PrF TEPR07 Teorie práva
Název anglicky: Theory of Law
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PrF TEPR_ Teorie práva

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. S přihláškou ke státní doktorské zkoušce student předloží teze disertační práce. Státní doktorská zkouška, a stejně tak i obhajoba disertační práce, se uskutečňuje v českém jazyce, může být konána i ve slovenském jazyce. Součástí zkoušky je rozprava o tezích disertační práce. Obsahem zkoušky jsou znalosti z celé oblasti problematiky teorie práva. V případě současného podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě disertační práce se státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce konají v jednom dni. V tomto případě se teze disertační práce neodevzdávají. Obhajoba disertační práce proběhne nejpozději do jednoho roku od podání přihlášky, nebrání-li tomu závažné důvody. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se koná před stálou zkušební komisí studijního programu.

Studijní a výzkumné povinnosti

Plnění studijních povinností je hodnoceno příslušným počtem kreditů. Studijní povinnosti lze rozdělit na přípravu a zpracování disertační práce, publikování odborných prací, účast na konferencích, rozvoj pedagogických dovedností, rozvoj jazykových dovedností spojený se zahraničním pobytem a absolvování odborných kurzů oborové specializace a zvoleného počtu povinně volitelných předmětů širšího odborného zaměření. Důraz je kladen na kvalitní zpracování disertační práce, která bude ohodnocena vysokým počtem kreditů v jednotlivých semestrech studia (celkem 140 kreditů). V rámci studia se student zapojí do grantových výzkumných projektů, projektů specifickém výzkumu GAMU a do organizace vědeckých konferencí realizovaných na katedře právní teorie.
Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Hodnotová analýza práva;
Koncept právní odpovědnosti;
Právní kultura v komparativním pohledu;
Proces globalizace v právu;
Dynamika práva;
Právo jako sociální konstrukt;
Formální a materiální spravedlnost v právu;
Mezery v právu;
Právo a postmoderní výkladové paradigma;
Legitimita soudního rozhodování.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1TEPR01Státověda I. J. Svatoňz 0/0/03 1-
PrF:DO1TEPR02Právní teorie I. M. Večeřaz 0/0/03 1-
PrF:DO1TEPR03Současné právní myšlení I. T. Machalováz 0/0/03 1-
PrF:DO2TEPR01Státověda II. J. Svatoňz 0/0/03 2-
PrF:DO2TEPR02Právní teorie II. M. Večeřaz 0/0/03 2-
PrF:DO2TEPR03Současné právní myšlení II. T. Machalováz 0/0/03 2-
PrF:DO3TEPR02Právní teorie III. M. Večeřaz 0/0/03 3-
PrF:DO3TEPR03Současné právní myšlení III. T. Machalováz 0/0/03 3-
PrF:DO3TEPR04Metodologie právní vědy I. M. Škopz 0/0/03 3-
PrF:DO4TEPR02Právní teorie IV. M. Večeřaz 0/0/03 4-
PrF:DO4TEPR03Současné právní myšlení IV. T. Sobekz 0/0/03 4-
PrF:DO4TEPR04Metodologie právní vědy II. M. Škopz 0/0/03 4-
PrF:DO5TEPR02Právní teorie V. M. Večeřaz 0/0/03 5-
PrF:DO5TEPR03Současné právní myšlení V. T. Sobekz 0/0/03 5-
PrF:DO6TEPR02Právní teorie VI. M. Večeřaz 0/0/03 6-
PrF:DO6TEPR03Současné právní myšlení VI. T. Sobekz 0/0/03 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
226 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity