Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ČEŠKOVÁ, Tereza, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Jiří KOHOUT a Pavel MENTLÍK. Kognitivní aktivizace ve výuce: systematická mapující studie. In KOHOUT, Jiří a Pavel MENTLÍK. ČAPV 2021. 2021.
 2. ČEŠKOVÁ, Tereza, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Jana TRUHLÁŘOVÁ, Anna HRICKOVÁ a Lucie GREBÍKOVÁ. Outdoor Education Around the World: A Systematic Mapping Review. In HRICKOVÁ, Anna a Jana TRUHLÁŘOVÁ. IGU-CGE Conference 2021: Making Connections: Cooperation and Networking in Geographical Education. 2021.
 3. ČEŠKOVÁ, Tereza a Miroslav JIREČEK. Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v současné škole aneb „vlastivěda“ pohledem analýzy školních vzdělávacích programů. In Vzdělání pro budoucnost. Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století. 2021.
 4. 2020

 5. ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2020, roč. 14, č. 1, s. 49-80. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.3.
 6. ČEŠKOVÁ, Tereza. Když potenciálně rozvíjející situace nerozvíjí: kritické didaktické incidenty v problémově orientované výuce. Pedagogika. Praha: PdF UK v Praze, 2020, roč. 70, č. 2, s. 197-223. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1636.
 7. ČEŠKOVÁ, Tereza. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva). In ČAPV 2020. 2020.
 8. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s.
 9. 2019

 10. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Cena děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2019.
 11. ČEŠKOVÁ, Tereza, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Anna HRICKOVÁ, Jana PETRÁKOVÁ a Lucie GREBÍKOVÁ. Fieldwork around the world: A systematic mapping review. 2019.
 12. ČEŠKOVÁ, Tereza. Interaction during Solving the Problem-Oriented Tasks in Primary Science Education. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2019. 2019.
 13. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Komenský. Masarykova univerzita, 2019. ISSN 0323-0449.
 14. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy : na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 2019. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
 15. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9245-7.
 16. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9246-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
 17. ČEŠKOVÁ, Tereza, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. The conception of geographical fieldwork at primary and lower secondary school. In SVOBODOVÁ, Hana a Radek DURNA. EUROGEO 2019 "Teaching Geography in challenging times". 2019.
 18. 2018

 19. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Bezpečnost jako bariéra terénní výuky zeměpisu na základní škole. In 8. medzinárodné geografické kolokvium. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 20. MÍSAŘOVÁ, Darina, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. In 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS, 2018. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 21. MÍSAŘOVÁ, Darina, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. In 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS, 2018. 2018.
 22. ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018.
 23. ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018.
 24. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN a Tereza ČEŠKOVÁ. Pohyb jako téma pro interdisciplinární výuku i podporu geografického myšlení. In Geografia na vzostupe? 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 25. ČEŠKOVÁ, Tereza. The Differences Between Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography and Czech Primary Science. In 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference. 2018.
 26. ČEŠKOVÁ, Tereza. The Differences Between Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography and Czech Primary Science. In 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference. 2018.
 27. ČEŠKOVÁ, Tereza. The Phases Implemented in Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography. In CGE 2018 International Conference. 2018.
 28. ČEŠKOVÁ, Tereza. The Phases Implemented in Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography. In CGE 2018 International Conference. 2018.
 29. 2017

 30. ČEŠKOVÁ, Tereza. Specifics of problem learning situations in primary Science instruction. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2017. 2017.
 31. ČEŠKOVÁ, Tereza. Specifics of problem learning situations in primary Science instruction. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2017. 2017.
 32. ČEŠKOVÁ, Tereza. Specifika problémově orientovaných výukových situací v přírodovědě na 1. stupni ZŠ (zaměření na projevy scaffoldingu). In XXV. konference ČAPV. 2017.
 33. ČEŠKOVÁ, Tereza. Specifika problémově orientovaných výukových situací v přírodovědě na 1. stupni ZŠ (zaměření na projevy scaffoldingu). In XXV. konference ČAPV. 2017.
 34. 2016

 35. ČEŠKOVÁ, Tereza. An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task. In ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 36. ČEŠKOVÁ, Tereza. An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task. In ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 37. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae. Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 93-115. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2017.4.
 38. ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. In XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 2016.
 39. ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. In XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 2016.
 40. ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". 2016.
 41. ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". 2016.
 42. ČEŠKOVÁ, Tereza. Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky. Pedagogika. 2016, roč. 66, č. 5, s. 530-548. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.248.
 43. 2015

 44. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: Sborník anotací z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 16. - 18. září 2015 v Plzni. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 45. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. In XXIII. konference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
 46. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Kam se vytratil problém? Srovnání vybraných charakteristik problémových úloh na 1. a 2. stupni ZŠ. In Škola a její křižovatky, 22. konference České pedagogické společnosti. 2015.
 47. ČEŠKOVÁ, Tereza. The phases implemented in problem-solving tasks in Science instruction at Czech primary schools. In ECER 2015: Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015.
 48. ČEŠKOVÁ, Tereza. The phases implemented in problem-solving tasks in Science instruction at Czech primary schools. In ECER 2015: Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015.
 49. 2014

 50. ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy: návrh výzkumného nástroje. In Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky. 2014.
 51. ČEŠKOVÁ, Tereza a Karolína PEŠKOVÁ. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ. In XXII. konference ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
 52. ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ. In XXII. konference ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
 53. JANKO, Tomáš, Veronika LOKAJÍČKOVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Current Trends in Research on Visuals in School Textbooks in the Czech Republic and Germany: An Integrative Review. In ECER 2014: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
 54. ČEŠKOVÁ, Tereza. Dechová frekvence aneb jak Neztratit dech při rozvíjení kompetence k řešení problémů. In Komenský. 2014. ISSN 0323-0449.
 55. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 56. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7838-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014.
 57. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 58. ČEŠKOVÁ, Tereza a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Learning Tasks in Science Instruction and Textbooks in the Czech Republic: A Comparative Review of Research Methods. In ECER 2014. 2014.
 59. 2013

 60. ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjení kompetence k řešení problémů. In XX. konference ČPdS 2013. 2013.
 61. ČEŠKOVÁ, Tereza. Učební úlohy rozvíjející kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 157-170. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9.
 62. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2021 23:37