PdF NFJ2hp Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Struktura magisterské státní závěrečné zkoušky:
1. Písemná část: překlad z francouzského do českého jazyka a zpracování volného tématu ve francouzském jazyce.
2. Ústní část zahrnuje následující obory: lingvistika (francouzská gramatika, lexikologie, stylistika a vývoj jazyka) a literatura (literární směry ve vzájemných souvislostech, dětská literatura) a oborová didaktika.
3. Obhajoba diplomové práce (byla-li zadána) probíhá ve francouzštině za přítomnosti vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.
4. Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.
Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

NÁVRH TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ:
Analyse des pages web pour l'enseignement/l'apprentissage du FLE
Pédagogie de projet en classe de FLE
Langage familier dans le roman La Guerre des boutons de Louis Pergaud et son adaptation cinématographique - sa traduction en tchèque
Les principes du baroque dans les romans de Sylvie Germain
Le jazz dans le roman policier français
L'image de l'humanité dans le roman Tobie Lolness

Studenti si vybírají téma své závěrečné práce buď v přehledu témat zveřejněných učiteli katedry v informačním systému MU, který se průběžně aktualizuje, nebo si zvolí vlastní téma, jež konzultují s příslušným odborníkem na katedře.
Výběr prací obhájených v posledních letech na témata relevantní ke studovanému oboru (didaktika, lingvistika, literatura, historie, frankofonie, obecná kultura aj.):

Práce z oblasti česko-francouzských vztahů a frankofonních reálií:
Knoppová, A. (2014). Les illustrateurs tchèques aux éditions du Père Castor. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/327348/pedf_m/ - studentka za práci získala v roce 2015 druhou cenu Prix Gallica (Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny, http://www.gallica.cz/index.php/prix-gallica)
Krajíčková, L. (2016). La correspondance de Ludmila Durdíková-Faucher et Ladislav Havránek entre les années 1922 et 1939. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/361418/pedf_m/

Didakticky zaměřené práce:
Chrapanová, D. (2014). Le jeu en classe de FLE. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/363277/pedf_m/ - studentka za práci obdržela Cenu děkana Pedagogické fakulty MU (http://www.ped.muni.cz/o-fakulte/uspechy-a-oceneni/ceny-dekana-pdf-mu)
Mikulcová, L. (2017) "Cuisine et dépendances" : analyses, adaptations et expressions. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/396863/pedf_m/.
Peťková, V. (2017) Méthode d apprentissage de la langue francaise avec le soutien des médias électroniques. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/385523/pedf_m/

Lingvisticky zaměřené práce:
Horonyová, B. (2017) L'utilisation du corpus de français dans les cours de FLE. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/385500/pedf_m/

Literárně zaměřené práce:
Korábková, L. (2017) Le contraste juif en France de l'entre-deux-guerres et sous le régime de Vichy dans l'oeuvre d'Irene Némirovsky et son adaptation cinématographique, Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/361112/pedf_m/

Poznámka:
Všechny práce jsou uloženy v archivu MU a zveřejněny dle příslušného platného zákona o vysokých školách, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI www.is.muni.cz.

Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3054Vybrané kapitoly z francouzské gramatiky V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3055Lexikologie francouzštiny V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 2P
PdF:FJ3052Vývoj francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3053Vybrané kapitoly ze stylistiky francouzštiny V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ3015Jazykový seminář - francouzština 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3016Jazykový seminář - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3017Jazykový seminář - francouzština 3 M. Poučovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3P
PdF:FJ3025Písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3023Frankofonní literatura pro děti a mládež M. Poučováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3050Vybrané kapitoly z francouzské literatury V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3002Analýza francouzsky psaného textu 1 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ3010Didaktika literárního textu - francouzština H. Kylouškováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 3-
PdF:FJ3018Jazykový seminář - francouzština 4 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 4-
PdF:FJ3019Kanadská francouzština Z. Schejbalováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ3024Multimediální didaktické postupy ve výuce francouzštiny P. Suquetz 0/0/2 kombinované studium 4 hod. konzultací.3 4-
PdF:FJ3026Písemný projev - francouzština 2 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 4-
PdF:FJ3027Poslech s porozuměním - francouzština V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ3037Základy e-Twinningu M. Poučováz 0/1/02 3-
17 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3006Didaktika francouzštiny 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1Z
PdF:FJ3007Didaktika francouzštiny 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2Z
PdF:FJ3051Didaktika francouzštiny 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3Z
PdF:FJ3009Didaktika francouzštiny 4 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:FJ6002Učitelská praxe 2 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:FJ6003Učitelská praxe 3 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FJ_DPDiplomová práce V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FJ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Bakešováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů