FF FNEVUkJ Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Název anglicky: DOPLNIT
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-EVU_ Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti počínaje prvním semestrem povinně zapisují povinné předměty společného základu a pedagogickou praxi. Ve třetím a čtvrtém semestru studia zapisují diplomové semináře. Povinně volitelné předměty vybírají přednostně z oborové nabídky (kódy UEV). Výuka předmětů v kombinovaném studiu probíhá souběžně s výukou prezenční, studenti však mají omezenou docházku, kterou předem plánují s učitelem. Mimo společnou kontaktní výuku kombinovaní studenti se svými učiteli konzultují a plní zadané úkoly.

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_05Magisterská diplomová práce J. Špačekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4Z
FF:UEVK_01Diplomový seminář I. J. Špačekz 0/2/015 3Z
FF:UEVK_02Diplomový seminář II. J. Špačekz 0/2/015 4Z
30 kreditů

Povinné předměty společného základu (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1P
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1P
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2P
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2P
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1P
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 2P
24 kreditů

Oborové povinné předměty a praxe (48 kr.)

Pedagogická praxe zahrnuje činnosti směřující k získání pedagogické zralosti v rozsahu odpovídajícím zisku 24 kreditů (časová zátěž celkem celkem 720 hodin) a je rozdělena do tří předmětů. Praxi I. (UEV_01a, 4 kr.) a III. (UEV_01b, 10 kr.) je třeba absolvovat v podzimním semestru v 1. a 3. semestru studia, praxi II. (UEV_01, 10 kr.) se doporučuje absolvovat ve 2. semestru studia, je to ale možné kdykoliv během studia.

Základní oborová didaktika (UEV_04 a UEV_09) je povinná, další specializované předměty spadající pod didaktiku oboru jsou v povinně volitelných předmětech (kódy UEV...).

Základní oborový předmět (UEV_24 a UEV_25) je povinný, další formující oborové předměty jsou v povinně volitelných předmětech v sekci Formující oborové předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_01aPedagogická praxe I. L. Spurnýz 0/0/04 1P
FF:UEV_01Pedagogická praxe J. Špačekz 0/0/0 2 týdny.10 2P
FF:UEV_01bPedagogická praxe III. L. Spurnýz 0/0/010 3P
FF:UEV_04Didaktika estetické výchovy I. J. Špačekzk 1/1/06 1Z
FF:UEV_09Didaktika estetické výchovy II. J. Špačekzk 1/1/06 2Z
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/06 2Z
48 kreditů

Povinně volitelné předměty (alespoň 32 kr.)

Dílčí oborové didaktiky

Vhodné zejména pro studenty, kteří chtějí být připraveni i k výuce tradičně pojaté estetické výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_15Hudební didaktika I. J. Špačekk 1/1/03 1P
FF:UEV_16Hudební didaktika II. J. Špačekk 1/1/04 2P
FF:UEV_30Výtvarná didaktika J. Špačekz 3/0/03 3P
FF:UEV_31Výtvarná didaktika II. J. Špačekk 3/0/03 4P
13 kreditů

Průřezová témata

Tematické okruhy průřezových témat pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Estetická výchova je pro většinu z nich důležitou platformou, proto se některým z nich mohou zájemci věnovat cíleně a do hloubky. Více na http://www.nuv.cz/folder/285/

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_20Osobnostní a sociální výchova J. Špačekk 1/1/03 2P
FF:UEV_22Mediální výchova a mediální gramotnost J. Špačekk 1/1/03 2P
6 kreditů

Specializace a trendy v estetické výchově

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_11Aplikace programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v předmětu estetická výchova J. Špačekk 1/1/04 3P
FF:UEV_13Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. J. Špačekk 2/2/03 1P
FF:UEV_14Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy II. J. Špačekk 0/2/03 2P
FF:UEV_17Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu J. Špačekk 0/1/03 3P
FF:UEV_18Zážitková pedagogika a prožitková terapie J. Špačekk 1/1/03 1P
FF:UEV_21Aplikace programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v předmětu estetická výchova - rozšiřující, plánovací J. Špačekk 1/1/06 4P
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 2P
FF:UEV_26Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností J. Špačekk 0/1/02 3P
FF:UEV_27Mimoškolní estetická výchova L. Spurnýk 1/1/03 4P
FF:UEV_28Mentoring a jeho role ve škole J. Špačekk 1/1/03 4P
FF:UEV_29Výjezdní seminář - estetická výchova J. Špačekz 0/0/0 konference.2 4P
FF:UEVK_06Diskusní seminář: Jak učit estetickou výchovu J. Špačekz 0/24 1P
40 kreditů

Formující oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS003K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla M. Štědroňk 0/0/05 --
FF:HVK_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_05Harmonie J. Perutkovázk 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_06Kontrapunkt J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_07Hudební akustika P. Kalinak 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_08Intonace J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_10Hudební formy M. Štědroňzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_103Metodologie hudební vědy M. Bekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HVK_14Hudební analýza J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_22Úvod do organologie P. Kalinazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_54Dějiny hudební teorie L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin.10 --
FF:HVK_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 3P
FF:HVK_805Dějiny hudby: 19. století J. Zahrádkazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_806Dějiny hudby: 20. století M. Flašarzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 --
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 --
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 --
FF:SUSK_01Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/06 --
FF:SUSK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1P
FF:SUSK_05Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňask 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_06Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_07Kapitoly z dějin umění I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_08Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 0/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_09Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_10Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_11Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_12Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_23aKapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2P
FF:SUSK_26Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_28Sociologie umění M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_30Vybrané kapitoly ze současného českého umění V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_32aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_32bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_38Kapitoly z dějin uměleckého řemesla a designu D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:TIM_BK_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_013Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3P
FF:TIM_BK_014Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4P
FF:TIM_BK_021Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:TIM_BK_022Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:TIM_BK_025Herní studia S. Bučekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:TIM_BK_033Artgorithms: Algoritmické umění – teorie T. Staudekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:TIM_MK_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.6 --
FF:TIM_MK_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_005Sociální teorie nových médií J. Macekk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_016Kapitoly z kreativního komputingu J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_017Kapitoly z kurátorství umění nových médií M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
341 kreditů