FSS SPR03 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v bakalářském studiu sociální práce má dvě části: a) obhajobu bakalářské diplomové práce (u vedlejsího studijního programu se bakalářská práce neobhajuje), b) písemnou zkoušku označovanou jako „Projekt řešení případu v sociální práci".

Bakalářská práce je hodnocena podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro zveřejněna na internetových stránkách Katedry a na internetovém portálu University (www.is.muni.cz).

Obsahem písemné části SZZ, tzv. „Projektu řešení případu v sociální práci“ je aplikace teorií a metod sociální práce, etiky v sociální práci a základů práva a sociálního práva při řešení konkrétní kazuistiky.

Tato část zkoušky je skládána podle následujících pravidel:
- studenti si vyberou jeden z nabídnutých případů,
- na základě jejich rámcové charakteristiky a dalších instrukcí, které dodá katedra na začátku zkoušky, studenti vypracují písemný projekt (v rozsahu cca 10000 znaků),
- zadání studenti zpracují na místě během 5 hodin (300 minut),
- studenti nemají k dispozici literaturu (odkazy na literaturu stačí orientační),

Výsledek zkoušky je stanoven na základě hodnocení písemného výkonu. Při jeho hodnocení komise přihlíží zejména k následujícím kritériím:
- schopnost samostatně provést komplexní reflexi životní situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost nalézt překážky a zdroje zvládání životní situace klientem,
- schopnost aplikovat teoretické a metodické znalosti různých modelů sociální práce při hledání účinných způsobů intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost pojmenovat etická témata, problémy a dilemata práce s vybraným případem a promítnout jejich reflexi do pojetí intervence,
- znalost sociálně politických a právních podmínek a možností volby postupu intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků a dat argumentovat ve prospěch zvolené interpretace situace klienta a zvoleného postupu intervence.

Za předpoklad věcné argumentace studenta považuje komise:
- znalosti teorií a poznatků o sociálních problémech (např. problémový konzum drog, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, nezaměstnanost aj.) a způsobech jejich řešení,
- znalost a schopnost praktické aplikace metodologických zásad vědeckého zkoumání.
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Vedle uvedených kritérií komise přihlíží také ke:
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Studijní povinnosti

Specifickou studijní povinností jsou v bakalářském studiu sociální práce (vedlejší studijní program) odborné praxe.

Praxe a supervize v sociální práci (2. semestr studia) – cílem předmětu je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty s odlišnostmi v uplatňování metod a technik sociální práce stejně jako s různými modely supervize v organizacích sociálních služeb a to v závislosti na typu organizace a charakteru cílové skupiny klientů sociální práce. Do výuky jsou rovněž zapojeni externí lektoři, jedná se o vedoucí a instruktory z organizací, jež poskytují praxi studentům Katedry SPSP. Tito experti studentům zprostředkovávají témata, jež jsou přítomna v současné praktické sociální práci.

Odborná praxe a supervize I – základní otázky (3. semestr studia) – praxe v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize, praxe probíhá převážně v brněnských organizacích, vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o první praktickou zkušenost studentů s oborovou praxí, je tato organizována v rámci vybraných pracovišť, které pro studenty oboru Sociální práce garantují stážové pozice a současně kvalifikované pracovníky, kteří se stávají garanty praxe. U těchto organizací, resp. stážových pozic, je prováděna pravidelná evaluace zajištění podmínek výkonu praxe.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve vedlejším studijním programu se bakalářské práce neobhajují.

Tematické zaměření bakalářských prací je velmi pestré a rámcově navazuje na témata nabízená učiteli. Akceptována bývají relevantní témata, která se katedrové nabídce vymykají. Jak uvedeno výše jedním z kritérií hodnocení závěrečné práce je její tematické zaměření na široce chápaný výzkum „intervencí sociální práce“, tzn. výzkum, charakteristik pomáhajících intervencí, cílových populací nebo individuálních klientů těchto intervencí, charakteristik tvůrců a realizátorů těchto intervencí nebo faktorů či kontextů, které charakteristiky pomáhajících intervencí nebo subjektů ovlivňují. V rámci tohoto tematického zaměření studenti volí např. následující typy témat:

- Očekávání klientů a personálu domů pro seniory
- Sociální pracovník a klient v procesu formulace zakázky
- Obraz práce kurátora očima jeho mladistvých klientů
- Diskurs klientů o smyslu resocializace
- Dilemata sociálních pracovníků s klienty s psychiatrickým onemocněním
- Postoj sociálních pracovníků k jejich moci v totální organizaci
- Rysy sociální práce v podpoře seberealizace klientů chráněného bydlení
- Životní situace lidí s hmotnou nouzí
- apod.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/03 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 5P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/01 2P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR P. Horovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/05 2Z
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/04 5P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 3-
FSS:SPRb1146Sociální práce s lidmi s psychózou J. Vanderzk 1/1/05 4-
13 kreditů