Co je „citační metoda“

Hovoříme-li o citační metodě, míníme tím způsob, jakým při citování uvádíme citace v textu a jakým řadíme bibliografické citace v soupisu literatury. Citační metody tedy stanovují základní způsob odkazování z textu (tj. jestli jako citaci máme použít číslici nebo např. příjmení autora a rok vydání) a řazení bibliografických citací (chronologicky x abecedně). Jakou citační metodu máme při citování použít zjistíme právěže v pokynech příslušného citačního stylu, který někdy umožňuje i volbu z více citačních metod. Je tedy nezbytné si vždy pozorně přečíst pokyny vydavatele či instituce, pro níž píšeme, která z citačních metod je požadována. Autoři publikující ve vědeckých časopisech se dokonce mohou setkat i s tím, že citační pokyny citační metodu nespecifikují a že si tedy musí citační metodu zjistit z dříve publikovaných článků v daném časopise.

Pamatujte: citační metoda není totéž co citační styl

Citation-sequence

Citační metoda citation-sequence bývá často užívána v biomedicínských a přírodovědných oborech. V rámci této metody se jako citace užívají pořadové čísliceodkazující na bibliografické citace, jež jsou v soupisu literatury řazeny v pořadí, jak byly publikace postupně citovány. V případě opakující se citace se použije již dříve přiřazená číslice.

Jednotlivé citační styly mohou užívat různé podoby citací. Ve zde uvedeném příkladu jsou to číslice formou horního indexu, jiný styl může vyžadovat psaní číslic v oblých nebo hranatých závorkách apod.

Citation-name (author-number)

V biomedicínských a přírodovědných oborech se lze setkat i s metodou citation-name, při níž se opět jako citace užívají pořadové číslice odkazující na bibliografické citace řazené abecedně podle příjmení prvního autora. I zde se při opakovaném citování stejné publikace užije již dříve přiřazená číslice.

A i tentokrát platí, že různé citační styly mohou požadovat rozličnou podobu citací, kdy číslice místo v hranatých závorkách má být v oblých závorkách nebo bez závorek apod.

Pakliže nepoužíváme některý z citačních manažerů, je nezbytné buď mít finální soupis literatury připraven před zahájením psaní textu, nebo číslice do textu vložit až po jeho dokončení.

Author-date (name-year)

Citační metoda author-date (někdy se užívá i pojem name-year) spočívá v psaní citace v podobě příjmení autorarok vydánířazení soupisu literatury abecedně podle příjmení prvního autora.

V případě, že věta neobsahuje příjmení citovaného autora, obvykle se citace uvádí na konci převzaté myšlenky, a to v závorkách (viz vpravo Guiso a Nosek). Pakliže příjmení ve větě zazní, uvádíme jako citaci pouze rok vydání, který v závorkách umístíme za příjmení citovaného autora (viz vpravo Niederle and Vesterlund).

 • Při citování více děl vydaných ve stejném roce a napsaných stejným autorem přidáváme v citaci i bibliografické citaci k roku vydání obvykle postupně písmena a, b, c, pokud citační styl neurčuje jiný způsob rozlišení.

  Jirásek, A., 1957a. Filosofská historie. 27. vyd. Praha: Praha: SNDK.

  Jirásek, A., 1957b. Lucerna: hra o čtyřech dějstvích. Praha: Orbis.

  Jirásek, A., 1957c. Staré pověsti české. 5. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy.

 • Jednotlivé citační styly pak specifikují, jestli v případě děl s více autory uvádět v citaci pouze prvního autora nebo i některého z dalších, zdali v bibliografické citaci uvést rok vydání v závorkách či nikoli, jestli v opakujících se bibliografických citacích nenahradit údaj o autorech určitým typem výpůstky (např. pomlčkou), zdali řadit bibliografické citace chronologicky apod.

  citační styl APA (American psychological association)

  Jirásek, A. (1957a). Filosofská historie (27. ed.). Praha: Praha: SNDK.

  Jirásek, A. (1957b). Lucerna: hra o čtyřech dějstvích. Praha: Orbis

  Jirásek, A. (1957c). Staré pověsti české (5. ed.). Praha: Státní nakladatelství dětské knihy.

  citační styl CBE/CSE (Council of Biology Editors/Council of Science Editors)

  Jirásek, A. 1957a. Filosofská historie [The Philosophers‘ Story]. 27. ed.. Praha: SNDK. Czech.

  Jirásek, A. 1957b. Lucerna: hra o čtyřech dějstvích [Lantern: a play in four acts]. Praha: Orbis. Czech.

  Jirásek, A. 1957c. Staré pověsti české [Old Bohemian Legends]. 5. ed. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy. Czech.

Footnotes (průběžné poznámky)

Zejména v humanitních a společensko-vědních oborech se užívá metoda footnote spočívající v číselných citacích odkazujících na bibliografické citace umístěné na téže straně v poznámce pod čarou. Při opakovaném citování téže publikace použijeme novou pořadovou číslici citace, přičemž jednotlivé citační styly mohou požadovat různou úpravu bibliografické citace (např. ISO 690 namísto opětovného uvedení celé bibliografické citace umožňuje uvést odkaz na dříve přiřazené číslo poznámky s celou bibliografickou citací dokumentu).

Author-title

Jen velmi ojediněle se můžeme setkat s citační metodou author-title, při níž jako citaci uvádíme příjmení prvního autora a max. první tři slova z názvu. Soupis literatury je řazen abecedně podle příjmení prvního autora. Vzhledem k ojedinělému užívání této citační metody se nepodařilo nalézt reálný příklad, a proto je níže uveden uměle vytvořený.