ZLVL0922p Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLVL0311p Veř.zdrav.v z. l. I - předn. || ZLVL0421p Veř.zdrav.v z. l. I - předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví (VZ) vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. Studenti se učí využívat jak výsledků sociálního lékařství a dalších příbuzných oborů (hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, sociologie, psychologie, filozofie, historie apod., tak metody a poznatky zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou oblastí výzkumné práce ve VZ je také hodnocení dostupnosti, ekvity, účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
- umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví;
- zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví;
- je schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám;
- dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb;
- je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • 1. Informace o kurzu Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství II.
 • 2. Zdravotní situace v ČR.
 • 3. Demografický tranzit a epidemiologická transformace.
 • 4. Sociální determinanty zdraví.
 • 5. Systém péče o zdraví a zdravotnický systém.
 • 6. Zdravotní potřeba.
 • 7. Zdravotnické služby.
 • 8. Příčiny růstu výdajů na zdravotní péči.
 • 9. Ekonomika zdravotnictví.
 • 10. Trh a zdravotní péče (tržní selhání).
 • 11. Financování zdravotnictví v ČR.
 • 12. Východiska a základní principy zdravotního pojištění.
 • 13. Základní typy zdravotnických systémů ve světě.
 • 14. Souhrnné hodnocení činnosti zdravotnického systému.
 • 15. Dostupnost zdravotní péče.
 • 16. Etika v péči o zdraví.
 • 17. Ekvita ve zdraví a v péči o zdraví.
 • 18. Zdravotní politika.
 • 19. Úloha práva v péči o zdraví.
 • 20. Role státu v péči o zdraví.
 • 21. Evropská zdravotní politika.
 • 22. Světová zdravotní organizace.
 • 23. Prevence a její překážky.
 • 24. Zdravotní výchova a zdravotní gramotnost.
 • 25. Posilování, podpora a rozvoj zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • ŽÁČEK, A. a J. HOLČÍK. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8. info
 • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
 • *
 • *
 • REQUIRED LITERATURE
 • *
 • 1. Study material for public health and healthcare administration (20 chapters / questions) CAN BE BORROWED at the Department of Public Health A21, office 321. Students MUST return it back the day of examination in good condition.
 • 2. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 83-114, 165-177.
 • 3. Varkey P: Mayo clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. New York - United States: Mayo Clinic Scientific Press - Oxford University Press; 2010. pp 253-299.
 • *
 • RECOMMENDED LITERATURE
 • *
 • 4. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 143-177.
Výukové metody
Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.

Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:
 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Student si losuje dvě otázky ze zadaných tematických okruhů.

INFORMACE O ZKOUŠCE:
1.   Pro připuštění ke zkoušce je požadováno, aby student splnil veškeré předpoklady předmětu.
2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných zkouškových termínů. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.
3.   Studenti zapsaní na konkrétní zkouškový termín o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den zkoušky dostaví pozdě.
  b-) se ke zkoušce nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).
4.   V případě neúspěšného složení zkoušky může být zkouška opakována DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných zkouškových termínech.
5.   V případě, že student u zkoušky neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.
6.   Všechny otázky v rámci zkoušky vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.

AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:
1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu / ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat hytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu / přípravy u ústní zkoušky.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.