FSS VSPLZ01 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Úvodní informace / Pokyny

Aby se mohl student/ka přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí splnit čtyři podmínky:

(1) V rámci studia získat předepsaný počet 180 kreditů (dále jen „ECTS“). Do tohoto počtu se započítávají:

- 59 ECTS za povinné předměty

- 11 ECTS za povinné předměty k bakalářské práci

- 4 ECTS za minimální jazykovou kompetenci

- 2 ECTS za tělesnou výchovu

- 104 ECTS za povinně volitelné předměty, z nichž 9 ECTS povinně volitelných můžete nahradit 9 ECTS volitelnými

(2) Studenti v bakalářském prezenčním studiu jsou v rámci svého jednooborového studijního plánu povinni absolvovat minimálně dva předměty v anglickém jazyce. Studenti si vybírají tyto předměty z nabídky povinných nebo povinně volitelných předmětů svého bakalářského programu nebo jej mohou absolvovat v rámci zahraničních studijních mobilit nabízených katedrou (v současnosti je jeden předmět nabízen v rámci povinných předmětů a jeden v rámci povinně volitelných předmětů). Nelze uznat předměty z jiného stupně studia (bc./mgr.) a předměty neuvedené v registrační šabloně oboru jako povinné či povinně volitelné. Pro více informací viz směrnice FSS č. 4/2019 "O předmětech v anglickém jazyce".

(3) Podmínkou účasti u bakalářské státní zkoušky je dle směrnice FSS č. 3/2019 doložení fakultou stanovené minimální kompetence v akademickém a odborném jazyce (úroveň B2 podle evropského referenčního rámce – ERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

(4) Získá 2 ECTS za celouniversitní tělesnou výchovu (blíže viz kapitola Celouniverzitní tělesná výchova).

Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování bakalářské závěrečné práce musí student postupovat dle katedrou vyhlášených pravidel a diplomovou práci musí předložit v katedrou požadovaném termínu. Uvedené informace jsou uloženy a v každém semestru aktualizovány v dokumentovém serveru katedry: /do/fss/kspsp/mvplzszz/

Standardní délka prezenčního bakalářského jednooborového studia VSPLZ je šest semestrů. V případě prodloužení studia na 8 nebo více semestrů (kromě období, kdy studium je přerušeno), se student vystavuje značnému riziku platby studijních poplatků.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 3-
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Je třeba absolvovat všechny tři předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLb1279Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/0/04 6P
FSS:VPLb1280Metodologie závěrečné práce M. Horákováz 2/0/03 4P
FSS:VPLb1281Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty

Studenti musí absolvovat všech 12 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1104Základy práva P. Navrátilzk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 3-
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1108Základy ekonomie G. Danielzk 2/0/05 1Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum M. Suchaneczk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3P
FSS:VPLb1150Základy veřejné politiky P. Horákzk 1/1/06 3P
FSS:VPLb1151Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů M. Horákovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání B. Plasovázk 1/1/05 4-
59 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat alespoň 95 kreditů za povinně volitelné předměty.

Blok 1

Předměty v AJ - student musí absolvoval alespoň 2 z 5 předmětů/podmínek.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 5-
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 3-
15 kreditů

Blok 2

Profilující povinně volitelné předměty - student musí v rámci předmětů bloku 2 získat alespoň 17 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 2/2/06 4P
FSS:SOCb2143Sociologie bydlení A. Burjanekzk 1/1/06 2P
FSS:SPRb1105Sociální právo P. Navrátilzk 1/1/03 2P
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5P
FSS:SPRb1207Sociální problematika menšin R. Balážzk 1/1/04 1P
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 6P
FSS:VPLb1156Ekonomika organizace V. Hedijaz 1/1/04 2P
FSS:VPLb1160Odborná praxe pro veřejnou správu J. Horňáčekz 0/0/12 100 hodin praxe.4 5P
FSS:VPLb1161Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů I. Zelenkováz 0/0/12 100 hodin praxe.4 3P
40 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 4-
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1124Resocializace a sociální práce R. Strouhalzk 1/1/04 5-
FSS:SPRb1142Přístupy k práci s menšinami R. Balážzk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1160Úvod do sociální práce s uprchlíky R. Balážk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR R. Balážzk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1211Drogy a společnost M. Tesárkovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1214Sociologie medicíny S. Bártlovázk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor J. Pejcalzk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management E. Vondráčkovázk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 1-
FSS:VPLb1163Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/04 3-
74 kreditů