FF FNLJUpJ Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-LJU_ Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

V jednooborovém programu Učitelství latinského jazyka a literatury musí student získat celkem 120 kreditů:

16 kr. diplomová práce

24 kr. pedagogicko-psychologický základ

 

48 kr. oborové didaktiky a praxe

32 kr. povinné a povinně volitelné oborové předměty

POZOR! Některé oborové předměty navazujícího magisterského studia se vypisují pouze jednou za dva roky. Je proto třeba si je zapsat v roce, kdy jsou vypsány. Semináře k diplomové práci se vypisují každý semestr a student si je zapisuje vždy v posledních dvou semestrech studia. Ve studijním plánu jsou i předměty, které se nevyučují, ale spočívají pouze v ověření znalostí. Vypisují se každý semestr a lze je splnit kdykoliv během studia. Jedná se o předměty Test z latinské normativní gramatiky a Samostatná četba autorů.

Další studijní povinnosti

Student musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v předmětu Samostatná četba autorů a u státní magisterské zkoušky.

 

Četba v originále:

L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47.

C. Plinius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97.

S. Propertius I 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11.

 

Albius Tibullus I 1, 3 ,10; II 2; IV 7,9, 11.

C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109.

Carmina Burana 10, 11, 75, 76, 219.

Isidor ze Sevilly: Etymologiae VI, 3-14, XII 1-3.

Caesarius z Heisterbachu: Dialogus miraculorum, 1 distinkce dle vlastního výběru

Jan Ámos Komenský: Didactica magna, kap. 12, 20-22.

 

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);Augustinus: Vyznání. Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Kosmova kronika; Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, Praha 2012; Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (s. 49-209, 283-303); Apoštol míru J. A. Komenský. Praha 1949 (cca 100 stran); Dante Alighieri: O rodném jazyce. Praha 2004 (s. 51-79); Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha 1985 (s. 95-270)

Diplomová práce

Téma diplomové práce si student registruje v IS MU prostřednictvím agendy Rozpisy témat. Doporučuje se zabývat se volbou tématu práce s dostatečným (nejméně ročním) předstihem před plánovaným ukončením studia a vyhradit si na zpracování práce dostatečné množství času (tj. nejméně dva poslední semestry studia).

Požadavky kladené na diplomovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF a na stránkách Ústavu klasických studií. Tamtéž jsou uvedeny i další termíny a povinnosti, které s diplomovou prací souvisejí (přihlášení se k tématu, vložení oficiálního zadání apod.).

Práce se odevzdává do Archivu závěrečných prací v IS MU a ve dvou výtiscích na Ústavu klasických studií. Termíny pro odevzdání diplomové práce na ÚKS jsou stanoveny na 15. 12., 15. 5., 30. 6. podle toho, jaký termín zkoušky si student zvolí. Vzhledem k posunutí termínů proti základnímu harmonogramu není možné odevzdat práci později. Výjimkou jsou jen závažné důvody, např. dlouhodobější nemoc.

Po odevzdání práce jsou do archivu závěrečné práce vloženy posudky školitele a oponenta. Student si je přečte a k obhajobě práce si písemně připraví stručné představení práce a reakci na otázky a výtky obsažené v obou posudcích (posudky má k dispozici 5 pracovních dní před termínem obhajoby).

Státní závěrečná zkouška obsahuje tyto části:

1. Obhajoba diplomové práce. Obhajoba je ústní a skládá se z krátkého představení práce, odpovědi na posudky oponentů a diskuse.

2. Pedagogika a psychologie – písemná zkouška ověřující znalosti z pedagogických a psychologických disciplín tvořících společný základ studia učitelských studijních programů na FF MU.

3. Oborová didaktika – ústní zkouška ověřující znalosti metod výuky latinského jazyka a literatury. Rozprava nad vybranou složkou studentského portfolia.

4. Překlad originálního textu (Tacitus, Horatius). Student prokazuje schopnost pracovat s obtížnějším textem, který vyžaduje pokročilé znalosti dobového kontextu i hlubší teoretické znalosti (metrika) a dostatečnou zkušenost se čtením latinských prozaických i básnických textů.

5. Ústní zkouška z dějin latinské literatury (důkladná znalost antické literatury včetně literatury pozdní antiky, znalost základních rysů středověké latinské literatury). Student rovněž prokazuje znalost relevantních literárních děl z vlastní četby v překladu i v originále.

U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K ústní zkoušce si přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále a učitelské portfolio.

Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok (v červnu, září a lednu) a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS. V případě nejasností nebo potřeby konzultovat registraci předmětů kontaktujte Danu Stehlíkovou.

Diplomová práce (16 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ551Seminář k magisterské diplomové práci I D. Urbanováz 0/2/08 3P
FF:LJ552Seminář k magisterské diplomové práci II D. Urbanováz 0/2/08 4P
FF:LJ554Magisterská diplomová práce D. Urbanováz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Povinné předměty (88 kreditů)

Pedagogicko-psychologický základ (24 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
24 kreditů

Oborové didaktiky a praxe (48 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ951Didaktika latiny I D. Stehlíkovák 1/1/06 1P
FF:LJ952Didaktika latiny II D. Stehlíkovák 1/1/06 2P
FF:LJ953Seminář k didaktice latiny I D. Stehlíkovák 0/2/06 1P
FF:LJ954Seminář k didaktice latiny II D. Stehlíkovák 1/1/06 2P
FF:LJUPP01JPedagogická praxe I D. Stehlíkováz 0/0/06 1P
FF:LJUPP02JPedagogická praxe II D. Stehlíkováz 0/0/06 2P
FF:LJUPP03JPedagogická praxe III D. Stehlíkováz 0/0/06 3P
FF:LJURS01JReflektivní seminář k praxi I D. Stehlíkováz 0/0/02 1P
FF:LJURS02JReflektivní seminář k pedagogické praxi II D. Stehlíkováz 0/0/06 2P
FF:LJURS03JReflektivní seminář k praxi III D. Stehlíkováz 0/0/02 3P
52 kreditů

Oborové předměty (16 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ263Interpretační seminář středověké latiny P. Mutlovák 0/2/04 3P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 1P
FF:LJ958Samostatná četba pro učitelské studium D. Stehlíkovák 0/0/02 2P
16 kreditů

Povinně volitelné předměty (16 kreditů)

Interpretační seminář z antické literatury (4 kredity)

Student si volí jeden interpretační seminář z antické literatury.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2P
8 kreditů

Středověká literatura (4 kredity)

Student si musí zapsat jeden z předmětů o středověké literatuře. Absolventi bakalářského studia v hlavním či vedlejším studijním plánu oboru Latinský jazyk a literatura si volí předmět LJ303, absolventi jednooborového bakalářského studia Latinského jazyka a literatury si volí předmět MEDMgr04.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 1P
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 2P
8 kreditů

Ostatní předměty (8 kreditů)

Student si volí předměty podle svých zájmů tak, aby získali minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 4P
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 3P
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ262Latinský překladatelský seminář D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 3P
29 kreditů