Prezentace

Ačkoliv prezentace vzhledem ke svému účelu, kterým je vizuální podpora mluveného sdělení, není zrovna vhodný zdroj informací pro odborný text, může vzniknout potřeba tento typ dokumentu citovat (např. v oborech zabývajících se komunikací). Při jeho citování je třeba rozlišovat způsob, jakým je nám zpřístupněna. Jiný totiž bude vzor bibliografické citace pro nezveřejněnou prezentaci a jiný pro prezentace vystavené jako soubor ke stažení či jako vložený objekt na webové stránce. Ukažme si rozdíly v jejich citování na následujících příkladech.

Modelová situace 1 - nezveřejněná prezentace

Řekněme, že jsme se 5. března 2014 zúčastnili přednášky o citování, po jejímž skončení jsme požádali přednášejícího o jeho prezentaci a on nám její kopii poskytl (např. na místě ji zkopíroval na náš flash disk). Nyní píšeme text o citování, ve kterém použijeme některé informace z prezentace, pročež musíme vytvořit bibliografickou citaci prezentace.

Postup bude takový, že nejdříve se v pokynech citačního stylu podíváme, jestli obsahuje vysvětlení, jak má bibliografická citace prezentace vypadat. Pokud takový popis v citačním stylu nalezneme, dodržíme jej a postupujeme podobně jako u předchozích dokumentů, tj. údaj po údaji sestavíme bibliografickou citaci.

V našem případě citujeme podle stylu NLM, který takový postup citování prezentace neobsahuje. V takovém případě je třeba řídit se vzorem bibliografické citace pro takový dokument, který je svým charakterem prezentaci nejbližší. Vzhledem k tomu, že prezentace bývají obvykle součástí nějakého vystoupení před odbornou veřejností, nabízí se vytvoření bibliografické citace prezentace podle vzoru například pro poster z konference. V tomto případě jsme již byli úspěšní a vzor bibliografické citace pro tento typ dokumentu jsme nalezli. Poté jsme již podle vzoru sestavovali citaci s tím, že u specifik typických pro poster jsme analogicky upravili citaci podle specifik prezentace, tj. místo údajů o konferenci uvádíme informace o přednášce (název aktivity knihovny, v rámci níž zazněla, datum a místo konání), které uvozujeme slovním spojením vyjadřujícím, že se nejedná o poster, ale prezentaci.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Kratochvíl J. Základy publikační a citační etiky. Presentation presented at: [Kurzy Knihovny univerzitního kampusu MU; 2014 Mar 5; Brno, Czechia.]

The final bibliographic reference of a presentation

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Údaje o názvu kurzů, datu a místu konání jsou v hranatých závorkách, protože nebyly přímo uvedeny v prezentaci, ale byly zjištěny z jiného zdroje, a to z webu Knihovny univerzitního kampusu MU.

Modelová situace 2 - prezentace jako soubor na webu

Druhá modelová situace je podobná té předchozí s tím rozdílem, že tentokrát citujeme prezentaci, která je běžně dostupná všem na Internetu, např. prezentace dostupné na webu konference. V takovém případě je nutné v citačním stylu hledat vzor bibliografické citace takovéto prezentace. V našem případě citační styl NLM pohlíží na takto zpřístupněnou prezentaci nikoli jako na dokument z konference, ale jako individulní titul dostupný na webové stránce, při jehož citování se vytváří bibliografická citace online knihy. Při vytváření bibliografické citace jsme tedy primárně převzali údaje z vlastní prezentace a na webové stránce jsme jen kliknutím pravého tlačítka myši na odkaz jsme si pomocí funkce Kopírovat adresu odkazu zkopírovali webovou adresu prezentace.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Štourač P, Harazim H, Schwarz D, Kosinová M. Experiencies with implementation of problem based learning and other modern trends in acute medicine education [Internet]. [Brno (Czechia)]: KARIM; [2013] [cited 2014 Jul 7]. [15 p.] Available from: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2013/lecture/stourac.pdf. Czech.

výsledná bibliografická citace prezentace dostupné prostřednictvím odkazu na webové stránce

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Místo a rok vydání akce stejně jako rozsah stran jsme vložili do hranatých závorek, protože nejsou v prezentaci uvedeny:

  • V případě místa vydání je zřejmé, že je KARIM pracoviště FN Brno, ale není jasné, nejedná-li se o odloučené pracoviště umístěné mimo Brno. Místo působení KARIM bylo ověřeno na webové stránce FN Brno, tj. z jiného zdroje.

  • Rok vydání není v prezentaci uveden a byl zjištěn z webové stránky s odkazem na prezentaci (datum na posledním slidu prezentace je datum budoucí konference).

  • Protože slidy nejsou číslovány, byl údaj o rozsahu stran zjištěn součtem slidů, nikoli z prezentace.

Na konci je uveden jazyk dokumentu proto, že citační styl NLM požaduje u neanglicky psaných publikací uvést jazyk.

Modelová situace 3 - prezentace jako součást webu

V třetí modelové situaci se jedná o prezentaci, která je nedílnou součástí webové stránky, respektive je jedním z jejích elementů. V takovém případě je třeba si v citačním stylu vždy pozorně přečíst, jak při citování postupovat, přičemž obvykle se setkáme s tím, že byť se jedná o prezentaci, vytváříme bibliografickou citaci příspěvku na webové stránce. Nejinak je tomu i v případě stylu NLM, podle něhož v tomto materiálu úkázky bibliografických citací tvoříme. Tento styl konkrétně rozlišuje mezi tím, je-li dokument vůči stránce separovaný (viz modelová situace 2) nebo je-li nedílnou součástí webové stránky (v takovém případě se vytváří bibliografická citace příspěvku na webové stránce).

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

SlideShare [Internet]. San Francisco, CA: LinkedIn Corporation; c2014. Integrating Modalities of the East into Western Life and Medical Practice; 2013 Jun 29 [cited 2014 Jul 7]; 13 pp. Available from: http://www.slideshare.net/oshaugs/the-icpd-womens-roles-and-reproductive-rights

Výsledná bibliografická citace prezentace dostupné prostřednictvím odkazu na webové stránce

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Autorka prezentace není uvedena, protože podle pokynu NLM se při citování části webové stránky tento údaj nepíše. Přestože jsme místo vydání nalezli na jiné stránce, není v hranatých závorkách, protože jsme tento údaj nalezli stále v rámci téže domény SlideShare.

Ačkoliv v úvodním slidu prezentace je uvedeno datum copyrightu 1996, v souladu se vzorem bibliografické citace vyžadujícím datum zveřejnění citované části jsme uvedli datum zveřejnění prezentace.

Navzdory pokynu stylu NLM uvádět konkrétní rozsah stran příspěvku s předcházející zkratkou slova strana (např. p. 5-9), uvádíme údaj o celkovém rozsahu prezentace, tj. 13 p. Činíme tak z logiky věci, že citovaná prezentace není vůči ostatním informacím na webová stránce jejich výňatkem, ale vloženým kompletním dílem. Pokud by vložený objekt tvořílo více prezentací (jakoby spojených do jednoho souboru) a my citovali jednu z nich, tak bychom samozřejmě uvedli rozsah konkrétních stran uvozených zkratkou pro slovo strana.