Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STADLEROVÁ, Hana. EXPRESIVNÍ VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A MOŽNOSTI JEHO ROZVOJE. In Valachová, D., Kováčová, B. EXPRESIVITA VO VÝCHOVE IV. první. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 65-76. ISBN 978-80-223-5265-9.
 2. STADLEROVÁ, Hana. Genius loci – nové možnosti pro výtvarnou výchovu na prvním stupni ZŠ. In Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Celostátní online konference České sekce INSEA. 2021.
 3. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 115 s. ISBN 978-80-210-7982-3.
 4. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. První. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 118 s. ISBN 978-80-210-7982-3.
 5. 2020

 6. STADLEROVÁ, Hana. Expresivita výtvarného projevu dítěte v předškolním vzdělávání: možnosti a realita školní praxe. In Valachová, D., Kováčová, B. Zborník: Expresivita vo výchove III. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 101-116, 6 s. ISBN 978-80-223-4931-4.
 7. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ a Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
 8. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ a Jitka NOVOTNÁ. Home alone – Creative Results of Quarantining. Listy České sekce INSEA. Olomouc: Česká sekce INSEA, z. s., Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc, 2020, ročník 9, 2/2020, s. 49.
 9. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 s. ISBN 978-80-210-9746-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9746-2020.
 10. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 s. ISBN 978-80-210-9745-2.
 11. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. UMĚNÍM TĚ PROMĚNÍM Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 200 s. ISBN 978-80-210-9745-2.
 12. 2019

 13. STADLEROVÁ, Hana. Akční tvorba v mateřské škole a její přínos předškolnímu vzdělávání. In Erasmus teaching programme+. 2019.
 14. STADLEROVÁ, Hana a Daniela TAYLOR. Mezioborové aktivity podporující rozvíjení občanských a sociálních kompetencí. In Konference „Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe“. 2019.
 15. TAYLOR, Daniela, Hana STADLEROVÁ a Milena TOMANOVÁ. Příklady dobré praxe - mezioborové projekty hudební a výtvarné výchovy. In Holubec, Jiří, Hons, Miloš. Aura Musica, 11/2019. Ústí nad Labem: PF UJEP, Katedra hudební výchovy, 2019. s. 66-73. ISSN 1805-4056.
 16. TAYLOR, Daniela, Hana STADLEROVÁ a Milena TOMANOVÁ. Příklady dobré praxe – mezioborové projekty hudební a výtvarné výchovy. In Hudební výchova pro 3. tisíciletí – didaktická konference, PF UJEP, Ústí nad Labem. 2019.
 17. STADLEROVÁ, Hana. Přínos inovací profesní přípravy učitele VV pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU Brno. In Erasmus teaching programme+. 2019.
 18. STADLEROVÁ, Hana a Daniela TAYLOR. Přínos vzdělávací oblasti Umění a kultura pro rozvoj dítěte. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, III., č. 1, s. 109-124. ISSN 2533-7890.
 19. STADLEROVÁ, Hana. Současné umění ve výtvarných projektech na 1. stupni ZŠ - příklady dobré praxe. In Erasmus teaching programme+. 2019.
 20. STADLEROVÁ, Hana. Vzdělávací oblast Umění a kultura a hudebně-výtvarné projekty na 1. stupni základní školy. In Erasmus teaching programme+. 2019.
 21. STADLEROVÁ, Hana. Zprostředkování umění ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy - zkušenosti z profesní přípravy. In Valachová, Daniela; Kováčová, Barbora; Lipárová, Lenka. Výtvarná edukácia v premenách času. Zborník z konferencie organizovanej. první. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2019. s. 49-55, 6 s. ISBN 978-80-557-1553-7.
 22. 2018

 23. STADLEROVÁ, Hana. Barbora Kováčová (ed.) FENOMÉN VÝTVARNÉHO NADANIA VO VÝVINE ČLOVEKA (teoreticko-výskumná paradigma) - recenze monografie. 2018.
 24. TAYLOR, Daniela a Hana STADLEROVÁ. Metodika hry na ozvučné trubice Boomwhackery a ručně vyrobené perkusní nástroje. 2018.
 25. STADLEROVÁ, Hana. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. 2018.
 26. STADLEROVÁ, Hana. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - význam a přínos přehlídky dětské tvorby. Prezentace výsledků kvalitativního výzkumu. In Erasmus teaching programme+. 2018.
 27. STADLEROVÁ, Hana. Mezioborové pojetí výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ - příklady dobré praxe. In Erasmus teaching programme+. 2018.
 28. STADLEROVÁ, Hana. Možnosti rozvíjení sociální a občanské kompetence prostřednictvím tvůrčích aktivit na prvním stupni ZŠ. In Erasmus teaching programme+. 2018.
 29. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Monika ČERNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9177-1.
 30. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-9059-0.
 31. STADLEROVÁ, Hana a Daniela MIKULÁŠKOVÁ. Skrýše — tvorba textilních objektů. 2018.
 32. STADLEROVÁ, Hana, Anna KÖNIGOVÁ, Šimon KŘÍŽ a Daniela MIKULÁŠKOVÁ. (s)tvoření. 2018.
 33. BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Nevázané písmo. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2018. 88 s. ISBN 978-80-7489-363-6.
 34. BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Vázané písmo. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2018. 88 s. ISBN 978-80-7489-362-9.
 35. 2017

 36. STADLEROVÁ, Hana. Děti pro Lidice. Children for Lidice. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice.International Childrens Exhibition of Fine Arts Lidice. Památník Lidice. Masarykova univerzita., 2017. 173 s.
 37. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ a Eva KALIČINSKÁ. Děti pro Lidice. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Children for Lidice. International Childrens Exhibition of Fine Arts Lidice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Památník Lidice., 2017. 173 s. ISBN 978-80-210-8823-8.
 38. STADLEROVÁ, Hana. Gestické malby. Tvorba dětí z rumunské Gemelčičky. 2017.
 39. STADLEROVÁ, Hana. Podpora tvůrčích činností jako možnost seberealizace sociálně znevýhodněných klientů i prostor výchovného působení. výtvarná výchova. 2017, roč. 1-2, č. 17, s. 38–55. ISSN 1210-3691.
 40. STADLEROVÁ, Hana. Posudek oponenta disertační práce - Weberová Veronika. PRIENIK KLASICKÝCH A SÚČASNÝCH MALIARSKYCH TECHNÍK VO VÝTVARNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI. 2017.
 41. STADLEROVÁ, Hana. Projekty speciální výtvarné výchovy pro klienty se sociálním znevýhodněním. In Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. In The projects of Special Art Education for clients with social disadvantage. 2017.
 42. STADLEROVÁ, Hana. Přínos podpory a prezentací tvorby pro klienty se sociálním znevýhodněním. In Erasmus teaching programme+, KVV PdF, UK Bratislava. 2017.
 43. STADLEROVÁ, Hana. Přínos přehlídek dětské tvorby pro praxi výtvarné výchovy. In VALACHOVÁ, Daniela, KOVÁČOVÁ, Barbora. CREA-AE 2017. Kreatívne vzdelávanie [online]. první. Banská Bystrica: KVK PdF UMB: Banská Bystrica., 2017. s. 276-286. ISBN 978-80-557-1374-8.
 44. STADLEROVÁ, Hana. Recenze pro odborný recenzovaný časopis Kultura, umění a výchova - článek: Výtvarná tvorba nevidomých a její prezentace veřejnosti. 2017.
 45. STADLEROVÁ, Hana. Role výtvarné výchovy v předškolním a primárním vzdělávání, příklady dobré praxe. In Erasmus teaching programme+, KVV PdF, UK Bratislava. 2017.
 46. STADLEROVÁ, Hana. Speciální výtvarná výchova jako podpora seberealizace klientů se sociálním znevýhodněním. In Habilitační přednáška. 2017.
 47. STADLEROVÁ, Hana. Teoretické aspekty speciální výtvarné výchovy. In Habilitační přednáška pro odbornou veřejnost. 2017.
 48. STADLEROVÁ, Hana. Tvořivost a její rozvoj v mateřských a základních školách prostřednictvím uměleckých aktivit. In Erasmus teaching programme+, KVV PdF, UK Bratislava. 2017.
 49. 2016

 50. STADLEROVÁ, Hana. Gyromania. Výstava fotografií R. Stadlera. 2016.
 51. STADLEROVÁ, Hana. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - historie a směřování. Výtvarná výchova. Praha: PdF UK Praha, 2016, roč. 16, č. 4, s. 23-27. ISSN 1210-3691.
 52. STADLEROVÁ, Hana. Podpora expresivní tvorby dětí slovenské menšiny v Rumunsku a její přínos. In VALACHOVÁ, Daniela, KOVÁČOVÁ, Barbora. Expresivita vo výchove I. 2016: PdF UK Bratislava, 2016. s. 5-24. ISBN 978-80-223-4220-9.
 53. STADLEROVÁ, Hana. Příběhy obrazů. Kniha jako inspirace pro tvorbu dětí. 2016.
 54. STADLEROVÁ, Hana. Přínos výtvarných dílen pro autentickou tvorbu dětí slovenské menšiny v Rumunsku a další vzdělávání jejich učitelů. In Hlaďo Petr. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 393-404. ISBN 978-80-7509-426-1.
 55. STADLEROVÁ, Hana. Přínos výtvarných dílen pro další vzdělávání jejich učitelů slovenské menšiny v Rumunsku. 2016.
 56. STADLEROVÁ, Hana. Umění pomáhat prostřednictvím výtvarné tvorby. e-pedagogium. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2016, roč. 16, č. 1, s. 39-50. ISSN 1213-7499.
 57. STADLEROVÁ, Hana. Vytváření příležitostí ke zkvalitnění života starého člověka prostřednictvím tvorby. Kultura, umění a výchova. PdF UP Olomouc, 2016, roč. 4, č. 2, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2336-1824.
 58. 2015

 59. STADLEROVÁ, Hana. Didaktická příprava učitelů výtvarné výchovy pro preprimární a primární vzdělávání. In Erasmus teaching programme+. 2015.
 60. STADLEROVÁ, Hana. Podpora tvorby dětí slovenské minority v Rumunsku. In Erasmus teaching programme+. 2015.
 61. STADLEROVÁ, Hana. Prezentace vybraných projektů Speciální výtvarné výchovy. In CREA-AE 2015. Vedecka konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015.
 62. STADLEROVÁ, Hana. Prezentace výtvarných projektů se seniory. In Mezinárodní vědecká konference ICOLE 2015, Křtiny. 2015.
 63. STADLEROVÁ, Hana. Příběhy barev. Tvorba dětí z rumunské Gemelčičky. 2015.
 64. STADLEROVÁ, Hana. Přínos tvůrčích aktivit speciální výtvarné výchovy v pomáhajících profesích. In Erasmus teaching programme+. 2015.
 65. STADLEROVÁ, Hana. Recenze odborné publikace: Sochor, P. Člověk s postižením a výtvarná tvoba. první. Brno: MU Brno, 2015. 200 s.
 66. STADLEROVÁ, Hana. Recenzní posudek odborné publikace: SOCHOR, P. Disabiloty and Art Creation. Brno: MU, 2014. první. Brno: MU Brno, 2015. 133 s.
 67. STADLEROVÁ, Hana. Speciální výtvarná výchova v pomáhajících profesích. první. Brno PdF: MU, 2015. 225 s. ISBN 978-80-210-8128-4.
 68. STADLEROVÁ, Hana. Speciální výtvarná výchova v pomáhajících profesích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 220 s. ISBN 978-80-210-8128-4.
 69. STADLEROVÁ, Hana. Specifika výtvarných aktivit v projektech Speciální výtvarné výchovy. In Valachová, D.; Pavlikánová, M.; Repiská, M. CREA-AE 2015. CREATIVE REFLEXIVE EMOTIONAL ALTERNATIVE ART EDUCATION. první. Bratislava: PdF UK Bratislava, 2015. s. 66-73. ISBN 978-80-89693-09-2.
 70. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarná tvorba seniorů jako zdroj zážitků i nového poznání. In Lenka Danielová; Josef Schmied. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLE 2015. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 469-478. ISBN 978-80-7509-287-8.
 71. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny pro děti a učitele v rumunské Gemelčičce. 2015.
 72. 2014

 73. STADLEROVÁ, Hana. An integration of art education into preschool instruction. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI/ ISSUES IN EARLY EDUCATION. Polsko, 2014, roč. 2 (25), č. 2014, s. 60-73. ISSN 1734-1582.
 74. STADLEROVÁ, Hana. Art Activities as a Way to the Active Age. American International Journal of Social Science. Centre for Promoting Ideas. USA., 2014, May 2014, Vol. 3. No. 3, s. 49-54. ISSN 2162-142X.
 75. STADLEROVÁ, Hana. Brněnská sochařská sympózia. 2014. 15 s.
 76. STADLEROVÁ, Hana a Eva MACHAČNÁ. "Co se starým železem" - výtvarná řada. 2014. 14 s.
 77. STADLEROVÁ, Hana. Hravé umění - hravá tvorba. 2014. 11 s.
 78. STADLEROVÁ, Hana. Jak výtvarně oživit a ozvláštnit běžnou skutečnost. 2014. 7 s.
 79. STADLEROVÁ, Hana. Malířské experimenty s přírodními materiály a předškolní vzdělávání. 2014. 6 s.
 80. STADLEROVÁ, Hana. Námět ve výtvarné výchově. 2014. 8 s.
 81. STADLEROVÁ, Hana. Projekty speciální výtvarné výchovy se seniory. 2014. 9 s.
 82. STADLEROVÁ, Hana. Sochy pro Masarykovu univerzitu. 2014. 11 s.
 83. STADLEROVÁ, Hana. The development of PsychoDidactic Skills within Special Art Education Projects. ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE. Dubnica: Dubnica Technological Institute of Technology, 2014, roč. 4/2014, č. 2, s. 60-66. ISSN 1338-3965.
 84. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny a fotodílny v rumunské Gemelčičce (Fagetu). 2014.
 85. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny a podpora tvorby dětí slovenské menšiny žijící v rumunské Gemelčičce (Fagetu). In O školství, vzdelávaní a kultúre Slovákov žijúcich v Rumunsku (Bratislava). 2014.
 86. STADLEROVÁ, Hana a Ivana VYSLOUŽILOVÁ. Výtvarný projekt inspirovaný land artem. 2014. 34 s.
 87. KOZÁKOVÁ, Markéta a Hana STADLEROVÁ. Významné osobnosti regionu ve výtvarných projektech na základní škole. 2014. 50 s.
 88. 2013

 89. STADLEROVÁ, Hana. Cesty k objevům hodnot výtvarné tvorby dětí. Praha: Poradce ředitelky mateřské školy, Nakladatelství Forum s.r.o., 2013. 29 s. roč. II, č. 6. ISSN 1804-9745.
 90. NOVÁKOVÁ, Martina, Marcela LANDOVÁ, Susan MALY, Hana STADLEROVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Michal MARUŠKA a Petr KAMENICKÝ. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 105 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6613-7.
 91. NOVÁKOVÁ, Martina, Marcela LANDOVÁ, Susan MALY, Hana STADLEROVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Michal MARUŠKA a Petr KAMENICKÝ. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 105 s. ISBN 978-80-210-6613-7.
 92. EISENHAMMEROVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Susan MALY, Pavla NOVOTNÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Hana STADLEROVÁ, Michal MARUŠKA a Petr KAMENICKÝ. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 124 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6615-1.
 93. EISENHAMMEROVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Susan MALY, Pavla NOVOTNÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Hana STADLEROVÁ, Michal MARUŠKA a Petr KAMENICKÝ. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 124 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6615-1.
 94. KOVÁŘOVÁ, Marta, Jana POLÁKOVÁ, Susan MALY, Hana STADLEROVÁ, Marcela LANDOVÁ, Petr KAMENICKÝ, Marianna PETRŮ, Petr KUNČÍK a Michal MARUŠKA. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s romskými dětmi. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 105 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6612-0.
 95. KOVÁŘOVÁ, Marta, Jana POLÁKOVÁ, Susan MALY, Hana STADLEROVÁ, Marcela LANDOVÁ, Petr KAMENICKÝ, Marianna PETRŮ, Petr KUNČÍK a Michal MARUŠKA. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s romskými dětmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 105 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6612-0.
 96. STADLEROVÁ, Hana, Zuzana NOVOTNÁ IŠTVÁNOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Susan MALY, Marcela LANDOVÁ, Tereza KOLÁŘOVÁ, Petr KAMENICKÝ a Michal MARUŠKA. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny se seniory. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 119 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6614-4.
 97. STADLEROVÁ, Hana, Zuzana NOVOTNÁ IŠTVÁNOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Susan MALY, Marcela LANDOVÁ, Tereza KOLÁŘOVÁ, Petr KAMENICKÝ a Michal MARUŠKA. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny se seniory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 119 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6614-4.
 98. STADLEROVÁ, Hana a Zuzana STRAKOŠOVÁ. Josef Schubert vyšívá. 2013.
 99. STADLEROVÁ, Hana. “Nová” výuka prostřednictvím výtvarných činností. Praha: Poradce ředitelky mateřské školy, FORUM s.r.o., 2013. 27 s. roč. II, č. 10. ISSN 1804-9745.
 100. STADLEROVÁ, Hana. Projects of the Special Art Education. In Confirmation of Erasmus teaching programme. 2013.
 101. STADLEROVÁ, Hana. Projekty Speciální výtvarné výchovy – příklady dobré praxe. 2013.
 102. STADLEROVÁ, Hana. Přínos projektů Speciální výtvarné výchovy - nového studijního oboru PdF MU Brno. In PhDr. Alexandra Kastelová, PhD. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2013. s. 648-652. ISBN 978-80-89238-87-3.
 103. STADLEROVÁ, Hana. Teorie a praxe speciální výtvarné výchovy (realizace výtvarných dílen pro sociálně znevýhodněné skupiny klientů). In Zdokonalování systému celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogické, psychologické a výchovné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. 2013.
 104. STADLEROVÁ, Hana. The Contribution of Creative Activities for the Child´s Personal Development in Preschool Education. In Confirmation of Erasmus teaching programme. 2013.
 105. STADLEROVÁ, Hana. The Professional Training of Art Teachers in Pre-primary and Primary Education. In Confirmation of Erasmus teaching programme. 2013.
 106. STADLEROVÁ, Hana. Tvorba sociálně znevýhodněných klientů - příklady praxe Speciální výtvarné výchovy. In Studijní stáž na KVV PdP UK Bratislava. 2013.
 107. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny pro slovenské děti v Rumunsku. Nadlac, Rumunsko: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, 2013. s. 35 -40, 43 s. Naše snahy. Kultúrno- společenský časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku. ISSN 1223-0405.
 108. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny v rumunské Gemelčičce - inspirace pro školní praxi místních škol. 2013.
 109. 2012

 110. STADLEROVÁ, Hana. Hodnocení v praxi výtvarné výchovy. In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 2012.
 111. STADLEROVÁ, Hana. „Hodnota“ hodnocení ve výtvarné výchově v primárním vzdělávání. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 182-186. ISBN 978-80-210-5876-7.
 112. STADLEROVÁ, Hana. Přínos výtvarných činností pro rozvoj tvořivosti. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM s.r.o., 2012, roč. 2, listopad, s. 10-15, 5 s. ISSN 1804-9745.
 113. STADLEROVÁ, Hana. Rozwój wiedzy dziecka w edukacji artystycznej w szkole podstawowej. In Krystyna Gasiorek, Ingrid Paśko. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. s. 459-462. ISBN 978-83-7271-756-6.
 114. STADLEROVÁ, Hana a Martina NOVÁKOVÁ. Výtvarné hry a experimenty s barvou a předškolní vzdělávání. 2012.
 115. STADLEROVÁ, Hana a Stanislava ČERVENÁKOVÁ. Výtvarné hry a netradiční materiály v předškolním vzdělávání. 2012.
 116. 2011

 117. STADLEROVÁ, Hana. Arts Education in Primary school as space of childrens mental well-being. In Evžen Řehulka. SCHOOL AND HEALTH 21, 2011 HEALTH EDUCATION: INITIATIVES FOR EDUCATIONAL AREAS. 1. vydání. Brno: MU, 2011. s. 235-238. ISBN 978-80-210-5524-7.
 118. STADLEROVÁ, Hana. Cena děkana Pedagogické fakulty MU Brno (2011). 2011.
 119. STADLEROVÁ, Hana. Duševní a sociální pohoda jedince a speciální výtvarná výchova. 2011.
 120. STADLEROVÁ, Hana. Intervence do studentova pojetí výuky výtvarné výchovy v primárním vzdělávání. In Stanislav Bendl, Michal Zvírovský. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. ISBN 978-80-263-0046-5.
 121. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ, Jana FRANCOVÁ, Marta SVOBODOVÁ a Katarína TUĽAKOVÁ. Po O. Východiska a inspirace pro výtvarnou tvorbu dětí v předškolním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 s. ISBN 978-80-210-5732-6.
 122. STADLEROVÁ, Hana. PRIJĎTE MALOVAT... Ohlédnutí za netradiční pedagogickou praxí studentů PdF MU v rumunské Gemelčičce. In Koncepčné smerovanie pedagogickej praxe na pedagogických fakultách. Bratislava: OZ V4 jako svoji 31. pedagogickou publikaci PdF UK, 2011. s. 40-43. OZ V4. ISBN 978-80-89443-04-8.
 123. STADLEROVÁ, Hana. Příklady ovlivňování studentova pojetí výuky výtvarné výchovy v primárním vzdělávání. 2011.
 124. STADLEROVÁ, Hana. Příklady zásahů do studentova pojetí výuky výtvarné výchovy v primárním vzdělávání. In Adriana Wiegerová, Soňa Vávrová. Učitelovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: OZ V4, 2011. s. 164-169, 220 s. ISBN 978-80-89443-10-9.
 125. STADLEROVÁ, Hana. Příklady zkvalitňování profesní přípravy učitele výtvarné výchovy v primárním vzdělávání. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní XIII. 2011.
 126. STADLEROVÁ, Hana a Pavla NOVOTNÁ. Přírodní materiály a výtvarná výchova v primárním vzdělávání. Workshop pro fakultní cvičné učitele. 2011.
 127. STADLEROVÁ, Hana. Role výtvarné výchovy v primárním vzdělávání. In Funkcja poznawcza w edukacji dziecka - teoria i praktyka. 2011.
 128. STADLEROVÁ, Hana. The Contribution of Special Art Education in Shaping the Mental and Social Well-being of the Individual. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. první vydání. Brno: Masaryk University, 2011. s. 253-257. ISBN 978-80-210-5720-3.
 129. 2010

 130. HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Interaktivní učebnice - Čítanka pro 1. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7238-648-2.
 131. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Slabikář. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 99 s. ISBN 978-80-7238-647-5.
 132. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Živá abeceda. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7238-629-1.
 133. STADLEROVÁ, Hana a Pavla NOVOTNÁ. S ŠABLONOU TVOŘIVĚ. Workshop pro fakultní cvičné učitele. 2010.
 134. STADLEROVÁ, Hana. "Škola pro všechny." Prezentace škol s inkluzivním vzděláváním (výstava). In ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století. 2010.
 135. STADLEROVÁ, Hana. Výchova k "nekontaktní lidskosti" - cíl profesní přípravy učitele? In Jan Hábl Jana Doležalová. Humanizace ve výchově a vzdělávání východiska, možnosti a meze. Hradec Králové: GAUDEAMUS HRADEC KRÁLOVÉ, 2010. 229 s. ISBN 978-80-7435-068-9.
 136. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarná výchova na základní škole jako prostor duševní pohody dítěte. In ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století. 2010.
 137. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny pro děti v rumunské Gemelčičce a Gerniku. 2010.
 138. STADLEROVÁ, Hana. Zásahy učitele do výtvarné práce dítěte - etický problém? 2010.
 139. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. ZOP Zkušenost, odbornost, praxe v psychodidaktické přípravě učitele výtvarné výchovy v primárním vzdělávání. první. Brno: MU Brno, 2010. 250 s. ISBN 978-80-210-5399-1.
 140. 2009

 141. STADLEROVÁ, Hana. Animaliter - výtvarná dílna pro děti. 2009.
 142. STADLEROVÁ, Hana. Odborný posudek na metodiku "Možnosti využití arteterapie u žáků v základní škole speciální". 2009.
 143. STADLEROVÁ, Hana. P. Vondrová: Zábavné výtvarné lekce. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2009.
 144. STADLEROVÁ, Hana. Pregraduální příprava učitele výtvarné výchovy primárního vzdělávání, možnosti a dílčí výsledky. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Olomouc: A. Nelešovská a kol., 2009. 376 s. ISBN 978-80-7220-315-4.
 145. STADLEROVÁ, Hana. Pregraduální příprava učitele výtvarné výchovy primárního vzdělávání, možnosti a dílčí výsledky. In mezinárodní konference Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. 2009.
 146. STADLEROVÁ, Hana. Přijďte malovat. Ohlédnutí za netradiční pedagogickou praxí studentů PdF MU v rumunské Gemelčičce (Fagetu). In Mezinárodní konference Fórum o premenách univerzitného vzdelávaní. PdF UK Bratislava. 2009.
 147. STADLEROVÁ, Hana. Rumunsko - Gemelčička. In Přednáška v rámci projektu č. 3311112 BG-NROS Zlepšení života v komunitách prostřednictvím práce NGO. 2009.
 148. STADLEROVÁ, Hana. Učivo výtvarné výchovy jako prostředek osobnostního rozvoje dítěte. In Škola v proměnách: Učitel - žák - učivo. Zlín: ČPdS, 2009. 457 s. ISBN 978-80-7318-904-4.
 149. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny pro děti v rumunské Gemelčičce (Fagetu). 2009.
 150. 2008

 151. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Český jazyk pro 1. ročník ZŠ - příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 227 s. ISBN 978-80-7238-649-9.
 152. HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Čítanka pro 1.ročník základní školy. Do světa příběhů. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 64 s. ISBN 978-80-7238-648-2.
 153. STADLEROVÁ, Hana. Fakultní cvičný učitel - významný faktor profesní přípravy studentů učitelství primárního vzdělávání. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: PdF MU, 2008. s. 259-261, 276 s. ISBN 978-80-7392-052-4.
 154. STADLEROVÁ, Hana. „Výtvarná výchova – inspirace pro zdravý životní styl.“. In „Škola a zdraví 21“ - mezinárodní konference, Brno. 2008.
 155. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarná výchova - prostor pro integrativní pojetí výuky. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Fórum o premenách školy a učiteľskej profesie. 2008. ISBN 978-80-969146-8-5.
 156. 2007

 157. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Čtecí karty ke Slabikáři. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 64 s.
 158. STADLEROVÁ, Hana. Inovace profesní přípravy učitele výtvarné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: PdF UK v Bratislava, 2007. s. 289-296, 448 s. ISBN 978-80-969146-7-8.
 159. STADLEROVÁ, Hana. Inovační tendence v didaktice výtvarné výchovy v oboru učitelství 1. stupně ZŠ. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: MSD, 2007. 128 s. ISBN 978-80-86633-95-4.
 160. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 1. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 32 s. ISBN 978-80-7238-650-5.
 161. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 32 s. ISBN 978-80-7238-651-2.
 162. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 3. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 32 s. ISBN 978-80-7238-652-9.
 163. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 4. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 32 s. ISBN 978-80-7238-653-6.
 164. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Slabikář. Do světa slov. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 99 s. ISBN 978-80-7238-647-5.
 165. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Živá abeceda. Do světa písmen. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 88 s. ISBN 978-80-7238-629-1.
 166. 2006

 167. STADLEROVÁ, Hana. Inovace profesní přípravy učitele výtvarné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Mezinárodní konferenceVelké Bílovice. 2006.
 168. STADLEROVÁ, Hana. Inovační tendence v didaktice výtvarné výchovy v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství.“ Konference Brno PdF MU. 2006.
 169. STADLEROVÁ, Hana. Semináře pro učitele.Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ. Kyjov. 2006.
 170. STADLEROVÁ, Hana. Škola – vize a realita pedagogické praxe VV na 1. stupni ZŠ. In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích.PdF MU Brno. Mezinárodní seminář. 2006.
 171. STADLEROVÁ, Hana. Škola - vize a realita pedagogické praxe výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy. In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD, 2006. s. 101-105, 156 s. ISBN 80-86633-67-5.
 172. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarná výchova – prostor pro realizaci cílů environmentální výchovy. In Ekologická výchova: nové cesty. Konference Sedmihorky. 2006.
 173. 2005

 174. STADLEROVÁ, Hana. Praktická příprava v oboru VV a proces utváření pedagogických dovedností. In Pedagogická praxe – profesní rozvoj studentů. Konference PdF MU Brno. 2005.
 175. STADLEROVÁ, Hana. Praktická příprava v oboru výtvarná výchova a proces utváření pedagogických dovedností. Brno: MU, 2005. 239 s. ISBN 80-210-3884-5.
 176. STADLEROVÁ, Hana. PŘEDJAŘÍ - výstava tvorby dětí v Gemelčičce. 2005.
 177. STADLEROVÁ, Hana. Příprava pro celostní pojetí vzdělávání – priorita či „past“ pro oborové didaktiky. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Konference Hradec Králové, duben 2005. 2005.
 178. STADLEROVÁ, Hana. RO SLO vakia. Výstava fotografií a tvorby dětí dětí. 2005.
 179. STADLEROVÁ, Hana. S LEHOULINKOU Alternativní přístupy k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky. Brno: MU Brno, 2005. 144 s.
 180. STADLEROVÁ, Hana. Seminář pro učitele primárního vzdělávání - Výtvarné vyjadřovací prostředky. 2005.
 181. STADLEROVÁ, Hana. Svátky jara - výstava tvorby dětí z rumunské Gemelčičky. 2005.
 182. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ. In S LEHOULINKOU Alternativy přístupů k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. s. 9-19, 144 s. ISBN 80-210-3917-5.
 183. STADLEROVÁ, Hana. Výtvarné dílny v Gemelčičce v rámci netradiční praxe studentů PdF MU. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 09:58