FF FBPJpSPOP Polština pro profesní a obchodní praxi
Název anglicky: Professional and Business Polish
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z následujících části:


1. Obhajoba bakalářské práce – student si k obhajobě povinně připraví krátkou prezentaci shrnující cíle, výzkumné otázky, metody a především výsledky diplomové práce, poté reaguje na posudky a případné dotazy zkušební komise.


2. Jazykový systém polštiny (písemná a ústní část) – ověření znalostí z povinných lingvistických disciplín (jen ústně) a schopnosti kultivovaného ústního a písemného projevu v polském jazyce na úrovni B2 (písemná část: gramatická, lexikální a překladová cvičení, esej na zadané téma; ústní část: konverzace na zadané téma).


3. Polský areál a jeho kulturněhistorická a socioekonomická dimenze (písemná a ústní část) – ověření základní orientace v polské historii, literatuře a kultuře a pozici Polska v rámci slovanského areálu a rovněž kontrola hlubších znalostí geografie Polska, politického, ekonomického a společenského vývoje v Polsku po roce 1945 a zejména od roku 1989.


4. Polština v překladatelské a tlumočnické praxi (písemně) – ověření znalostí teoretických základů translatologie, praktických překladatelských postupů a dovedností, obchodní polštiny a polské ekonomické a právní terminologie z relevantních předmětů specializace.


Podrobnější okruhy pro SZZ jsou uveřejňovány na webových stránkách Ústavu slavistiky v informacích k jednotlivým aktuálním oborům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrhy témat bakalářských prací:


Anglicismy v polských textech z oblasti bankovnictví


Předpoklady cestovního ruchu vybraného polského vojvodství


Polská terminologie z oblasti trestního práva hmotného/ procesního


Lingvistická a translatologická analýza polské odborné terminologie z oblasti pivovarnictví


Spolupráce brněnských divadelních scén s Polskem po roce 1989Příklady obhájených bakalářských prací:
BRTNÍČKOVÁ, Lucie. Česko-polská spolupráce na příkladu partnerských měst Vyškov a Jarosław. Brno, 2015. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/y1p36. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Przybylski.


GAUBOVÁ, Aneta. Potenciál Kašubska jako destinace cestovního ruchu pro české turisty. Brno, 2016. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/tqc2r. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Przybylski.


LUBELANOVÁ, Barbora. Päťdesiat rokov spolupráce medzi Brnom a Poznaňou. Brno, 2017. Dostupné z: https://is.muni.cz/ th/yacko. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Małgorzata Balcerzak.


MATUSIK, Krzysztof. Analiza kompozycji marketingowej wybranych zabytków industrialnych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Brno, 2015. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gnqmg. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Przybylski.


ŠOUKALOVÁ, Veronika. Předpoklady cestovního ruchu Podleského vojvodství s důrazem na kulturní cestovní ruch. Brno, 2017. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/hwbmk. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Przybylski.


ŽÁKOVÁ, Karina. Poľsko-slovenská kultúrna spolupráca so zameraním na prihraničné regióny. Brno, 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xw17a. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Katarzyna Alicja Barna Krawczyk.

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (120 kr.)

Společný univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJNP304Projekt bakalářské diplomové práce R. Madeckiz 0/0/0 konzultace.1 5P
FF:PJN304Seminář k bakalářské diplomové práci R. Madeckiz 0/2/09 6P
FF:PJN305Bakalářská diplomová práce R. Madeckiz 0/0/0 odevzdání práce.- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I M. Przybylskiz 0/4/04 1-
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 1Z
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II M. Przybylskiz 0/4/04 2-
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 2Z
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2P
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtovázk 2/1/03+2 3P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtovázk 2/1/03+2 4P
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 4P
FF:PJN301Normativní mluvnice polštiny III (syntax) R. Madeckizk 1/1/05 5Z
FF:PJN302Polština – jazykový kurz V R. Madeckiz 0/4/03 5P
FF:PJN303Polština – jazykový kurz VI R. Madeckizk 0/3/05 6P
81 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJV009Tvorba odborného textu pro slavisty M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV010Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 --
FF:PJV011Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou II M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 --
FF:PJV012Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku M. Przybylskiz 0/0/0 letní kurz.5 --
FF:PJV013Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV030Dodatkowe konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/1/01 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn070Vybrané kapitoly z českého pravopisu Z. Michálekz 1/1/05 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
37 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 7 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se započítají i případné kredity z povinně volitelných předmětů (ze společného základu i ze specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Specializační část (60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN108Základy práva pro slavisty I P. Mrkývkaz 1/1/04 1-
FF:PJN109Základy práva pro slavisty II P. Mrkývkazk 1/1/05 2-
FF:RSb021Elektronická agenda Z. Michálekz 0/2/05 3-
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 3-
FF:PJN211Polština v obchodní a podnikatelské sféře I R. Madeckiz 0/2/05 4P
FF:PJN212Ekonomická geografie Polska R. Madeckizk 1/1/05 4P
FF:PJN306Překladatelský seminář I R. Buchtováz 0/2/05 5P
FF:PJN308Polština v obchodní a podnikatelské sféře II R. Madeckizk 0/2/05 5P
FF:PJN309Oborová praxe R. Madeckiz 0/0/0 15 prac.dnů.5 5-
FF:PJN310Základy tlumočnictví R. Madeckiz 1/1/05 6P
FF:PJN312Překladatelský seminář II R. Buchtovázk 0/2/05 6P
53 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno absolvovat alespoň 1 předmět z každého bloku a celkem získat min. 6 kreditů.

Blok I: Doplňující kurzy o literatuře a kultuře

Kurz Osobnosti polské literatury: interpretační seminář může student libovolně ukončit zápočtem (3 kr.) či zkouškou (5 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské kultury a literatury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN311Seminář polského filmu R. Madeckiz 0/3/05 --
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 --
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 --
22 kreditů
Blok II: Doplňující kurzy o cestovním ruchu

Kurzy Kulturní cestovní ruch Polska může student libovolně ukončit zápočtem (3 kr.) či zkouškou (5 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN210Kulturní cestovní ruch Polska R. Buchtovázk 1/1/03+2 --
FF:PJN214Kulturní cestovní ruch Polska II R. Buchtovázk 1/1/03+2 --
FF:RSb025Marketing cestovního ruchu J. Dohnalzk 1/1/04 --
14 kreditů