Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu spolupráce knihoven a škol. 2020.
  3. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ a Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
  4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání. Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
  5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. S projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků. In Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2020. ISSN 1213-5828.
  6. NOVOTNÁ, Pavla a Jitka NOVOTNÁ. VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL. In Valachová, D., Lipárová. L. Sborník CREA-AE 2020; Kreativne vzdelavanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 189-196. ISBN 978-80-223-5011-2.
  7. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Význam společenství praxe učitelů SOŠ a SOU, knihovníků a akademiků při rozvoji gramotností a kompetencí žáků. In Národní pedagogický institut – Aktivity a náměty IKAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU. 2020.

  2019

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty. In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspectives of Digital Humanities in Educational Strategies of Libraries and Schools. In Conference Ruditatis antidotum Eruditio est, 22nd – 24th May 2019, Martin. 2019.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Výzkumné perspektivy spolupráce učitelů a učících knihovníků v rozvoji gramotností a kompetencí žáků. In Přednáškový cyklus na Univerzitě Komenského Bratislava. 2019.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
  3. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4.
  4. KAWULOKOVÁ, Denisa. Vzdělávání učitelů fyziky a techniky na základních školách heuristickou metodou. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. 69 s. ISBN 978-80-7414-126-3.

  2008

  1. ZOUNEK, Jiří a Marie VICHROVÁ. Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei. In Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik (1945-1959). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationale Verlag der Wissenschaft, 2008. s. 216-228. Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaften. ISBN 978-3-631-56993-1.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 241-255, 14 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  3. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole. In KNECHT, Petr a Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008. s. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4.
  4. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
  5. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In FRANIOK, Petr a Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 199-204, 5 s. ISBN 978-80-210-4752-5.
  6. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
  7. BOČKOVÁ, Barbora. Možnosti komunikace s dětmi a žáky s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. s. 39-39, 10 s. ISBN 978-807315-167-6.
  8. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci. In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008. s. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6.
  9. FROSTOVÁ, Jana. Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese. In XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. foniatrický kongres. 2008.
  10. MAREŠ, Jan, Jan BERAN a Stanislav JEŽEK. Postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy. In SLEJŠKOVÁ, Lucie. Učitel v 21. století nové výzvy, nové požadavky? Praha: VÚP, 2008. s. 38-53. ISBN 978-80-87000-19-9.
  11. PROKOPOVÁ, Alice. Psychodynamická sonda do problematiky osobnostní kompetence pedagoga. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-17. ISBN 978-80-210-4595-8.
  12. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? Pedagogika. 2008, roč. 58, č. 1, s. 50-60. ISSN 0031-3815.
  13. ŠIMONÍK, Oldřich a Magdalena NOVOTNÁ. Teacher, parents and talented pupils. In Education and Talent 2. Brno: MSD, spol. s r. o., 2008. 10 s. Výzkumné práce, číslo 4. ISBN 978-80-7392-056-2.
  14. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. In Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008. 175 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
  15. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008. 23 s. ISBN 978-80-7392-053-1.
  16. ŠIMONÍK, Oldřich a Magdalena NOVOTNÁ. Učitel, rodiče a nadaní žáci. In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, spol. s r. o., 2008. 10 s. Výzkumné práce. Svazek 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
  17. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
  18. PROKOPOVÁ, Alice. Vybrané psychologické souvislosti osobnostní kompetence pedagoga. 2008.
  19. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815.
  20. FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI. In Podzimní celostátní foniatrický seminář, Brno. 2008.

  2007

  1. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. s. 241-256, 15 s. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  2. TRÁVNÍČEK, Marek. Diversity in conception of physical education at the first school year of elementary schools. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 561 - 575. ISBN 978-80-7315-138-6.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
  4. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6.
  5. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
  6. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313.
  8. LAZAROVÁ, Bohumíra. Nauczyciele kończacy kariere zawodowa. Dyrektor szkoly. Miesiecznik kierowniczej kadry oswiatowej. Warszawa, 2007, roč. 3 (159), 3 (159), s. 14-18. ISSN 1230-9508.
  9. POKORNÁ, Andrea. Odborná image vysokoškolského učitele ošetřovatelství z pohledu studentů. In SOLDÁNOVÁ, Dana. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2007. s. 356 - 365, 9 s. ISBN 978-80-8094-185-7.
  10. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana a Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 696-708, 758 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  11. LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
  12. REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi. 2007.
  13. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  14. KNECHT, Petr. Učebnice, učitel. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 1, s. 36-40. ISSN 1210-3349.
  15. RÁJA, Martin. Učitel Jan Kupka a muzeum ve Vyškově. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, příspěvková organizace, 2007. s. 113-117. ISBN 978-80-254-0871-1.
  16. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 99 - 106. ISBN 978-80-969146-7-8.
  17. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 10-10, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  18. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815.
  19. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví jako hodnota v pojetí učitelek základních škol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 73-79. ISBN 978-80-86633-78-7.

  2006

  1. FROSTOVÁ, Jana. Factors negatively influencing the voice quality of a teacher. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 565-578. ISBN 978-80-7315-119-5.
  2. FROSTOVA, Jana. Faktory negativně ovlivňující kvalitu hlasu učitele. In Skola a zdraví pro 21.století. 2006.
  3. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
  4. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice významu motivace žáků k učení. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. Recenzovaný sborník příspěvků z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2006. s. 173-182. ISBN 80-902936-8-9.
  5. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006. s. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X.
  6. ADAM, Martin. Professor Firbas as Inspiration. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 4 s. The Messenger. Vol.6, No.3+4. ISSN 1214-6676.
  7. HRBÁČEK, Jiří a Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o., 2006. s. 188-192, 274 s. ISBN 80-227-2542-0.
  8. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Stručně k postavě pedagoga ve filmu. In Postava, herec, hviezda vo filme. Zborník príspevkov z IX. česko-slovenskej filmologickej konferencie. 20.-23. októbra 2005. 1. vyd. Bratislava: ASFK - SFÚ, 2006. s. 120-125. ISBN 80-969521-6-1.
  9. ADAM, Martin. Teacher on a Mission. A Missionary in Class. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 4 s. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
  10. PROKOPOVÁ, Alice. Vliv osobnosti učitele na prosociálnost žáků. In Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2006. s. 164-183, 19 s. ISBN 80-7315-119-7.
  11. LEPKA, Karel. Vzpomínka na Antonína Pleskota. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006, roč. 51, s. 23-30. ISSN 0032-2423.
  12. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence. In DOLEŽALOVÁ, Jana a Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 24-26. ISBN 80-7041-404-9.
  13. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X.

  2005

  1. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
  2. PETRŽELKA, Josef. Byl Sókratés učitel? Přehled možných odpovědí. ProFil. Brno: KF FF MU, 2005, VI, č. 1, s. 1-X, X. ISSN 1212-9097.
  3. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25, 14 s. ISSN 1732-6729.
  4. PETRŽELKA, Josef. Co Sókratés "naučil"? In Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005. s. 67-72. ISBN 80-8083-133-5.
  5. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 s. 1. ISBN 80-86856-08-9.
  6. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo. In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
  7. ŘEHULKA, Evžen. HEALTHY PERSONALITY MODEL AND ITS APPLICATION IN PEDEUTOLOGY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2005. s. 333-354. ISBN 978-80-7315-119-5.
  8. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
  9. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
  10. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Informačné a komunikačné technológie ako prostriedok vizualizácie vo vyučovaní biológie. Paidagogos. 2005, roč. 6, č. 2, s. nestr, 7s. ISSN 1213-3809.
  11. LAZAROVÁ, Bohumíra. Motivace učitelů v pozdní fázi kariéry. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: IPPP ČR, AŠP ČR a SR, 2005. s. 28-37. ISBN 80-86856-11-9.
  12. ŘEHULKA, Evžen. Podíl osobnosti učitele na podpoře duševního zdraví žáků. referát na konferenci. Praha: Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví, Praha, 22. 11. 2005., 2005.
  13. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 198-203. ISBN 80-7041-247-X.
  14. HORKÁ, Hana. Současné pojetí SZZ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU Brno. In Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. Liberec: PdF TU, 2005. 4 s. ISBN neuvedeno.
  15. PROKOPOVÁ, Alice. The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 355-382. ISBN 978-80-7315-119-5.
  16. PROKOPOVÁ, Alice. Učitel je "jen" člověk. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 91-101. ISBN 80-210-3918-3.
  17. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.

  2004

  1. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
  2. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Kasačová, B. Učiteľ. Profesia a príprava. Pedagogická orientace. Brno, 2004, roč. 2003, č. 2, s. 127-129. ISSN 1211-3387.
  4. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
  5. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy. In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. s. 558-561. ISBN 80-7315-093-X.
  6. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Učitelé očima ředitelů škol. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s. 29. ISBN 80-7044-571-8.
  7. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.

  2003

  1. MUŽÍK, Vladislav a Hana STOJANÍKOVÁ. Der effektive Sportlehrer. Walter Mengisen, Max Stierlin. In Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003. s. 100-107. ISBN 3-907963-32-6.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Dva semináře o přípravě a rozvoji profesionálů pracujících s lidmi. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně., 2003, roč. 10, č. 1, s. 16. ISSN 1211-6866.
  3. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. s. 107. ISBN 90-804722-6-3.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Inovativní učitelé v dnešní české škole. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 1-11. ISBN 80-7315-046-8.
  5. ČAPKA, František. K problematice dalšího vzdělávávní učitelů dějepisu. In Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 282-286. ISBN 80-210-3076-3.
  6. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s.
  7. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
  8. ŠIMONÍK, Oldřich. Učitel - škola - sociální prostředí. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. konference ČAPV : Sborník referátů [CD ROM]. Brno: PedF MU, 2003. s. 10-15. ISBN 80-86633-01-2.
  9. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.
  10. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. s. 87. ISBN 90-804722-6-3.

  2002

  1. JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele. Pedagogika. Praha: UK - PedF, 2002, LII, č. 4, s. 470-471. ISSN 3330-3815.
  2. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6.
  3. STŘELEC, Stanislav. K optimalizaci vztahů mezi učitelem a rodiči žáků. In XX.Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, 2002. s. 396-399., 530 s. ISBN 80-7231-090-9.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Konstruktivismus v dalším vzdělávání učitelů. In Profesní růst učitele. Brno: Konvoj, 2002. s. 217-219. ISBN 80-7302-039-4.
  5. NOVOTNÝ, Petr. Mnoho podob reflexe - ke klíčovému prvku profesní přípravy učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. Brno: Paido, 2002. s. 16-23. ISBN 80-7315-015-1.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Několik poznámek k problematice praktické přípravy v pregraduálním učitelském studiu. In Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. první. Brno: PdF MU a MSD, 2002. s. 92-95. ISBN 80-86633-01-2.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Osamělý učitel... Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 52, č. 3, s. 265-266. ISSN 3330-3815.
  8. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 61-73, 12 s. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
  9. NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka. In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002. s. 209-216. ISBN 80-7302-039-4.

  2001

  1. SVATOŇOVÁ, Hana. GIS a studenti učitelství zeměpisu. In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno: MU Brno, 2001. s. 275-559. Geografie XII. ISBN 80-210-2664-2.
  2. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Ke snahám o kolegiální rozvoj učitelského profesionalismu. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločienskych zmien (riziká, problémy, perspektivy). 1. vyd. Prešov: FHPV Prešov, 2001. s. 172-177. ISBN 80-8068-037-X.
  3. SMÉKAL, Vladimír. Osobnost učitele. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: Pedagogické centrum, 2001. s. 41-45. ISBN 80-238-7168-4.
  4. STŘELEC, Stanislav. Positivní a negativní faktory působící na kooperační vztahy mezi učitelem a rodiči žáků. In XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, 2001. s. 384-388. ISBN 80-7231-071-2.
  5. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet. In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 233-243, 322 s. ISBN 80-902653-7-5.
  6. NOVOTNÝ, Petr, Hana KOŠTÁLOVÁ, Kateřina KUBEŠOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. RWCT pro vysokoškolské učitele. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2001, roč. 8, č. 5, s. 6. ISSN 1210-6313.
  7. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001. s. 168-172. ISBN 80-7302-016-5.
  8. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešov: ManaCon, 2001. 336 s. ISBN 80-89040-04-7.
  9. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelky a učitelé. In Učitelé a zdraví 3. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 143-152. ISBN 80-902653-7-5.
  10. NOVOTNÝ, Petr. Učitelské studium a učitelská praxe. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nakladatelství MU, 2001, roč. 8, č. 3, s. 14. ISSN 1211-6866.
  11. ŠIMONÍK, Oldřich. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. 118 s. DPS, svazek 1. ISBN 80-85931-95-8.
  12. NOVOTNÝ, Petr. Zkoumám, zkoumáš, zkoumáme. Kritické listy. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2001, roč. 2, č. 5, s. 8-9. ISSN 1214-5823.

  2000

  1. ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2000, L, č. 2, s. 193-194. ISSN 0031-3815.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Struggling with Doubts in the Czech Republic. Thinking Classroom. Vilnius, Lithuania: Garnelis, 2000, roč. 1, č. 2, s. 24-26. ISSN 1392-9496.
  3. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Vliv pohybových aktivit na psychické zdraví trenéra, kouče, učitele. In Sportovní medicína 2000 Medicina Sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2000. s. 102. Vol. 9 No. 3. ISBN 1210-5481.

  1999

  1. STOJAN, Mojmír a Pavel KONUPČÍK. Analýza programu "Učitel" z hlediska zvyšování kompetence učitelů k dopravní výchově na základní škole. In XVII. mezinárodní kolokvium o řízení výchovně-vzdělávacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 1999. 4 s. ISBN 80-7231-035-6.
  2. ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 117-118. ISSN 1211-4669.
  3. PROKOPOVÁ, Alice. Do hlubin učitelovy duše. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 53-56. Edice pedagogické literatury, 89. publikace. ISBN 80-85931-73-7.
  4. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Jarmila VOLNÁ. Kooperativní výchova - adlerovský přístup k výuce. In Novinky v pedagogické a školní psychologii - Zlín. Zlín: AŠP SR a ČR a Lingua, 1999. s. 41-45.
  5. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů. In Sborník příspěvků: Učitelé a jejich univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: mezinárodní konference 23.-25. září 1998. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta., 1999. s. 106-108. ISBN 80-7290-059-5.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava v pregraduálním učitelském studiu. Pedagogická orientace. 1999, roč. 1998, č. 4, s. 13-18. ISSN 1211-4669.
  7. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Portál. Praha: Portál, 1999. 199 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
  8. VAŘEJKOVÁ, Věra. Učitel a ideál. In Dvojí průhled do světa literatury. Sborník PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 29-32. ISBN 80-210-2220-5.
  9. ŘEHULKA, Evžen. Učitelky základních škol: charakteristiky osobnosti a zvládání zátěže. In ŘEHULKOVÁ, Oliva. Učitelé a zdraví 2. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 123-132. ISBN 80-902653-2-4.

  1998

  1. PROKOPOVÁ, Alice. Do hlubin učitelovy duše. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 1998. vyd. Brno: Paido, 1998. s. 62-66. Edice pedagogické literatury, 72. publikace. ISBN 80-85931-56-7.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Ke kořenům učitelova extrémního pojetí autority: od osobnosti k výchovnému stylu. In Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. s. 79-84. ISBN 80-7184-624.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů. In Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Olomouc: UP, 1998. s. 249-252. ISBN 80-7067-871-2.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů - STANDARDY.Výzkumná zpráva. Brno: PedF MU, 1998. 77 s.
  5. JANČÁŘ, Luděk. Počítač jako významný didaktický prostředek učitele chemie. In Příprava učitelů chemie. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 23-27. ISBN 80-210-1727-9.
  6. DAN, Jiří. Pracovní vyprahnutí u učitelů. In Učitelé a zdraví, díl 1. Brno: Psychol. ústav AV ČR, 1998. s. 67-74. ISBN 80-902653-0-8.
  7. BUDIŠ, Josef. Šance vysoké školy. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 8, 1 s. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.

  1997

  1. NOVOTNÝ, Petr. Anketa SOAŠ o podstatě alternativnosti. In Sborník ze 7. konference O současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1997. s. 220-224. ISBN 80-7067-832-1.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Autoritářství jako jedna z determinant výkonu učitelské profese. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1997, roč. 47, č. 3, s. 247-258. ISSN 3330-3815.
  3. BĚLOHOUBKOVÁ, Irena. Být učitelem? In Transformace našeho školství Sb. přísp. z 5. konf. ČPdS. Brno: Česká pedagogická společnost, 1997. s. 100-101. ISBN 80-85615-21-5.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Řešení problémů. In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU, 1997. s. 40-43. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7.
  5. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 1997. 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Výukové projekty. In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU, 1997. s. 44-46. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7.

  1996

  1. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Fenomén Burnout. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 1996. s. 142-145. ISBN 80-210-1938-7.
  2. ŠVANCARA, Josef. Mihajlo Rostohar - badatel a učitel. In Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. 1. vyd. Vyškov: Psychologický ústav AV ČR,Brno, 1996. s. 41-49. ISBN 80-902089-0-8.
  3. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
  4. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 122 s. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0.
  5. ŠIMONÍK, Oldřich. Učitelův výklad. In Praktikum didaktických dovedností. Brno: PedF MU, 1996. s. 47-51. Učební texty 4. ISBN 80-210-1365-6.
  6. NOVOTNÝ, Petr. Výzkum autoritářské osobnosti jako učitele. In SBFFBU U1. Brno: MU, 1996. s. 123-124. ISBN 80-210-1540-3.

  1995

  1. BUDIŠ, Josef. Škola, učitel, situace. první vydání. Brno: PAIDO, 1995. 72 s.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, roč. 1995, 16-17, s. 6-10. ISSN 1211-4669.

  1991

  1. POL, Milan. Učitel a učitelská profese v díle Jana Uhra. In Sborník ze semináře "Jan Uher a pedagogický reformismus". Brno: MU, 1991. s. 51-54, 3 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 00:59