FF FDGELIpSKO Intermediální a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF D-GELI_ Germánské literatury

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První část tvoří zkouška, kterou student absolvuje v 7. semestru studia (prezenčního). Její součástí jsou otázky k obecnému přehledu o dějinách německojazyčné literatury (popř. jiných germíánských literatur, s užším zaměřením na moderní, v šiším slova smyslu současnou literaturu), ke stěžejním literárněvědným metodám, k dějinám literárních motivů, žánrů a témat a k intermediálním a interkulturním aspektům tématu, jímž se doktorand zabývá ve své dizertační práci. První tři okruhy navazují na oba povinné předměty "Pramenný výzkum a metodologie " (NJDSL4_01, NJDSL4_1), na oba "Doktorské semináře" (NJDSL_1, NJDSL_2), na "Metodologii literárních věd" (NARD50) a na "Metody, analýzy a intepretace" (CLDS_a26), jež studenti absolvují během svého studia jako povinné předměty. Čtvrtý okruh (intermediální a interkulturní aspekty dizertačního tématu) navazuje na náplň čtyř povinných specializačních předmětů: CLDS_a27 "Intermedialita a adaptace", NJDSL4_30 "Metodologie literární a kulturní historie", ROMDJK Vícejazyčnost a kulturní rozhraní a AJ34140 "Vybrané kategorie teorie literatury a kultury". Náplň těchto předmětů je v gesci čtyř filologických pracovišť FFMU, pro jejichž studenty je tato specializace v rámci jejich literáního programu určena. Předměty jsou koncipovány s přihlédnutím k aktuálním kulturněvědným trendů filologického studia tak, aby jejich struktura odpovídala specifickým potřebám jednotlivých doktorandských specializací, aniž by ztratila ze zřetele jejich společný transdisciplinární rozměr.
Druhou část SZZ tvoří komisionální obhajoba dizertační práce, k níž student dodává dizertační práci a její teze pro oponenty i členy komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností v doktorském programu jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu: Vedle povinných kurzů zahrnují vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci - v průběhu studia je vyžadována aktivní účast alespoň na dvou odborných konferencích a publikace minimálně jedné studie v odborném periodiku.
V rámci studia se doporučuje studijní pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální sekundární literatury (minimálně 1 měsíc). Tento studijní pobyt lze ve vyjímečných a odůvodněných případech (např. rodinné důvody) po domluvě se školitelem a komisí nahradit jiným předmětem. Stáž lze absolvovat opakovaně.
Povinné předměty doktorského studia zahrnují čtyři typy předmětů.
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia, jako jsou Teze (NJDSL4_20), Doktorská zkouška (NJDSL4_21) a Doktorská práce (NJDSL4_22).
Další typ předmětů jsou Odborné publikace (NJDSL_41), Odborný referát - konference (NJDSL411) a Zahraniční stáž (NJDSL412). Krom časopiseckých nebo sborníkových studií je možno v předmětu NJDSL_41 uznat předmět za absolvovaný i v případě, že doktorand vydá s některým ze členů katedry sborník z přednáškového cyklu NJII_23 "Literární témata a motivy - výběrová přednáška", jenž se koná vždy v podzimním semestru. Všechny tyto předměty je možno zapisovat opakovaně, neboť tvoří páteř odborně tvůrčí činnosti doktoranda.
Třetí typ předmětů jsou oba kurzy zvané "Pramenný výzkum a metodologie " (NJDSL4_01, NJDSL4_1) a oba "Doktorské semináře" (NJDSL_1, NJDSL_2). Jejich náplň je provázaná s přednáškovými cykly určenými pro studenty v magisterském cyklu. Předmět "Pramenný výzkum a metodologie I" je podmíněn účastí na kurzu NJII_252 "Metody a přístupy moderní literární vědy" nebo jeho ekvivalentu v jiném germánském jazyce. Předmět "Pramenný výzkum a metodologie II" je podmíněn tím, že doktorand přednese v kurzu NJII_252 "Metody a přístupy moderní literární vědy" nebo v jeho alternativě v jiném germánském jazyce přednášku. Doktorské semináře" (NJDSL_1, NJDSL_2) mají obdobné podmínky: jednou se zúčastnit kurzu NJII_25 "Určující tendence současné literatury" nebo jeho obdoby v jiném germánském jazyce a jednou v něm vystoupit; kurz se koná vždy v jarním semestru.
Čtvrtý typ předmětů tvoří "Metodologie literárních věd" (NARD50) "Metody, analýzy a intepretace" (CLDS_a26), na jejichž výuce se vyučující UGNN podílejí s vyučujícími ústavy romanistiky, anglistiky, obecné jazykovědy a české literatury.

Povinné specializační předměty jsou celkem čtyři: CLDS_a27 "Intermedialita a adaptace", NJDSL4_30 "Metodologie literární a kulturní historie", ROMDJK Vícejazyčnost a kulturní rozhraní a AJ34140 "Vybrané kategorie teorie literatury a kultury". Předměty jsou koncipovány s přihlédnutím k aktuálním kulturněvědným trendů filologického studia tak, aby jejich struktura odpovídala specifickým potřebám jednotlivých doktorandských specializací, aniž by ztratila ze zřetele jejich společný transdisciplinární rozměr. Absolvováním těchto předmětů získá doktorand názornou představu o intermediálních a interkulturních (tedy kulturněvědných) výzvách, jimž dnes čelí národní filologie.
Zbývající počet kreditů (40) tvoří volitelné předměty z nabídky UGNN a dalších filologických pracovišť.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata disertačních prací:
Botho Strauß im Zusammenhang der Konservatismus-Debatte
Internationalismus der Dichter: Einblicke in Reiner Kunzes und Jan Skácels literarische Wechselbeziehungen mit einigen Bezügen zur Weltliteratur
E. Hadina - zum literarischen Leben in der Provinz
Deutschsprachiger Universitätsroman
Biblische Intertextualität in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur
G. List in Brünn
Roman im Roman in der Gegenwart
Poetik W.G. Sebalds
L. Bärfuss - Drama und Prosa
Kosmopolitismus moravské německé literatury - případová studie
Linke Arbeiterliteratur um 1900
L. Eitinger a Čechy
Mezi překladem a adaptací. Kritická analýza překladů nizozemských románů do češtiny a němčiny v 1. polovině 20. století

Obhájené závěrečné práce jsou zveřejněny v online repozitáři: https://is.muni.cz/thesis/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 2-
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1-
FF:NJDSL41Odborná publikace A. Urválekz 0/0/0 blok.10 1-
FF:NJDSL411Odborný referát - konference A. Urválekz 0/0/0 blok.5 3-
FF:NJDSL412Zahraniční stáž A. Urválekz 0/0/0 Minimální trvání stáže je 1 měsíc.5 3-
FF:NJDSL4_01Pramenný výzkum a metodologie I A. Urválekz 0/0/0 blok.10 1-
FF:NJDSL4_1Pramenný výzkum a metodologie A. Urválekz 0/0/0 blok.5 2-
FF:NJDSL4_20Teze A. Urválekz 0/0/0 blok.5 8-
FF:NJDSL4_21Doktorská práce A. Urválekz 0/0/0 blok.35 8-
FF:NJDSL4_22Doktorská zkouška A. Urválekzk 0/0/0 blok.- 7-
FF:NJDSL_1Doktorský seminář I A. Urválekz 0/0/0 blok.5 1-
FF:NJDSL_2Doktorský seminář II A. Urválekz 0/0/0 blok.10 2-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
130 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Je vyžadováno splnění jednoho dalšího cizího jazyka (vedle jazyka vlastního oboru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:NJDS_CJCizí jazyk (DS) - publikace a referát J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Povinné specializační předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 2-
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 3-
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekzk 0/0/0 blok.15 5-
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 6-
60 kreditů

Volitelné předměty

Nutno splnit 40 kreditů, možno doplnit i dalšími publikacemi a konferencemi nad povinně stanovené penzum.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL41Odborná publikace A. Urválekz 0/0/0 blok.10 --
FF:NJDSL411Odborný referát - konference A. Urválekz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSL412Zahraniční stáž A. Urválekz 0/0/0 Minimální trvání stáže je 1 měsíc.5 --
FF:NJDSL4_10Textová příprava I A. Urválekz 0/0/0 blok.20 --
FF:NJDSL4_11Textová příprava II A. Urválekz 0/0/0 blok.20 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_50Jiná činnost v oboru A. Urválekz 0/0/0 blok.5 --
135 kreditů