FSS ENV01 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student/ka musí absolvováním předmětů společného univerzitního základu získat 15 ECTS.

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

ENSb1111 Seminář k bakalářské práci II si zapisuje student, který absolvoval ENSb1110 Seminář k bakalářské práci I. ENSb1111 Seminář k bakalářské práci II si zapisuje student, který chce v daném semestru předložit bakalářskou práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1110Seminář k bakalářské práci I B. Binkaz 0/2/03 5P
FSS:ENSb1111Seminář k bakalářské práci II B. Binkaz 0/2/03 6P
FSS:ENSb1117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4P
FSS:ENSb1122Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1P
17 kreditů

Povinné předměty

Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu. Výjimku tvoří předměty předpokládající znalosti předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v seznamu přednášek a v IS MU, je nutno respektovat. ENSb1247 Uvedení do biologie si zapisuje student, který absolvoval ENSb1116 Zoologický přehled. ENSb1247 Uvedení do biologie si zapisuje student, který absolvoval ENSb1118 Botanický přehled. ENSb1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny si zapisuje student, který absolvoval ENSb1116 Zoologický přehled a ENSb1118 Botanický přehled. ENSb1295 Seminář k Ekologické ekonomii si zapisuje student, který má současně zapsaný ENSb1106 Ekologická ekonomie nebo tento předmět již v minulosti absolvoval. Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta. Předmět ENSb1101 je od PS 2021 nahrazen předmětem ENSb1303. Studenti, kteří již absolvovali předmět ENSb1101 nemusí absolvovat předmět ENSb1303. Od IR 2023/2024 došlo ke změně v povinných předmět - pro studenty IR 2023/2024 jednooborového prezenčního studijního plánu je povinný předmět ENSb1313. Předmět ENSb1104 je povinně volitelný. Pro studenty IR 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 jednooborového prezenčního studijního plánu je povinný předmět ENSb1104. Předmět ENSb1313 je povinně volitelný.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1101Lokální environmentální rizika Z. Ulčákzk 2/0/06 3Z
FSS:ENSb1105Odborné praxe Z. Ulčákz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENSb1106Kritická ekonomie a příroda B. Binkazk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 3P
FSS:ENSb1114Úvod do studia environmentalistiky Z. Ulčákzk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3P
FSS:ENSb1116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2P
FSS:ENSb1118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2P
FSS:ENSb1123Obecná ekologie a ekologie krajiny P. Jelínekz 2/0/04 3P
FSS:ENSb1124Globální environmentální problémy + seminář J. Dostalíkzk 2/2/05 2Z
FSS:ENSb1125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENSb1203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 2P
FSS:ENSb1247Uvedení do biologie Z. Ulčákzk 2/0/04 3Z
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí V. Pelikánz 1/1/04 --
FSS:ENSb1294Stabilita a udržitelnost biosféry P. Rotterzk 1/0/04 5P
FSS:ENSb1299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3P
FSS:ENSb1300Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí K. Stibralzk 2/0/03 2P
FSS:ENSb1303Local Environmental Risks Z. Ulčákzk 0/0/26 --
FSS:ENSb1304Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENSb1313Vědy o Zemi K. Stibralzk 2/0/08 2-
87 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pro studující všech imatrikulačních ročníků existuje možnost volitelného zápisu jednoho ze tří studijních zaměření: „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ a „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Z povinně volitelných předmětů si student vybírá nejméně 61 kreditů (v případě, že využije možnosti získat 5 kreditů prostřednictvím volitelných předmětů), respektive 66 kreditů (v případě, že nevyužije možnosti získání kreditů z volitelných předmětů), a to ať již ze sekce povinně volitelné mimo studijní zaměření či z bloku „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ nebo „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Pro absolvování studijního zaměření je student povinen získat alespoň 20 kreditů z předmětů nabízených v daném zaměření. Možnost zapsání předmětů z jiných zaměření není nijak omezena. Student zapsaný do určitého studijního zaměření má zároveň přednostní právo na zápis do předmětů. Student si v průběhu studia může zapsat maximálně dvě studijní zaměření současně. Některé z předmětů se realizují pouze jednou za dva roky.

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 4-
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENSb1271Environment and Identity Z. Ulčákzk 3/0/05 --
FSS:ENSb1275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 --
FSS:ENSb1305Environmentální dokumentární film - seminář k Ekofilmu K. Stibralz 0/0/02 --
FSS:ENSb1307Flourishing within limits to growth K. Stibralzk 0/0/0 Výuka bude probíhat blokově.3 --
FSS:ENSb1308Klimatická změna a možnosti řešení Z. Ulčákk 2/0/04 --
FSS:ENSb1309Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina B. Binkaz 0/0/02 --
FSS:ENSb1310Blok absolventů Z. Ulčákz 0/0/02 --
FSS:ENSb1311Hlubinná ekologie: od myšlení k tělesnosti K. Stibralk 1/1/04 --
36 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 2-
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 1-
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 1-
FSS:ENSb1265Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče K. Stibralzk 4/0/03 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 1-
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 1-
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 2-
FSS:ENSb1288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 2-
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Vlašín Johanisováz 0/0/03 4-
FSS:ENSb1306Proměny města a krajiny J. Dostalíkz 0/0/03 --
43 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 2-
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 2-
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Vlašín Johanisováz 2/0/05 3-
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Vlašín Johanisováz 0/0/03 4-
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Vlašín Johanisováz 0/1/06 3-
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 4-
26 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 2-
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 2-
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 1-
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 4-
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika V. Pelikánz 1/1/05 3-
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí V. Pelikánz 1/1/04 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 1-
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 1-
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Vlašín Johanisováz 0/0/03 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Vlašín Johanisováz 0/1/06 3-
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 4-
FSS:ENSb1301Přímá akce v environmentálním hnutí B. Binkazk 2/0/04 --
55 kreditů

Volitelné předměty

V případě zájmu si student může vybrat předměty v celkové hodnotě 5 kreditů z nabídky volně volitelných předmětů.