FSS DKP05 Klinická psychologie
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D-KP_ Klinická psychologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) a obhajoba disertační práce (ODP) jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia. Státní doktorská zkouška bude prověřovat schopnost doktoranda zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného zaměření v klinické psychologii v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží doktorandovi dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si disertant prostuduje relevantní výzkumnou literaturu. U státní doktorské zkoušky bude odpovídat na otázky a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci povinných aktivit studenta je třeba absolvovat všechny povinné předměty, které souvisejí s přípravou a realizací doktorské disertační práce a získat celkem 240 EC. Do povinných aktivit patří i dlouhodobý zahraniční výjezd, účast na konferencích, příprava a publikování odborných publikací (tří minimálně) a podíl na aktivitách souvisejících s výukou a výzkumem na katedře psychologie.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Pacienti s medicinsky neobjasněnými potížemi.
Sledování změny u pacientů v/po psychoterapii.
Negativní účinky psychoterapie.
Kognitivní a osobnostní aspekty odpovídání na položky diagnostických nástrojů v klinickém prostředí (proces odpovídání jako opora argumentace o validitě diagnostikcýh nástrojů).
Možnosti využití personalizovaných dynamických síťových modelů v psychoterapii a efektivita jejich využití.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Povinné předměty je vhodno absolvovat v doporučeném pořadí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 --
FSS:PSYd0150Odborná recenzovaná publikace I a T. Řiháčekk 0/0/015 4-
FSS:PSYd0151Odborná recenzovaná publikace I b T. Řiháčekk 0/0/05 7-
FSS:PSYd0152Odborná recenzovaná publikace II a T. Řiháčekk 0/0/015 5-
FSS:PSYd0153Odborná recenzovaná publikace II b T. Řiháčekk 0/0/05 8-
FSS:PSYd0155Impaktovaná publikace (a) S. Ježekk 0/0/015 7-
FSS:PSYd0156Impaktovaná publikace (b) S. Ježekk 0/0/05 8-
FSS:PSYd0112Přehledová práce (vycházející z disertace) I. Čermákk 0/0/015 2-
FSS:PSYd0113Disertační práce: dokončení P. Macekz 0/0/020 8-
FSS:PSYd0115Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/010 1-
FSS:PSYd0117Recenze odborného článku I Z. Vybíralk 0/0/02 6-
FSS:PSYd0118Recenze odborného článku II Z. Vybíralk 0/0/02 7-
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 4-
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 5-
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 6-
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 7-
127 kreditů

Společný seminář

Student si každý semestr zapisuje kurz Společný seminář (alespoň 8x).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0107Společný seminář Z. Vybíralz 0/0/08 --
8 kreditů

Vystoupení na konferenci

Student si opakovaně zapisuje Vystoupení na konferenci. Vystoupeními má za úkol získat minimálně 20 kreditů. Alespoň jedna konference musí být zahraniční. Za zahraniční konferenci student získává 10 kreditů a za tuzemskou 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0108Vystoupení na konferenci S. Ježekz 0/0/0- --
0 kreditů

Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí

Student má za úkol alespoň dvakrát vést bakalářsko či diplomovou práci. Opakovaným zápisem tohoto kurzu musí získat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0157Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele L. Lacinovák 0/0/03 --
3 kredity

Profilující předmět

Student si volí jeden z předmětů v této sekci podle své profilace. Jde o pokročilé kurzy předpokládající absolvování vstupvních kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0137Klinická psychologie: výzkum psychoterapie II T. Řiháčekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0139Klinická psychologie: psychometrika II S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0141Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví II A. Ševčíkováz 0/0/015 --
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů v této sekci je nutno absolvovat alespoň 44 ECTS. Dle zaměření svého studia si student volí minimálně 2 z kurzů PSYd0136 PSYd0138 a PSYd0140.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0136Klinická psychologie: výzkum psychoterapie I T. Řiháčekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0138Klinická psychologie: psychometrika I S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0140Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I A. Ševčíkováz 0/0/015 --
FSS:PSYd0114Popularizace vědy S. Ježekz 0/0/04 --
FSS:PSYd0154Odborná recenzovaná publikace V J. Roubalk 0/0/010 --
FSS:PSYd0158Research in international context (zvaní přednášející) J. Roubalz 0/0/01 --
60 kreditů

Předměty naplňující požadavek zahraničního výjezdu -- foreign-stay courses

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat zahraniční stáž. Tuto podmínku lze naplnit volbou jednoho z dvacetikreditových předmětů v této sekci. Pro podrobnosti se seznamte se sylaby jednotlivých kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
44 kreditů