Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vyhledávání publikací a kurzů

Dějiny filosofie I
logo fakulty
Dějiny filosofie I

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Výuková publikace Dějiny filosofie I určená primárně pro studenty kurzu FF:PHK1104 se zabývá nejstarší řeckou filosofií od jejích počátků až po Aristotela. Osvětluje cíle nejstarších filosofických snah a jejich vývoj a poukazuje na jejich specifika, ale také na podobnosti antického a moderního výkladu skutečnosti.

Encyklopedie antropologie
logo fakulty
Encyklopedie antropologie

Autoři: Malina, Jaroslav

Recenzováno

Encyklopedie antropologie respektuje fakt, že moderní antropologie je interdisciplinární, komparativní a holistický vědecký obor hledající odpovědi na základní otázky lidského rodu: „Odkud jsme? Jací jsme? Kam jdeme?“ Vychází z poznání, že lidé a lidská společenství, jejich vznik, vývoj a proměny jsou určovány navzájem se ovlivňujícími danostmi biologickými, medicínskými, psychologickými, sociálními, kulturními atd. Specifikem Encyklopedie antropologie …více

Dějiny filosofie II
logo fakulty
Dějiny filosofie II

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Překládaný text Dějiny filosofie II je výukovým materiálem pro stejnojmenný kurz (PH1202, PHK1202), který představuje druhou část cyklu dějin filosofie v rámci bakalářského studia na Katedře filosofie Filozofické fakulty. Obsah kurzu i tohoto textu navazuje na Dějiny filosofie I a zahrnuje období od helénismu až po vrcholný středověk. Seznamuje studenty s hlavními postavami (např. Epikúros, Plótínos, Augustinus, Boëthius, Anselm z Canterbury, Petr …více

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie
logo fakulty
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Autoři: Malina, Jaroslav

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie je edicí modulových učebních textů určených pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů; jejím zakladatelem (v roce 2000) a editorem je Jaroslav Malina. Texty jsou kolektivním, editorem metamorfovaným dílem autorů z Masarykovy univerzity a z dalších českých a zahraničních institucí. Jednotlivé moduly zachycují současný stav antropologického poznání v rozsahu bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu na Ústavu …více

Právní dějiny na území Slovenska
logo fakulty
Právní dějiny na území Slovenska

Autoři: Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel

Cílem výukového webu Právní dějiny na území Slovenska je zprostředkování poznání vývoje státního zřízení, pramenů práva a důležitých právních institutů na Slovensku, se kterým pojí naši republiku dlouhá společná historie. Stačí připomenout, že již od konce 15. století měly české země a Slovensko téměř nepřetržitě společnou hlavu státu. Studijní web sleduje vývoj od počátků státního života až po rozpad společného československého státu. Větší akcent je položen …více

Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna
logo fakulty
Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Autoři: Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel

Virtuální knihovna zprostředkovává zákony a podzákonné právní předpisy v českém jazyce platných na našem území, které byly zveřejněné v rakouské říšské sbírce zákonů mezi léty 1849 - 1918. Rovněž je zde možné najít moravskou sbírku zákonů z tohoto období. Umožněno tak je listování, čtení a také vyhledávání v historických rakouských právních textech a textech zákonů v českém jazyce. Sbírka digitalizovaných historických zákonů Rakouska-Uherska dokumentuje …více

Kruh prstenu I
logo fakulty
Kruh prstenu I

Autoři: Malina, Jaroslav

Projekt Kruh prstenu I předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru 20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů. Kruh prstenu je patrně prvním pokusem zachytit takové …více

Codex Theresianus
logo fakulty
Codex Theresianus

Autoři: Sojka, Drahoslav - Tauchen, Jaromír

Codex Theresianus se zabývá přípravnými pracemi a návrhem občanskoprávní kodifikace, který byl sepsán Kompilační komisí v Brně v létech 1753 až 1756, na 54 samostatných listech, tvořících 108 stran ručně psaného textu. Úlohou komise bylo, aby z několika druhů práv a z různých partikulárních právních úprav, vytvořila jednotný právní řád. Codex Theresianus byl dokončen v roce 1766, avšak panovnice tento pokus odmítla s tím, že "zákon není učebnice …více

Evropské právní dějiny
logo fakulty
Evropské právní dějiny

Autoři: Tauchen, Jaromír - Vojáček, Ladislav

Elektronická publikace Evropské právní dějiny určená studentům programu Evropská hospodářská, správní a kulturní studia přibližuje základní mezníky a události, které jsou klíčové pro vývoj státu a práva na evropském kontinentě. Výuková témata jsou doplněna četnými obrázky, dobovými fotografiemi, mapami a videoukázkami, které si studenti snadno zobrazí či spustí přímo na stránkách publikace. Zároveň jsou zde zveřejněny prameny, které podávají informace …více

Dějiny ekonomického myšlení
logo fakulty
Dějiny ekonomického myšlení

Autoři: Fuchs, Kamil - Lisý, Ján

Recenzováno

Učební text Dějiny ekonomického myšlení je zpracován jako základní učební pomůcka k předmětu Dějiny ekonomického myšlení I. Obsahově pokrývá vývoj ekonomického myšlení do vzniku ekonomie (antické ekonomické názory, kanonisté, merkantilismus), přes formování východisek klasické politické ekonomie (fyziokraté, Hume) k položení základů ekonomie jako vědy (A. Smith). V další části je popisován vývoj klasické politické ekonomie v 19. století a základní souvislosti …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?