FF FDSLkJ Slovanské literatury
Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-SL_ Slovanské literatury

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je ústní a skládá se z rozpravy o tematických okruzích, které doktorand dohodne se členy jmenované komise (každý člen komise zadává 1-2 okruhy) po konzultaci a se souhlasem školitele a předsedy oborové rady. Okruhy jsou voleny na základě studijního programu a mají prověřit doktorandovy znalosti a jeho schopnost o nich diskutovat a prezentovat vlastní názory
a koncepce. Komise dochází ke konečnému rozhodnutí na základě tajného hlasování a hodnotí výsledky jako „prospěl/prospěla“ nebo „neprospěl/neprospěla“ a doplňuje je známkami A, B, C, D, E, F.

Studijní a výzkumné povinnosti

Pro přístup k doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce musí student získat celkově 240 kreditů, které jsou rozvrženy do povinných (170 kreditů) a povinně volitelných (celkem min. 70 kreditů) předmětů, které jsou rozčleněny do tří bloků: teoretické předměty (min. 30 kreditů), jazyková kompetence (min. 10 kreditů) a výběrové předměty (min. 30 kreditů).
Výrazná většina dílčích studijních povinností v doktorském programu je propojena s přípravou a zpracováním disertační práce (pod řízením školitele), která má charakter ucelené odborné monografie vycházející z původního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu a vedle obecných, odborných a teoretických kurzů zahrnují vlastní badatelskou a tvůrčí činnost studenta a její prezentaci (formou publikačních a konferenčních aktivit), pedagogickou praxi a zahraniční studijní stáž.
Trojice povinných předmětů je zaměřena na odbornou přípravu studenta a je bezprostředně propojena s přípravou disertační práce: Obecná metodologie, Doktorský seminář (zápis opakovaně v 1., 3. a 5./7. semestru) a Specializační seminář (zápis opakovaně v 2., 4. a 6./8. semestru studia).
Vlastní tvůrčí činnost studenta a její prezentaci a pedagogickou praxi (vše v úzké návaznosti na téma připravované disertace) zastupují povinné předměty Publikace odborné studie, Recenze v odborném periodiku, Vystoupení na zahraniční konferenci, Vystoupení na konferenci v ČR/SR, Grantový projekt a Výuka odborného předmětu (rozsah cca 25 hodin přímé výuky). Obecné a teoretické kurzy jsou mezi povinnými součástmi studia zastoupeny předměty Filozofie pro doktorské studium a Teorie a dějiny slovanských literatur.
Povinnou součástí studia (předmět Zahraniční studijní stáž I) je pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci (zvolené s ohledem na téma disertace) v celkovém rozsahu jednoho semestru (realizovaný může být jednorázově či v menších úsecích).
V rámci povinně volitelných předmětů si student volí – s ohledem na zaměření disertační práce a po poradě se školitelem – dva předměty z bloku Teoretické předměty, dále složí dvě jazykové zkoušky pro doktorském studium (volí ze tří nabízených možností: angličtina, němčina a další slovanský jazyk) a zbývajících 30 kreditů získá z bloku Výběrové předměty.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příklady obhájených disertačních prací:
1. Mgr. Jana Bujnáková (učo 382966): Odraz česko-slovenských vzťahov v diele Rudolfa Pokorného, archiv: https://is.muni.cz/th/h1vpc


2. Mgr. Eliška Gunišová (učo 384460): Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte (estetická a axiologická problematika), archiv: https://is.muni.cz/th/k3ee1


3. Mgr. Kateřina Judith Krulišová (učo 384475): Postava teroristy revolucionáře v ruské literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století, archiv: https://is.muni.cz/th/alzsr


4. Mgr. Marie Zoufalá (učo 145741): Povídková tvorba charvátských spisovatelek v meziválečné Jugoslávii (1919-1941), archiv: https://is.muni.cz/th/a48wl


5. Mgr. Markéta Páralová Tardy (učo 40236): Koncentrační tábor v osvětimi v polské memoárové literatuře, archiv: https://is.muni.cz/th/z4atn


6. Mgr. Polina Zolina (učo 362978): Poetika a semiotika strachu v paradigmatu ruského prozaického textu Nové doby, archiv: https://is.muni.cz/th/l2a0e


7. Mgr. Michal Przywara (učo 320565): Literatura Ślaska Cieszyńskiego po 1989 roku, archiv: https://is.muni.cz/th/q5w47

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Předměty Doktorský seminář (5 kreditů) a Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje v 1., 2. a 3. (nebo 4.) roce studia, za každý z předmětů tedy celkem získá 15 (3x5) kreditů. Doktorský seminář je realizován vždy v podzimním semestru, Specializační seminář v jarním semestru. Pokud tedy student zahajuje své studium v jarním semestru, musí se tomuto stavu přizpůsobit: zapíše si poprvé Doktorský seminář až ve 2. semestru a Specializační seminář naopak již v 1. semestru, případně si oba semináře postupně poprvé zapíše až ve 2. a 3. semestru.
Předmět Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia a získá za něj celkem 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:SLOLT01Teorie a dějiny slovanských literatur I. Pospíšilzk 0/0/010 3-
FF:SLOLP01Obecná metodologie J. Dohnalz 0/0/05 2-
FF:SLOLP02Doktorský seminář J. Dohnalz 0/0/0 3x během studia.5*3 1-
FF:SLOLP03Specializační seminář I. Pospíšilz 0/0/0 3x během studia.5*3 2-
FF:SLOLP04Publikace odborné studie J. Dohnalz 0/0/0 2x během studia.10*2 --
FF:SLOLP05Recenze v odborném periodiku J. Dohnalz 0/0/010 --
FF:SLOLP06Vystoupení na zahraniční konferenci I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:SLOLP07Vystoupení na konferenci v ČR/SR I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP08Zahraniční studijní stáž I I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP09Grantový projekt I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP10Výuka odborného předmětu I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLP11Teze disertační práce I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:SLOLP12Disertační práce I. Pospíšilz 0/0/025 --
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student absolvuje minimálně dva teoretické předměty, za které získá 30 kreditů. Při volbě předmětů se doporučuje konzultace se školitelem a přihlédnutí k tématu disertace.

Student má povinnost složit zkoušku ze dvou cizích jazyků: volit může z angličtiny, němčiny a jiného slovanského jazyka (odlišného od literatury jeho specializace a mateřského jazyka).

Z bloku výběrových předmětů je nutno získat min. 30 kreditů.

Teoretické předměty

Minimálně 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLOLT02Slovanské literární areály I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:SLOLT03Podoby ruského románu I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:SLOLT04Slovanské literatury po roce 1989 I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT02Literárněvědná teorie a metodologie I. Pospíšilzk 0/0/015 --
60 kreditů

Jazyková kompetence

Student volí dvě ze tří možností: 1) angličtina, 2) němčina a 3) jiný slovanský jazyk (tj. odlišný od jazyka literatury jeho specializace a mateřského jazyka).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:SLOLJDalší slovanský jazyk pro doktorské studium J. Gazdazk 0/0/05 --
15 kreditů

Výběrové předměty

Minimálně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLOLV01Publikace odborné studie (zahraniční) I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:SLOLV02Publikace odborné studie (domácí) I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLV03Příspěvek na konferenci J. Dohnalz 0/0/05 --
FF:SLOLV04Recenzní činnost J. Dohnalz 0/0/05 --
FF:SLOLV05Popularizační publikační a přednáškové aktivity I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:SLOLV06Zahraniční studijní stáž II I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLV07Odborná monografie I. Pospíšilz 0/0/025 --
FF:SLOLV08Grantová činnost I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:SLOLV09Další činnost v oboru I. Pospíšilz 0/0/05 --
90 kreditů