Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

PrF OBCP08 Civilní právo procesní (neaktivní)
Název anglicky: Procedural Civil Law
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PrF OBCP_ Civilní právo a civilní právo procesní

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je vykonávána z oboru civilního procesního práva, a to s přihlédnutím k zaměření disertační práce doktoranda. Má prokázat, že doktorand má dostatečný přehled o celém oboru a dovede se v něm dobře orientovat, včetně podrobnějších znalostí základních institutů. Při zkoušce jsou pokládány dvě obecnější otázky. Zkouška probíhá formou rozpravy. Hodnotí se nejen konkrétní znalosti, ale především celkový přehled doktoranda v rámci kontextu oboru. Z tohoto důvodu nebudou předem stanoveny otázky či okruhy tak, jako se to děje u postupových zkoušek v bakalářském či magisterském studiu; absolvent studia doktorského by měl mít přehled o celém oboru i bez takovýchto pomůcek.
Obhajoba disertační práce probíhá tak, že nejprve doktorand svou práci krátce uvede, případně i za pomocí powerpointové prezentace. Dále doktorand reaguje na připomínky uvedené v posudcích a na dotazy či náměty vznesené člen komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže. Pro každý semestr jsou charakterizovány přípravné práce, popř. jsou stanoveny kvantitativní požadavky (tj. kolik stran musí student za semestr napsat). V 7. semestru se bude konat předběžná obhajoba disertace, která poskytne doktorandovi další zpětnou vazbu pro tvorbu definitivního znění disertační práce.
Publikační činnost – Budou se rozlišovat publikace A až C. Co spadá do které kategorie, má vymezit oborová rada. Ta bude také na návrh školitele publikace hodnotit. Vymezení jednotlivých kategorií bude vždy doplněno nejméně dvěma typickými příklady publikací, které do dané kategorie spadají, aby studenti dopředu věděli, co se od nich očekává. Za A bude 15 kreditů, za B 10, za C 5; co nebude možno zařadit ani do C, je za 0. Za celé studium musí mít student aspoň jednu publikaci A nebo B, a celkově povinně alespoň 20 kreditů.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – Pedagogickými povinností se rozumí nejen zapojení studenta přímo do výuky, ale také jiné nepřímé formy účasti na pedagogickém procesu. Předpokládá se, že v prvních dvou semestrech budou studenti teprve poznávat a analyzovat, jak kupř. vést seminární výuku, a to kupř. návštěvou seminářů vedených jejich školitelem a následnou diskusí s ním. Přímá výuka by měla být zásadně možná až od třetího semestru, a to za těchto předpokladů:
- alespoň zpočátku pod vedením školitele
- podle zásad obsažených v ISP
- ne více než 2 sem./semestr
- max. 25 vyučovacích hodin (100 min. bloků) za celé studium
- případná další výuka jenom na základě dohody
Internacionalizace – Předpokladem ukončení předmětu je absolvování části studia na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, v souladu s podmínkami, které pro daný program stanoví oborová rada. Oborová rada může stanovit i jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, která vyhovuje požadavkům právních předpisů, podmínkám akreditace a která naplňuje účel internacionalizace doktorského studijního programu.
Účast na konferenci – Student musí alespoň jednou za studium přednést ústně příspěvek na konferenci a následně v recenzovaném sborníku z této konference publikovat svůj příspěvek.
Odborné předměty jsou dvojího druhu: V prvé řadě k nim patří předměty, jež vyjadřují společný právní základ obou specializací; tyto předměty jsou povinné. Na ně potom navazují předměty, které odpovídají specializaci studenta na civilní či civilněprocesní právo. Skladba těchto předmětů je tedy u každé ze specializací odlišná. Společné je jim to, že předměty jsou vždy rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinné předměty vyjadřují základní zaměření dané specializace. Pro specializaci civilní právo je proto povinným předmětem občanské právo I. až VI., pro specializaci civilní právo procesní je povinná výuka realizována ve stejnojmenném předmětu I. až VI. V sedmém a osmém semestru se již s výukou nepočítá; tyto semestry by měly být vyhrazeny finalizaci disertační práce a přípravě na státní doktorskou zkoušku.
Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Procesněprávní vztah (https://is.muni.cz/th/pa7hv?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DCoufal%C3%ADk%20agenda:th%26start%3D1)
Majetková podstata (https://is.muni.cz/auth/th/h4l3f)
Kompetenční spory mezi civilními a správními soudy (https://is.muni.cz/auth/th/w0hwc)
Profesionální etika advokáta a kárné řízení jako důsledek porušení povinností advokáta v podmínkách právní úpravy České republiky (https://is.muni.cz/auth/th/d83k0)
Ochrana třetích osob v exekučním řízení (https://is.muni.cz/auth/th/dwrmg/)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1OBC2Úvod do soukromého práva I. J. Hurdíkz 0/0/02 1-
PrF:DO1OBC3Právo hmotné a právo procesní P. Lavickýz 0/0/04 1-
PrF:DO1OBCP1Civilní právo procesní I. P. Lavickýz 0/0/04 1-
PrF:DO2OBC2Úvod do soukromého práva II. J. Hurdíkz 0/0/02 2-
PrF:DO2OBCP1Civilní právo procesní II. P. Lavickýz 0/0/04 2-
PrF:DO3OBCP1Civilní právo procesní III. P. Lavickýz 0/0/04 3-
PrF:DO4OBCP1Civilní právo procesní IV. P. Lavickýz 0/0/04 4-
PrF:DO5OBCP1Civilní právo procesní V. P. Lavickýz 0/0/04 5-
PrF:DO6OBCP1Civilní právo procesní VI. P. Lavickýz 0/0/04 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
210 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO2PVPCP1Exekuční právo I. P. Lavickýz 0/0/03 2-
PrF:DO2PVPCP2Nesporná řízení I. P. Lavickýz 0/0/03 2-
PrF:DO3PVPCP1Exekuční právo II. P. Lavickýz 0/0/03 3-
PrF:DO3PVPCP2Nesporná řízení II. P. Lavickýz 0/0/03 3-
PrF:DO4PVPCP3Insolvenční právo I. P. Lavickýz 0/0/03 4-
PrF:DO4PVPCP4Srovnávací civilní právo procesní I. E. Dobrovolnáz 0/0/03 4-
PrF:DO5PVPCP3Insolvenční právo II. P. Lavickýz 0/0/03 5-
PrF:DO5PVPCP4Srovnávací civilní právo procesní II. E. Dobrovolnáz 0/0/03 5-
PrF:DO6PVPCP4Srovnávací civilní právo procesní III. E. Dobrovolnáz 0/0/03 6-
27 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity