FF FBPVpH Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PV_ Pomocné vědy historické

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1A350Seminář k bakalářské diplomové práci P. Elbelz 0/2/010 6P
FF:PV1A351Bakalářská diplomová práce P. Elbelz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1A300Úvod do studia historických věd S. Bártaz 1/1/03 1Z
FF:PV1A301Úvod do studia PVH P. Barzk 1/1/03 1Z
FF:PV1A302Prameny a jejich interpretace Z. Svitákz 0/2/02 1P
FF:PV1A303Úvod do předmoderních dějin I D. Kalhouszk 2/0/03 1-
FF:PV1A304Úvod do předmoderních dějin II T. Černušákzk 2/0/03 2-
FF:PV1A306Latina I T. Weissarz 0/2/02 1-
FF:PV1A307Latina II Z. Čermáková Lukšováz 0/2/02 2-
FF:PV1A308Latina III P. Ševčíkzk 0/2/03 3-
FF:PV1A309Němčina IV M. Plevazk 0/2/03 4-
FF:PV1A310Latinské písmo a knižní kultura v období antiky a raného středověku D. Havelk 1/1/03 1P
FF:PV1A311Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 2Z
FF:PV1A311aLektura středověkého písma I L. Führerz 0/2/01 2-
FF:PV1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 3Z
FF:PV1A312aLektura středověkého písma II L. Führerz 0/2/01 3-
FF:PV1A313Latinské písmo v novověku D. Havelk 1/1/03 4Z
FF:PV1A313aLektura novověkého písma L. Führerz 0/2/01 4-
FF:PV1A314Knižní kultura ve středověku a raném novověku J. Dufkak 2/0/02 5-
FF:PV1A315Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 1/0/02 2Z
FF:PV1A316Středověká diplomatika P. Elbelzk 2/1/04 3Z
FF:PV1A317Diplomatika v době novověku I Z. Svitákzk 2/0/04 4Z
FF:PV1A318Diplomatika v době novověku II Z. Svitákk 2/0/03 5Z
FF:PV1A320Chronologie a metrologie D. Kalhousk 1/1/02 1P
FF:PV1A321Sfragistika, heraldika, genealogie T. Krejčíkk 1/1/02 3P
FF:PV1A322Numismatika T. Krejčíkk 1/1/03 4P
FF:PV1A325Seminář z epigrafiky D. Havelk 0/2/02 5P
FF:PV1A326Nauka o pramenech D. Kalhousk 1/1/03 6-
FF:PV1A328Digital Humanities pro pomocné vědy historické P. Barz 1/1/03 5-
FF:PV1A330Státní správa do roku 1526 S. Bártazk 1/1/03 4-
FF:PV1A331Státní správa 1526-1790 Z. Svitákzk 2/0/03 5-
FF:PV1A337České právní dějiny středověku L. Šmídová Malárovák 1/1/02 4-
FF:PV1A338České právní dějiny raného novověku L. Šmídová Malárovák 1/1/02 5-
80 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti bakalářského programu Pomocné vědy historické (hlavní/maior) z nabídky povinně volitelných předmětů splní minimálně 10 kreditů.

Blok A: PVH a příbuzné disciplíny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A323Základy peněžního vývoje pro archiváře D. Grossmannovák 1/1/03 --
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
FF:PV1A324Ikonografie P. Elbelz 2/2/02 --
FF:PV1A327Historická topografie D. Kalhouszk 2/0/02 --
FF:PV1B105Středověká archeologie P. Hrubýz 1/1/03 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/0/03 --
FF:PV1B121Papežská diplomatika J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Císařská diplomatika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B129Česká středověká diplomatika D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1B130Sfragisticko-heraldický seminář T. Krejčíkk 1/1/02 --
FF:PV1B131Filigranológia A. Zavřelováz 1/1/02 --
FF:PV1B141Lektura diplomatických pramenů pozdně středověkých českých zemí O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B67Faleristika a vexilologie T. Krejčíkz 1/1/03 --
37 kreditů

Blok B: Právní dějiny a dějiny správy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A334Církevní správa P. Elbelk 1/1/03 --
FF:AR1A335Základy práva L. Šmídová Malárováz 1/1/02 --
FF:AR1B101Městská správa S. Bártak 1/0/02 --
FF:AR1B29Patrimoniální správa J. Smitkaz 1/0/02 --
FF:AR1B30Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:PV1B108Interpretace historických právních textů II L. Šmídová Malárováz 0/2/03 --
FF:PV1B33Interpretace historických právních textů L. Šmídová Malárováz 2/0/03 --
21 kreditů

Blok C: Dějiny středověku a raného novověku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin E. Chodějovskáz 2/2/03 --
FF:AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B68Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:HIAb06uÚvod do studia středověkých dějin L. Jank 1/1/03 --
FF:HIAb07uÚvod do dějin raného novověku T. Malýk 1/1/03 --
FF:HIB002bIDětství a mládí moravského velmože (Moravský velmož 1600 I.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bIIŽivotní styl moravského velmože (Moravský velmož 1600 II.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB019bSvět středověkých měst T. Borovskýz 0/2/03 --
FF:HIB022bMěsto v českých zemích raného novověku II. Hospodářské a sociální aspekty T. Malýk 1/1/03 --
FF:HIB024bVenkovské obyvatelstvo českých zemí v raně novověkých pramenech B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:PV1A343Středověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 1/1/03 --
FF:PV1A344Středověké dějiny českých zemí L. Janz 1/1/03 --
FF:PV1A345Dějiny raného novověku západní Evropy T. Knozz 1/1/03 --
FF:PV1A346Dějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčz 1/1/03 --
FF:PV1B109Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku P. Barz 2/0/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B118Novověké prameny a metody výzkumu P. Elbelz 1/1/03 --
FF:PV1B132Kapitoly z dějin řeholních institucí v českých zemích T. Černušákk 1/0/02 --
FF:PV1B35Kašpar Šlik: kancléř, politik a falzátor na sklonku středověku P. Elbelz 2/0/03 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 2/0/04 --
68 kreditů

Blok D: Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B103Archivní exkurze Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.2 --
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:PV1A329Praxe v paměťové instituci pro PVH I S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 --
FF:PV1B142Praxe v zahraniční paměťové instituci P. Elbelz 0/0/0- --
14 kreditů

Blok E: Kurzy PVH a starších dějin v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences A. Zavřelováz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B125 -- 0/0- --
FF:PV1B126 -- 0/0- --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
28 kreditů

Blok F: Němčina a latina pro PVH

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1B133Němčina I M. Clausováz 0/4/03 --
FF:PV1B134Němčina II M. Clausováz 0/4/03 --
FF:PV1B135Němčina III M. Plevaz 0/4/03 --
FF:PV1B136Německá terminologie PVH a archivnictví I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV1B137Německá terminologie PVH a archivnictví II P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV1B138Latina IV P. Ševčíkz 0/2/02 --
19 kreditů

Volitelné předměty

Studenti bakalářského programu Pomocné vědy Historické (hlavní/maior) z nabídky ostatních předmětů ÚPVHaA nebo z celouniverzitní nabídky splní minimálně 5 kreditů.