Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FSS MV81 Mezinárodní vztahy (neaktivní)
Název anglicky: International Relations
navazující prezenční na dostudování, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-MV Mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

Obor Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce oboru MV. Předměty jiných oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru MV pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na oboru MV vypsány.

Standardní doba studia oboru MV v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 000 znaků).

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Imatrikulační ročník 2018/2019

Aby se studenti tohoto imatrikulačního ročníku mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV celkově 120 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné předměty a 54 ECTS za povinně volitelné předměty.
Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se jim započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Minimální jazyková kompetence
Informace o katedře mezinárodních vztahů a evropských studií
Vysvětlení prerekvizit

Upozorňujeme na aktuální nabídku letních škol (ohodnocených kredity ECTS, zpoplatněných i bez poplatku) v Obchodním centru MU.

Doporučený průchod studiem

Semestr

Počet ECTS

Název povinného předmětu

Počet povinně volitelných (volitelných) předmětů

1

10 ECTS

8 ECTS

MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie – IPE

MVZ404 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích

2

2

10 ECTS

4 ECTS

10 ECTS

MVZ403 Strategická studia a bezpečnost

MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů

MVZ409 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie

1

3

10 ECTS

MVZ402 Geopolitika

2-3

4

14 ECTS

MVZ408 Diplomový seminář

0

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ402Geopolitika: teorie a případové studie B. Dančákzk 1/1/010 --
FSS:MVZ403Strategická studia a bezpečnost B. Dančákzk 1/1/010 --
FSS:MVZ405Výzkum mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZ409Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie O. Krpeczk 1/1/010 --
34 kreditů

Diplomový seminář

Standardní doba studia programu MV v magisterském stupni je 4 semestry. Program je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 000 znaků).

Povinně volitelné předměty

Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden programový předmět přednášený v anglickém jazyce. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MV. 

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Blok 1 - povinně volitelné předměty v češtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ447 -- 0/0- --
FSS:MVZ500 -- 0/0- --
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5045Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace P. Fialaz 0/2/06 --
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 --
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století Z. Křížz 1/1/04 3-
FSS:MVZn5015Náboženství a politika na Blízkém východě Z. Křížzk 1/14 --
FSS:MVZn5016Radikalismus na Blízkém východě Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5018Německá zahraniční a bezpečnostní politika Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5039Britské impérium 1763-1997 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5070Řešení konfliktů Z. Křížz 0/2/03 --
FSS:MVZn5076Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5090Podpora demokracie v 21. století: koncepty, přístupy, praxe Z. Křížz 1/14 --
FSS:MVZn5900Stáž Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:EVSn5042Střední Evropa a maďarsko-slovenské vztahy V. Havlíkzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5064Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce V. Hodulákzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
124 kreditů

Blok 2 - povinně volitelné předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CZVMVZ002 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ003Energy Policy & Security of the EU T. Vlčekz 1/1/04 --
CST:D03_p2018 -- 0/0- --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation B. Dančákz 0/0/02 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5003Social Resilience at the Individual, Communal and National level P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Higginsz 1/1/05 --
FSS:MVZn5009The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5011Political and International Ethics M. Chovančíkz 2/0/06 --
FSS:MVZn5035Grand Strategy P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 4-
FSS:MVZn5063Global Security Challenges P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5079Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZn5087Responding to crises with measures short of force M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:MVZn5089Causes of Political Violence Z. Bechnázk 2/0/06 --
FSS:MVZn5091The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZn5093Conflict management, mediation and peace building: an overview and the Israeli Arab case M. Higginsz 1/1/05 --
FSS:MVZn5095Politics and Security in the Persian Gulf & Caspian Sea regions Z. Bechnáz 2/0/05 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5019Crisis Management Operations M. Chovančíkzk 1/1/06 --
FSS:EGO402EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/18 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:IREn5001European security architecture Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:IREn5005Modern Peacekeeping M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5009Afghanistan's regional security complex T. Černohouszk 1/1/05 --
FSS:IREn5011Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:IREn5012International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5014Transitional Justice and Democratization O. Krpeczk 1/1/05 --
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:IREn5019No War, No Peace: Unresolved Conflicts in the Caucasus. Z. Bechnázk 2/0/05 --
FSS:IREn5020Mediation training for an international context M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia H. Koďouskovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law M. Jirušekzk 2/0/03 --
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 --
233 kreditů