ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lea Janáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Ing. Lenka Hořavová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Nebeská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Květoslava Sedlářová (náhr. zkoušející)
MUDr. Filip Šiška (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 1. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 8. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 15. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 22. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 29. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 5. 11. 14:00–15:40 B11/334, Út 12. 11. 14:00–15:40 B11/334, Út 19. 11. 14:00–15:40 B11/334
Předpoklady
ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student orientován v indikačních třídách léků, bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv. Bude schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- orientován v indikačních třídách léků,
- znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv.
- schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Osnova
 • Přednášky - PS 2018
 • 1. Léčba hypertenze - principy kombinací jednotlivých antihypertenziv, nežádoucí účinky.
 • 2. Farmakoterapie ischemické choroby srdeční. Léčiva u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisté kalcia.
 • 3. Farmakoterapie akutního a chronického srdečního selhání.
 • 4. Úvod do psychofarmakologie. Antipsychotika - mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 5. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, mechanismy účinků, nežádoucí důsledky, možnosti terapie.
 • 6. Základní principy biologické cílené léčby. Monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz, využití v terapii vybraných onemocnění.
 • 7. Základní principy imunoterapie, nežádoucí účinky.
 • 8. Antimykotika. Nežádoucí účinky, hlavní indikace.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016, xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
  doporučená literatura
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
  neurčeno
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003, 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • ZELENKOVÁ, Olga a Alexandra ŠULCOVÁ. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 30 s. ISBN 80-210-2433-X. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Lippincott's Illustrated Reviews : Pharmacology, 4th Ed., Harvey, Richard A. - Champe, Pamela C. - Finkel, Richard - Cubeddu, Luigi - Clarke, Michelle A. 2008. 560 s. ISBN-10: 0-7817-7155-2, ISBN-13: 978-0-7817-7155-9
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006, 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
Výukové metody
Studenti mohou navštěvovat dle stanoveného rozvrhu přednášky vedené renomovaným učitelem farmakologie.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je vedena formou vstupního testu (odpovědi přes klávesnici počítače na otázky typu multivýběrového testu v počtu 30-ti otázek, které jsou randomizovaně generovány pro jednotlivého studenta počítačovým Informačním systémem MU (IS MU). V případě úspěšného absolvování vstupního testu pokračuje zkouška ústním zkoušením ve formě ústních odpovědí na tři náhodně vybrané otázky z problematiky odpovídající Sylabu požadované zkoušky z farmakologie (obecná farmakologie, speciální farmakologie, základní léčivo).
Informace učitele
Information for the students studying in English:

In the Final Exam students are asked to pass the prescription test consisting of one individually prepared drug preparation and one ready-made drug. In the oral part of the exam students are asked to answer three randomly chosen questions dealing with the topics listed in synopses: Pharmacology I Lectures, Pharmacology I Practicals, Pharmacology II Lectures, Pharmacology II Practicals.


Informace pro studenty studující v češtině:
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.
Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIEZKOUŠKA PS 2018
Otázky z obecné farmakologie:

Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)
Absorbce léčiv, "first pass" efekt
Biologická dostupnost léčiv
Distribuce léčiv, distribuční objem
Eliminace léčiv
Biotransformace léčiv, fáze
Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány
Inhibice a indukce enzymů léčivy
Exkrece léčiv
Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv
Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv
Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku
Terapeutické monitorování léčiv
Dávka a účinek, druhy dávek
Farmakogenetika, genetický polymorfismus
Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv
Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)
Receptorová teorie léčiv - typy receptorů
Synergismus a antagonismus v účincích léčiv
Tolerance, tachyfylaxe
Látková závislost
Terapeutický index, terapeutická šíře
Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
Alergie na léčiva, idiosynkrazie
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu
Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)
Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku
Farmakoterapie ve stáří
Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
Český lékopis
Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance
Životní cyklus léčiva
Preklinické a klinické hodnocení léčiv
Farmakovigilance
Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilarsOtázky ze speciální farmakologie:


Antimykotika
Antivirotika
Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii
Antiinfektiva ve stomatologii
Dezinficiencia a antiseptika
Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL
Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence
Antibiotika k lokálnímu užití
Peniciliny
Cefalosporiny + ostatní beta laktamy
Aminoglykosidy
Makrolidy
Sulfonamidy
Tetracykliny
Chinolony, nitroimidazoly
Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika
Antiuratika
Celková anestetika
Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie
Centrální a periferní myorelaxancia
Lokální anestetika esterového typu
Lokální anestetika amidového typu
Typy lokální anestézie
Farmakoterapie anafylaktického šoku
Antitusika, expektorancia
Hypolipidemika
Léčiva srdečního selhání
H1-antihistaminika
Antiastmatika
Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu
Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika
Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
Antiulceróza
Laxativa, antidiarhoika
Antiemetika, prokinetika
Spasmolytika, digestiva
Vitaminy AEDK
Hydrofilní vitaminy
Psychofarmaka - přehled, klasifikace
Hypnosedativa
Antiepileptika
Antipsychotika
Anxiolytika
Antidepresiva
Nootropika, kognitiva
Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny
Antiarytmika
Kardiotonika
Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
Antimetabolity + hormonální terapie
Biologická léčiva v onkologii
Glukokortikoidy
Tyreoidální + antityreoidální látky
Léčiva užívaná u osteoporózy
Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva
Uterotonika, tokolytika
Insuliny
Antidiabetika pro terapii DM II
Antikoagulancia, antiagregancia
Antitrombotika, trombolytika
Opioidní analgetika
Lékové závislostí a možnosti jejich terapie
Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)Seznam vybraných léčiv:pantoprazol
famotidin
atropin
butylscopolamin
fenpiverin, pitofenon
metoklopramid
ondansetron
lactulosa
insulin lispro
metformin
glibenklamid
warfarin
enoxaparin
kyselina acetylsalicylová
digoxin
propafenon
amiodaron
adrenalin
noradrenalin
dopamin
ephedrin, pseudoephedrin
nitroglycerin
methyldopa
clonidin
urapidil
hydrochlorothiazid
furosemid
metoprolol
labetalol
nifedipin
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimib
nystatin
ketokonazol
methylergometrin
hexoprenalin
alfuzosin
oxytocin
dexamethason
prednison
doxycyclin, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxim
co-trimoxazol
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazol
aciclovir
zidovudin
cyclophosphamid
methotrexat
6-merkaptopurin
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatina
trastuzumab
tamoxifen
interferon alfa
ibuprofen
diclofenac
indometacin
nimesulid
suxamethonium
allopurinol
kyselina alendronová
lidocain
procain
trimecain
articain
sevofluran
thiopental
propofol
dihydrocodein
sufentanil
piritramid
tramadol
paracetamol
metamizol
sumatriptan
kyselina valproová
gabapentin
haloperidol
risperidon
olanzapin
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptylin
bupropion
methylphenidát
donepezil
fysostigmin
methadon
buprenorphin
betahistin
oxymetazolin, xylometazolin
phenylephrin
salbutamol
fenoterol
ipratropium-bromid
nedocromil
acetylcystein
bromhexin
codein
butamirát
bisulepin
cetirizin
desloratadin
pilocarpin
timolol
tropicamid
EXAMPLES OF QUESTIONS ON GENERAL PHARMACOLOGICAL PRINCIPLES:

Routes of administration - overview, characteristics
Basic pharmacokinetic parameters and processes (overview)
Drug absorption, "first pass" effect
Biovailability of drugs
Drug distribution, volume of distribution
Drug elimination
Drug biotransformation, phases of biotransformation
Effect of environment pH and pKa of drugs on the drug transfer across biological membranes
Enzyme inhibition and induction
Drug excretion
Pharmacokinetics of single, repeated and continous drug administration
Pharmacokinetics of drug oral and parenteral administration
Drug dosage forms - overview and influence on pharmacokinetics
Therapeutic drug monitoring
Dose and effect, types of doses
Pharmacogenetics, pharmacogenetic polymorphism
Mechanisms of drug action - overview, non specific mechanisms of drug action
Specific mechanisms of drug action - the target structures, on which the drug act
Adverse drug reactions (types, categories)
Drug receptors theory - types of receptors
Tolerance, tachyphylaxis
Drug addiction
Therapeutic index, therapeutic range
Influence of concomitant diseases on drug effect, polypragmasia
Drug allergy (hypersensitivity), idiosyncrasy
Drug interactions- overview, pharmacokinetic interactions
Drug interactions- overview, pharmacodynamic interactions
Factors influencing the drug effect (related to drug, related to organism)
Pharmacoterapy in pregnancy, drug teratogenicity
Pharmacotherapy in breastfeeding women, in pediatric population
Pharmacoterapy in elderly
Pharmacology, sub-branches, origin of drugs, drug names
Pharmacopoeia
Rational pharmacotherapy, drug anamnesis, compliance
Development of a new drug (Drug life cycle)
Preclinical and clinical evaluation of drugs
Pharmacovigilance
General principles of drug poisoning therapy, specific antidotes and their mechanisms of action
Principles of biological therapy - technology, requirements on the quality, registration, biosimilarsEXAMPLES OF QUESTIONS ON "DRUG CLASSES":

Antimycotics
Antivirotics
Drugs with the topic action used in stomatology - overview
Antiinfective drugs used in stomatology
Disinfectants and antiseptics
Drugs with the topic action - dermatologics, drugs used in ORL
Principles of antibiotic therapy - overview, mechanisms of action, resistance
Antibiotics for topic use
Penicillines
Cephalosporins and other beta-lactams
Aminoglycosides
Macrolides
Sulphonamides
Tetracyclines
Quinolones and nitroimidazoles
Non-steroidal antiinflammatory drugs + Analgesics - antipyretics
Drugs used in gout
General anaesthetics
Premedications and supplement general anaesthesia, analgosedation, neuroleptanalgesia
Central and peripheral myorelaxants
Ester-type local anaesthetics
Amide-type local anaesthetics
Types and techniques of local anaesthesia
Pharmacoterapy of anaphylactic shock
Antitussives, expectorants
Hypolipidemics, lipid-lowering drugs
Drugs used in heart failure
Histamine H1-blockers
Antiasthmatics
Antihypertensives - overview + ACE inhibitors, sartans, renine antagonists
Antihypertensives - overview + diuretics, alpha1-lytics
Antihypertensives - overview + beta-blockers, central antihypertensives
Antiulcer drugs
Laxatives, antidiarrhoics
Antiemetics, prokinetics
Spasmolytics, digestives
Vitamins AEDK
Hydrophilic vitamins
Psychopharmacs - overview, classification
Hypnosedatives
Antiepileptic drugs
Antipsychotics
Anxiolytics
Antidepressants
Nootropics, drugs affecting cognitive functions
Psychostimulants, hallucinogenic and delirogenic drugs
Antidysrhytmics
Cardiotonics, inotropic drugs
Alkylating cytostatics and other impacts of DNA
Antimetabolites + hormonal therapy in oncology
Bilogical treatment in oncology
Glucocorticoids
Thyroid + anti-thyroid drugs
Drugs used in osteoporosis
Sex hormones - HRT, contraceptives
Uterotonics, tocolytics
Insulins
Antidiabetics for the treatment of type 2 DM
Anticoagulants, antiplatelet drugs
Antithrombotics, trombolytics
Opioid analgesics
Drugs causing addiction and pharmacological possibilities of addiction treatment
Drugs affecting ANS - neurotransmission, receptors of ANS, basic overview
Sympathomimetic agents - basic effects and classification - direct sympathomimetics
Sympathomimetic agents - basic effects and classification - indirect sympathomimetics
Sympatholytic agents - basic effects and classification - direct sympatholytics
Sympatholytic agents - basic effects and classification - indirect sympatholytics
Cholinomimetic agents - basic effects and classification - direct cholinomimetics
Cholinomimetic agents - basic effects and classification - indirect cholinomimetics
Cholinolytic agents - basic effects and classification - direct cholinolytics (parasympatholytics, ganglioplegics)


LIST OF GENERIC NAMES –„ESSENTIAL DRUGS“:
pantoprazole
famotidine
atropine
butylscopolamine
fenpiverine, pitofenone
metoclopramide
ondansetron
lactulose
insulin lispro
metformin
glibenclamide
warfarin
enoxaparin
acetylsalicylic acid
digoxin
propafenone
amiodarone
adrenaline
noradrenaline
dopamine
ephedrine, pseudoephedrine
nitroglycerin
methyldopa
clonidine
urapidil
hydrochlorothiazide
furosemide
metoprolol
labetalol
nifedipine
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimibe
nystatin
ketoconazole
methylergometrine
hexoprenaline
alfuzosin
oxytocin
dexamethasone
prednisone
doxycycline, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxime
cotrimoxazole
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazole
aciclovir
zidovudine
cyclophosphamide
methotrexate
6-mercaptopurine
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatin
trastuzumab
tamoxifen
interferon alpha
ibuprofen
diclofenac
indomethacin
nimesulide
suxamethonium
allopurinol
alendronic acid
lidocaine
procaine
trimecaine
articaine
sevoflurane
thiopental
propofol
dihydrocodeine
sufentanil
piritramide
tramadol
paracetamol (acetaminophen)
metamizole
sumatriptan
valproic acid
gabapentin
haloperidol
risperidone
olanzapine
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptyline
bupropion
methylphenidate
donepezil
physostigmine
methadone
buprenorphine
betahistine
oxymetazoline, xylometazoline
phenylephrine
salbutamol
fenoterol
ipratropium bromide
nedocromil
acetylcysteine
bromhexine
codeine
butamirate
bisulepine
cetirizine
desloratadine
pilocarpine
timolol
tropicamide
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.