PřF GEOZH Geologie základní (hlavní)
Název anglicky: Principles of geology (major)
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-GEO Geologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Závěrečná státní zkouška zahrnuje obhajobu diplomové práce a ústní zkoušku ze dvou předmětů státní zkoušky, z nichž jeden je povinný a jeden volitelný. Předměty státní zkoušky jsou:
1 jeden povinný předmět: Principy geologie
2 jeden volitelný předmět z nabídky: Fyzika Země, Historická geologie, Magmatická a metamorfní petrologie, Mineralogie, Paleontologie, Sedimentární geologie, Tektonika.
Povinný předmět Principy geologie testuje všeobecně geologický přehled studentů a jejich schopnost propojovat získané znalosti dílčích geologických disciplín.
Volitelný předmět testuje znalosti a dovednosti, na které se student podle své volby specializoval. Ke každému z volitelných předmětů státní zkoušky je stanovena povinná výuka ve stejnojmenném povinně volitelném bloku.

Obhajoba diplomové práce probíhá formou rozpravy zahrnující prezentaci výsledků práce, hodnocení školitelem a oponentem, vyjádření k připomínkám a veřejnou diskusi.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Archiv závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r 2006 je veřejně dostupný na adrese: https://is.muni.cz/thesis/. Příklady obhájených prací :
- Vývoj říční nivy v prostoru ranně středověkého sídliště Pohansko ve vztahu k antropogenním vlivům
- Formační procesy v archeologickem kontextu; případová studie římské lokality Bibracte (Francie)
- Studium změn struktury kostní tkáně recentních savců v procesu kontrolovaného pálení
- Petrografický výzkum raně středověkých žernovů ze Znojma-Hradiště
- Provenience metabazitových broušených nástrojů z jeskyně na Turoldu v Mikulově


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Diplomová práce

Nutno absolvovat všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7021Diplomový seminář I J. Kalvodaz 0/2/02 1P
PřF:G7041Diplomová práce I R. Melicharz 0/02 1P
PřF:G8021Diplomový seminář II J. Kalvodaz 0/2/02 2P
PřF:G8041Diplomová práce II R. Melicharz 0/04 2P
PřF:G8031Diplomová práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/08 2P
PřF:G9021Diplomový seminář III J. Kalvodaz 0/2/02 3P
PřF:G9041Diplomová práce III R. Melicharz 0/08 3P
PřF:GA021Diplomový seminář IV J. Kalvodaz 0/2/02 4P
PřF:GA041Diplomová práce IV - odevzdání R. Melicharz 0/016 4P
46 kreditů

Odborný povinný předmět

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7081Regionální geologie světa J. Leichmannzk 2/0/03 4Z
3 kredity

Povinně-volitelné předměty

Paleontologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G2081Pokročilá paleontologie N. Dolákovázk 2/26 1P
PřF:G7381Horninotvorné fosilie N. Dolákovázk 1/1/03 2P
PřF:G9381Paleoekologie Š. Hladilovázk 2/2/06 3Z
PřF:G7221Mikropaleontologie N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 1-
18 kreditů

Historická geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4061Pokročilá historická geologie J. Kalvodazk 2/1/05 1Z
PřF:G7301Metody stratigrafie O. Bábekzk 2/1/05 2P
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G6021Geologie Slovenska J. Hókzk 2/0/03 4-
18 kreditů

Sedimentární geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G8081Sedimentologie S. Nehybazk 2/1/05 1Z
PřF:G8141Pedologie R. Melicharzk 2/1/05 2Z
PřF:G9301Sedimentární pánve a naftová geologie S. Nehybazk 1/1/03 3Z
PřF:GA401Sedimentární petrologie T. Kumpanzk 2/1/05 4P
18 kreditů

Mineralogie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G2061Pokročilá mineralogie Z. Lososzk 2/26 1P
PřF:G9901Aplikovaná mineralogie M. Novákzk 2/2/06 2Z
PřF:G8761Metody přepočtu chemických analýz pro geology R. Škodazk 1/13 3P
PřF:G8601RTG difraktometrie J. Cempírekzk 1/1/03 4P
18 kreditů

Magmatická a metamorfní petrologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7501Fyzikální geochemie J. Zemanzk 2/1/05 1P
PřF:G4021Magmatická petrologie J. Leichmannzk 2/1/05 2Z
PřF:G9801Metamorfní petrologie J. Kotkovázk 2/1/05 3P
PřF:G7651Instrumentální metody v petrologii J. Leichmannzk 1/1/03 4P
18 kreditů

Strukturní geologie a geotektonika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G9651Analýza dat orientace v geologii R. Melicharzk 1/13 1Z
PřF:G7631Deformace v mikroměřítku P. Špačekzk 2/15 2P
PřF:G5091Pokročilá strukturní geologie R. Melicharzk 1/25 3Z
PřF:G7321Desková tektonika a orogeneze R. Melicharzk 1/25 4Z
18 kreditů

Fyzika Země

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G8311Fyzika Země a geodynamika P. Špačekzk 2/1/05 1P
PřF:G8461Seismologie a seismotektonika J. Havířzk 2/1/05 2P
PřF:G7521Petrofyzika F. Hroudazk 2/1/05 3-
PřF:G7891Magnetická anizotropie hornin M. Chadimazk 1/1/03 4-
18 kreditů

Pokročilý cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů