FSS ENV03 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Povinné předměty

Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu. Výjimku tvoří předměty předpokládající znalosti předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v seznamu přednášek a v IS MU, je nutno respektovat. Předmět ENSb1101 je od PS 2021 nahrazen předmětem ENSb1303. Studenti, kteří již absolvovali předmět ENSb1101, nemusí absolvovat předmět ENSb1303.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1101Lokální environmentální rizika Z. Ulčákzk 2/0/06 3Z
FSS:ENSb1105Odborné praxe Z. Ulčákz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENSb1106Kritická ekonomie a příroda B. Binkazk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1114Úvod do studia environmentalistiky Z. Ulčákzk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1123Obecná ekologie a ekologie krajiny P. Jelínekz 2/0/04 3P
FSS:ENSb1124Globální environmentální problémy + seminář J. Dostalíkzk 2/2/05 2Z
FSS:ENSb1125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENSb1247Uvedení do biologie Z. Ulčákzk 2/0/04 3Z
FSS:ENSb1303Local Environmental Risks Z. Ulčákzk 0/0/26 --
41 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pro studující všech imatrikulačních ročníků existuje možnost volitelného zápisu jednoho ze tří studijních zaměření: „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ a „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Z povinně volitelných předmětů si student vybírá nejméně 25 kreditů, a to ať již ze sekce povinně volitelné mimo studijní zaměření či z bloku „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ nebo „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Pro absolvování studijního zaměření je student povinen získat alespoň 20 kreditů z předmětů nabízených v daném zaměření. Možnost zapsání předmětů z jiných zaměření není nijak omezena. Student zapsaný do určitého studijního zaměření má zároveň přednostní právo na zápis do předmětů. Student si v průběhu studia může zapsat maximálně dvě studijní zaměření současně. Některé z předmětů se realizují pouze jednou za dva roky.

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 --
FSS:ENSb1109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 --
FSS:ENSb1115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3-
FSS:ENSb1116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2-
FSS:ENSb1117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4-
FSS:ENSb1118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2-
FSS:ENSb1122Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1-
FSS:ENSb1203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 --
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENSb1271Environment and Identity Z. Ulčákzk 3/0/05 --
FSS:ENSb1275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 --
FSS:ENSb1294Stabilita a udržitelnost biosféry P. Rotterzk 1/0/04 --
FSS:ENSb1299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3-
FSS:ENSb1300Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí K. Stibralzk 2/0/03 --
FSS:ENSb1305Environmentální dokumentární film - seminář k Ekofilmu K. Stibralz 0/0/02 --
FSS:ENSb1307Flourishing within limits to growth K. Stibralzk 0/0/0 Výuka bude probíhat blokově.3 --
FSS:ENSb1308Klimatická změna a možnosti řešení Z. Ulčákk 2/0/04 --
FSS:ENSb1309Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina B. Binkaz 0/0/02 --
FSS:ENSb1310Blok absolventů Z. Ulčákz 0/0/02 --
FSS:ENSb1311Hlubinná ekologie: od myšlení k tělesnosti K. Stibralk 1/1/04 --
FSS:ENSb1313Vědy o Zemi K. Stibralzk 2/0/08 --
86 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 --
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 --
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 --
FSS:ENSb1265Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče K. Stibralzk 4/0/03 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 --
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:ENSb1288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Vlašín Johanisováz 0/0/03 --
FSS:ENSb1306Proměny města a krajiny J. Dostalíkz 0/0/03 --
43 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Vlašín Johanisováz 2/0/05 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Vlašín Johanisováz 0/0/03 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Vlašín Johanisováz 0/1/06 --
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 --
26 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 --
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika V. Pelikánz 1/1/05 --
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí V. Pelikánz 1/1/04 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 --
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Vlašín Johanisováz 0/0/03 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Vlašín Johanisováz 0/1/06 --
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 --
FSS:ENSb1301Přímá akce v environmentálním hnutí B. Binkazk 2/0/04 --
55 kreditů