ZLMC0911s Maxillofaciální chirurgie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Křiva (přednášející)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (přednášející)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ludmila Procházková, CSc. (přednášející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLOC0855c Orální chirurgie V - cvičení && ZLSP03X Samostatná práce ZL && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetření pacienta z pohledu chirurgického ošetření, onkologická prohlídka. Anestezie. Extrakce zubů, jednoduchá a komplikovaná. Vybavení retinovaného zubu, ošetření obtížně prořezávajícího zubu. Komplikace po extrakci. Preprotetické úpravy v dutině ústní. Záněty a jejich chirurgické řešení: záněty v dutině ústní, kolemčelistní záněty, záněty čelistních kostí, čelistních dutin, mízních uzlin. Specifické záněty. Poruchy a onemocnění čelistního kloubu, kontraktury. Cysty v orofaciální oblasti. Epidemiologie a etiologie prekanceróz a nádorů. Onkologická prevence. Benigní a maligní nádory dutiny ústní. Klasifikace nádorů. Komplexní léčba zhoubnch nádorů. Úrazy zubů a dásňového výběžku čelisti. Zlomeniny čelistí, příčiny, klasifikace, způsoby léčení. Ošetření poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje. Luxace dolní čelisti. Ortognátní chirurgie: poruchy prořezávání a postavení zubů, čelistní anomálie. Po absolvování studijní jednotky bude student ovládat dovednosti potřebné pro stomatochirurgické ošetření pacienta.
Výstupy z učení
po absolvování předmětu je student schopen:
- Vyšetřit pacienta s problematikou v orofaciální oblasti
- Má základní znalosti z orofaciální traumatologie
- Diagnostikovat a navrhnout terapii maxilofaciálních anomálií
- Ovládá základy diagnostiky a léčby různých nádorů v orofaciální oblasti
Osnova
 • Chirurgické výkony na zubech, ostatních tkáních dutiny ústní a s ní souvisejících orgánech. Racionální, co nejméně poškozující a odborně správný postup při hledání příčiny onemocnění, volby a provedení léčebného postupu, doléčení a preventivních opatření.
 • preprotetická chirurgie
 • poruchy prořezávávní a postavení zubů
 • ortognátní chirurgie
 • čelistní anomálie
 • předoperační analýza a plánování ošetření u čelistních anomálií
 • chirurgické metody a postupy ošetření
 • doléčení a rehabilitace
 • spolupráce chirurga a ortodondisty
Literatura
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 309 s. ISBN 9788024426600. info
 • Local anaesthesia in dentistry. Edited by J. A. Baart - H. S. Brand. Ames, IA: Blackwell, 2009. xvii, 171. ISBN 9781405184366. info
 • DIMITROULIS, George. Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery. Hanover Park, IL: Quintessence Pub., 2008. ix, 333. ISBN 9780867154788. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
Výukové metody
seminář. Praktická výuka, která se obvykle uskutečňuje na Stomatologické klinice LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny a na Klinice ústní, čelistní a maxilofaciální chirurgie LF MU a FN Bohunice, je doplněna (v rozsahu cca 100 % celkového objemu výuky) o komplexní spektrum metod simulační výuky s využitím pokročilých dentálních simulátorů, z nichž převážná část je vybavena systémem DentSim, který umožňuje kontrolu každého kroku preparace, včetně zpětné vazby a u zkoušky i objektivní hodnocení práce studenta. V rámci simulační výuky je využito také zubních mikroskopů, CAD/CAM technologie, simulované výuky rentgenologie a dalších moderních výukových pomůcek. Důraz je kladen na i rozvoj měkkých dovedností, zejména na rozhodovací dovednosti, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Interaktivní výuka bude inkorporována do praktických cvičení, ale také do seminářů.
Metody hodnocení
kolokvium. Praktické dovednosti budou ověřovány pomocí systému Dentsim. Výuka bude zaměřena též na rozvoj schopnosti orientovat se v pomocných vyšetřovacích metodách, jejich interpretaci, na kritické myšlení a týmovou spolupráci. Tento způsob evaluace pokytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.