FF FNDUpJ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

I. Teoretický a metodologický základ

Povinné kurzy teoretického a metodologického základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2001Seminář I: Historiografie dějin umění O. Jakubeck 0/2/05 1Z
FF:DU2002Seminář II: Metodologie dějin umění J. Kroupak 0/2/05 2Z
10 kreditů

II. "Kompetence"

Povinné kurzy k získání kompetencí s ohledem na potřeby praxe v galeriích, výstavnictví a památkové péči.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2003Seminář III: Teorie a praxe památkové péče -k 0/2/05 1P
FF:DU2004Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi L. Slavíčekk 0/2/05 1P
FF:DU2005Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe L. Kesnerk 0/2/05 1P
FF:DU2006Seminář VI: Umělecká kritika, žurnalistika a média L. Kesnerk 0/2/05 1P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty (profilující)

III. "Specializace"

Povinně volitelné kurzy určené k prohloubení vlastní specializace. Student si v průběhu studia volí alespoň dva semináře do požadované výše 10 kr. podle zaměření své diplomové práce. Tyto kurzy se vypisují pro každý akademický rok jednorázově.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2020Seminar: Medieval art in Czechoslovakia (1918-1989) I. Folettik 0/2/05 2P
FF:DU2021Seminář: Poutní cesty a středověká identita I. Folettik 0/2/05 2P
FF:DU2022Art sine scientia nihil: Teorie a praxe v architektuře 15. století J. Kroupak 2/0/04 2P
FF:DU2023Seminář: Evropské umění 18. století: nové přístupy a perspektivy P. Suchánekk 0/2/05 2P
FF:DU2024Seminář: Antická mytologie v barokní ikonografii R. Nokkala Miltovák 0/2/05 2P
FF:DU2025Seminář: Nástěnný obraz v renesanci a baroku a způsoby jeho interpretace M. Šeferisová Loudovák 0/2/05 2P
FF:DU2027Seminář: Vysoké a nízké v moderní kultuře A. Pomajzlovák 0/2/05 2P
FF:DU2028Seminář: Četba kritických a teoretických textů o současném umění L. Kesnerk 0/2/05 2P
FF:DU2029Seminář: České umění 1970-2000 M. Rusinkok 0/2/05 2P
FF:DU2030Seminář: Řím v době barokní J. Kroupak 0/2/05 2P
FF:DU2031Seminář: Forma, prostor, funkce: uměleckohistorické pojmy v architektuře O. Jakubeck 0/2/05 2P
FF:DU2032Seminář: Architektura od roku 1945 do současnosti J. Kroupak 0/2/05 2P
59 kreditů

IV. "Rozšíření"

Povinně volitelné přednášky ve čtyřech blocích k rozšíření celkové orientace v oboru dějin umění. Student si v průběhu studia volí alespoň dva kurzy (8 kr.) z každého bloku do celkové požadované výše 32 kr. Tyto kurzy se vypisují pro každý akademický rok jednorázově.

Umění středověku
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2301The Medieval Art of Southern Italy I. Folettik 2/0/04 1P
FF:DU2302Fifth Century in Rome: Art, Liturgy and Pagans I. Folettik 2/0/04 1P
FF:DU2303Seminář: Od Mederna Gertenera k Benediktu Riedovi J. Kroupak 0/2/05 1P
13 kreditů
Umění raného novověku
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2305Rembrandt and Dutch Etching in the 17th Century R. Nokkala Miltovák 2/0/04 1P
FF:DU2306Visual Arts of the Early Modern Period in Bohemia and Moravia O. Jakubeck 2/0/04 1P
FF:DU2307Církevní řády a malba raného novověku M. Šeferisová Loudovák 2/0/04 1P
FF:DU2308Malířství na dvoře Filipa IV. (Velázquez, Rubens a Lorrain) M. Šeferisová Loudovák 2/0/04 1P
FF:DU2309Tiepolo a benátské malířství 18. století M. Šeferisová Loudovák 2/0/04 1P
FF:DU2310Obraz a propaganda v raném novověku P. Suchánekk 2/0/04 1P
FF:DU2311Smrt a přípomínání zemřelých v raněnovověké vizuální kultuře P. Suchánekk 2/0/04 1P
28 kreditů
Moderní a současné umění
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2315Umění pro roce 2000: směry, umělci, instituce a teorie L. Kesnerk 2/0/04 1P
FF:DU2316Klíčové pojmy teorie obrazu a umění novým pohledem L. Kesnerk 2/0/04 1P
FF:DU2317České sochařství 20. století A. Pomajzlovák 2/0/04 1P
FF:DU2318Abstrakce a figurace A. Pomajzlovák 2/0/04 1P
FF:DU2319Kapitoly z dějin uměleckého sběratelství. Doba, osobnosti & motivace M. Rusinkozk 2/0/04 1P
FF:DU2320Dějiny fotografie 20. a 21. století L. Bártlk 2/0/04 1P
24 kreditů
Dějiny architektury
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2324Architektura renesance a manýrismu mimo Itálii O. Jakubeck 2/0/04 1P
FF:DU2325Santini kontra Dientzenhofer J. Kroupak 2/0/04 1P
FF:DU2326Semper, Loos a „teorie odívání" J. Kroupak 2/0/04 1P
FF:DU2328Šlechtická sídla v Anglii: 16.-20. století T. Valešk 2/0/04 1P
16 kreditů

Povinně volitelné předměty (neprofilující)

Kurzy k bonifikaci tvůrčí a odborné činnosti, odborných stáží a praxí, které se realizují individuálně mimo výuku. Tyto kurzy lze volit libovolně do požadované výše 10 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2100Publikační a konferenční praxe P. Suchánekk 0/2/010 2-
FF:DU2101Stáž v odborné instituci dlouhodobá O. Jakubeck 0/2/010 2-
FF:DU2102Stáž v odborné instituci krátkodobá O. Jakubeck 0/2/05 2-
FF:DU2103Zahraniční stáž dlouhodobá I. Folettik 0/2/010 2-
FF:DU2104Zahraniční stáž krátkodobá I. Folettik 0/2/05 2-
FF:DU2105Praxe v odborném periodiku P. Suchánekk 0/2/05 1-
FF:DU2106Odborná exkurze vícedenní I. Folettik 0/2/05 1-
FF:DU2107Odborná exkurze jednodenní O. Jakubeck 0/2/03 1-
53 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty z jiných oborů („interdisciplinární okno“). Student si v průběhu studia volí alespoň jeden kurz z nabídky jiných studijních programů (4 kr.). Volitelné předměty lze nahradit i kurzy z nabídky mateřského programu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2329Architektura řádových domů ve středověku A. Flídrk 2/0/04 1-
FF:DU2330Umění po roce 1945 v Brně M. Mrázovák 2/0/04 1-
FF:DU2331Brno: Umění v architektuře a veřejném prostoru M. Mrázovák 1/1/04 --
FF:DU2332Japan's Contemporary Art Scene K. Písaříkovák 2/0/04 1-
16 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2200Seminář k magisterské diplomové práci I. P. Suchánekk 0/2/015 3P
FF:DU2201Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Suchánekk 0/2/015 4P
FF:DU2202Státní závěrečná zkouška magisterská R. Nokkala MiltováSZk 0/0/0- 4P
FF:DU2203Magisterská diplomová práce R. Nokkala Miltováz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Cizí jazyk

Student musí absolvovat zkoušku z cizího jazyka se stanovenou minimální výstupní úrovní B2 (4 kr.). Úroveň dosažená v bakalářském studiu bude moci být uznána ve studiu magisterském.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 1-
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 1-
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 1-
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 1-
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 1-
FF:CJVA2UUznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M a cjva2p) A. Suchomelová-Polomskazk 0/0/04 1-
FF:CJVF2UUznání francouzského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVF2B,CJVF2M) N. Mojžíšovázk 0/0/04 1-
FF:CJVN2UUznání německého jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVN2B,CJVN2M) J. Vyorálkovázk 0/0/04 1-
FF:CJVR2UUznání ruského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVR2BM) J. Mikešovázk 0/0/04 1-
FF:CJVS2UUznání španělského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVS2B,CJVS2M) J. Žváčkovázk 0/0/04 1-
40 kreditů