Článek v online časopise

V případě článku v online časopise postupujeme stejně jako u předchozích online publikací. Konkrétně v tomto případě se jedná o webovou stránku obsahující základní informace o čísle časopisu (název, číslo, rok vydání) a jeho obsahu. Článek je zpřístupněn ve formě dokumentu PDF, který si čtenář stáhne po kliknutí na název článku v obsahu.

Při vytváření bibliografické citace je pro nás v takové situaci primárním zdrojem údajů vlastní časopisecký článek a až sekundárně webová stránka. Z popisků jednotlivých údajů je zřejmé, z kterých míst jsme údaje převzali a tedy, který z dokumentů (webová stránka × PDF s článkem) jsme při citování upřednostnili. Stejně jako u předchozích online dokumentů jsme webovou adresu získali kliknutím pravým tlačítkem myši na článek a zkopírováním adresy odkazu.

Pro bibliografickou citaci jsou nám tedy nyní známy tyto údaje:

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Šíma M, Slanař O. Farmakologický význam sirotčích nukleárních receptorů [Pharmacological importance of orphan nuclear receptors]. Cesk Fysiol [Internet]. 2014 [cited 2014 Jul 3];63(1):19-24. Available from: http://www.tigis.cz/images/stories/Fyziologie/2014/01/04_sima_cs_fyz_1-14.pdf Czech.

Výsledná bibliografická citace online článku

Komentář k vytvoření bibliografické citace

V souladu s pokyny citačního stylu NLM pro citování časopiseckých článků v jiném než anglickém jazyce jsme za názvem článku v hranatých závorkách uvedli jeho anglický překlad. Stejně tak jsme opět uvedli zkrácený název časopisu, jak jej eviduje databáze Medline PubMed, tj. přestože v českém názvu časopisu je slovo fyziologie se z, uvádíme variantu se s, pod níž je časopis ve zmíněné databázi evidován.