FF FNKRpH Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky z klasického řeckého jazyka a literatury a obhajoby diplomové práce.


Obhajoba diplomové práce je ústní a skládá se z krátkého představení práce, odpovědi na posudky oponentů a diskuse.


Zkouška z klasického řeckého jazyka a literatury ověřuje znalosti získané v povinných předmětech profilujícího základu a v základních teoretických předmětech profilujícího základu. Je písemná a ústní, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období.

K ústní části zkoušky přistupuje student pouze po úspěšném složení písemné části (v případě úspěšného absolvování písemného testu a neúspěchu u ústní zkoušky nebude student v opravném termínu znovu opakovat písemný test).

Písemná část zahrnuje překlad a jazykový rozbor úryvku originálního starořeckého textu (student má k dispozici slovník).


V ústní části jsou ověřovány kompetence studenta v těchto oblastech:


- důkladná znalost vývoje řečtiny na úrovni fonologické a morfologické od indoevropských počátků až po klasické období; schopnost správně používat příslušnou lingvistickou terminologii; orientace v tradičních i moderních přístupech užívaných při analýze historického vývoje řečtiny (v rozsahu látky probírané v předmětech Řecká historická mluvnice I-II);


- znalost řeckých dialektů a koiné klasického a helénistického období, obeznámenost s jejich hlavními distinktivními rysy (v rozsahu látky probírané v předmětu Řecká dialektologie);


- důkladná znalost starořecké literatury včetně literatury římského období, schopnost s hlubokým vhledem vysvětlit její vývoj a proměny a poukázat na důležité kulturně-historické souvislosti – důraz je kladen na znalost souvislostí, nikoliv na faktografický přehled (k tomu se vztahující předmět: Antická řecká literatura: římské období);


- schopnost pracovat s obtížnějším textem, vyžadujícím pokročilé znalosti dobového kontextu i hlubší teoretické vědomosti (metrika) a dostatečnou zkušenost se čtením řeckých prozaických i básnických textů (tato schopnost je ověřována na úryvku z Homéra a Démosthena); (předměty: Vybrané literární teorie a metody interpretace textu; Interpretační seminář – řecká epika, lyrika; Interpretační seminář – řecké drama; Četba řeckých prozaických textů);


- sečtělost v řecké literatuře v rozsahu určeném povinnou četbou, a to jak v originále, tak v překladu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací:


- Hláskoslovné změny ve vývoji řeckého jazyka od 4. století př.n.l. do 3. století n.l., zánik starověkých řeckých dialektů: https://is.muni.cz/auth/th/14010/ff_m/


- Aristofanovy Oblaky. Interpretační problémy: https://is.muni.cz/auth/th/128247/ff_m_b1/


- České překlady Homéra: https://is.muni.cz/auth/th/342554/ff_m/


- Vulgarismy a slova s erotickým významem ve staré řečtině: https://is.muni.cz/auth/th/22490/ff_m/


- Vyjadřování barev u Homéra: https://is.muni.cz/auth/th/399238/ff_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

 • Aristofanés: 1 komedie dle vlastního výběru;
 • Démosthenés: Phil. III;
 • Hérodotos: Hist. I;
 • Hésiodos: Theog. 1–115; 411–452; 507–616; Erga 1–269;
 • Homér: Il. I, XXII; Od. I; VI; IX; XVII; XIX;
 • Lúkiános: jeden dialog dle vlastního výběru;
 • Lyričtí básnící: Stiebitz, F.: Výbor z řecké lyriky (je náplní Interpretačního semináře – řecká epika, lyrika);
 • Nový zákon: jedno evangelium dle vlastního výběru;
 • Theokritos: Id. 1; 5; 6; 7; 11;
 • Thúkýdidés: I.

Povinná četba v překladu (za samozřejmou se předpokládá rovněž znalost četby z bakalářského cyklu):
 • Appiános: Zrod římského impéria (1 kniha); nebo Arriános: Tažení Alexandra Velikého (1 kniha);
 • Basileios Veliký: Slovo k jinochům, kterak by prospěchu nabyli z pohanských spisů řeckých;
 • Diktys Krétský: v prémiovém svazku AK Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků. Přel. Eva Kamínková. Praha 1977.
 • Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů (5. a 3. kniha);
 • Dión z Prúsy: O významu filosofie pro praktický život; nebo Epiktétos: Rozpravy (1 kniha);
 • Dionýsios z Halikarnássu: O slovní synthesi;
 • Flavius Josephus: Válka židovská (1 kniha);
 • Iulianus Apostata: Hostina císařů;
 • Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům;
 • Libanios z Antiocheie: In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Růžena Dostálová. Praha 1974 (AP, sv. 5);
 • Longos: Dafnis a Chloé;
 • Lúkiános: Šlehy a úsměvy; Chvála mouchy nebo Před soudem samohlásek (obojí in: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Marcus Aurelius: Hovory k sobě;
 • Músaios: Héró a Leandros;
 • Nový zákon;
 • Pausaniás: Cesta po Řecku (1. a 3. kniha);
 • Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha 1986.
 • Plútarchos: Démosthenés a Cicero; Théseus a Romulus; Solón a Publicola; Periklés a Fabius Maximus; 1 pojednání ze svazku antické knihovny č. 56 O lásce a přátelství;
 • Ps.-Longinus: O vznešenu;
 • Řecké epigramy anthologie palatinské. Přel. Rudolf Kuthan. Praha 1938; nebo Poslední růže. Přel. Rudolf Mertlík. Praha 1964;
 • Tatiános ze Sýrie: Promluva k Řekům.

U výše uvedených děl lze zvolit kterýkoliv překlad, proto zde nejsou uvedeny bibliografické údaje (s výjimkou antologií, u nichž uvádíme základní bibliografické údaje pro snazší orientaci). Poučení o různých českých a slovenských překladech lze nalézt v knize: Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. Praha 2001. 757–798.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 3Z
FF:KRMgr04Četba řeckých prozaických textů I. Radovák 0/2/05 4P
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/05 1P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/05 2P
FF:KRMgr07Řecká dialektologie K. Bočková Loudovák 1/1/05 3P
FF:KRMgr22Samostatná četba Lúkiána I. Radováz 0/0/0 Prostřednictvím individuálních konzultací.2 1P
FF:KRMgr24Samostatná četba Nového zákona I. Radováz 0/0/02 1P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 2P
FF:KRMgr26Samostatná četba Thúkýdida I. Radováz 0/0/03 2P
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 3P
FF:KRMgr25Samostatná četba Theokrita I. Radováz 0/0/02 3P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

 • Student musí z povinně volitelných předmětů získat 6 kreditů.
 • Jeden absolvovaný předmět musí být realizován v cizím jazyce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lectures.4 --
FF:DSMA01Četba a interpretace pramenů – Řecko J. Bednaříkovák 0/2/04 --
FF:KR024Řecká filozofie pozdní antiky a raného křesťanství J. Franekz 2/0/04 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/03+1 --
FF:LJ209Četba snadných textů ze středověké latiny L. Mazalováz 1/1/03 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 --
FF:REMgr06Vývoj novořeckého jazyka I M. Kulhánkovázk 1/1/05 --
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 --
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance M. Meškok 2/0/04 --
74 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 3P
FF:KRMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 4P
FF:KRMgrDiplMagisterská diplomová práce I. Radováz 0/0- 4P
20 kreditů