a aplikaci práva. Na konci tohoto kursu student ovládá právní úpravu obchodních společností, hospodářské soutěže, obchodních závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu umí vysvětlit, aplikovat ji na konkrétní případy a vytvářet právní stanoviska k těmto případům.
Osnova
  • Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu * Kupní smlouva * Smlouva o dílo * Leasing * Bankovní služby, fakturace, placení * Smlouva o prodeji podniku, * Smlouva o kontrolní činnosti, * Smlouva o tichém společenství * Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu * Smlouvy obstaravatelské, * Smlouvy přepravní * Smlouvy skladovací, Výklad o cenných papírech * Pojem a druhy cenných papírů * Směnky * Ostatní cenné papíry * Kapitálový trh
Literatura
  • Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-781-4
  • Kotásek, J. - Pokorná, J. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2005
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě přednášek (1x týdně) a navazujících seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou určeny k procvičování schopnosti aplikovat právní úpravu na konkrétní situace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou složenou z písemného testu a následné ústní zkoušky. Úspěšné složení píemného testu je nutným předpokladem pro ústní zkoušku. Test se skládá z 64 otázek, je nutno dosáhnout minimálně 48 bodů, správná odpověď na každou otázku znamená 1 bod. Při ústní zkoušce prokazuje student v dialogu s učitelem svoje znalosti. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí.
Informace učitele
Program seminářů bude navazovat na program přednášek a bude připraven jednotlivými učiteli, kteří vedou seminární skupiny. Pro výuku v seminářích je nutno nosit příslušné právní předpisy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.