Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Munipress, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9652-3.
  3. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6.

  2019

  1. LUKAS, Josef. Člověk a politika. In Výrost, J., Slaměník, I.,& E. Solárová. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. s. 535-545. ISBN 978-80-247-5775-9.

  2018

  1. LUKAS, Josef. Aktuální pohled na problematiku řízení třídy. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Zlín. 2018.
  2. LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ a Jan KRÁSA. Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
  3. LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180.

  2017

  1. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017.
  2. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2017.

  2016

  1. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Dotazník báze moci učitele: verze pro studenty učitelství. Zkušenosti s využitím ve výukové praxi. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. 2016.
  2. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9.
  3. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.
  4. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  5. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  6. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. In PhD Existence 6 „Výzkum +/vs./- praxe“. 2016.
  7. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Zkoumání strategií řízení třídy studentů učitelství na výukových praxích. In Ďuričove dni 2016 Nitra. 2016.

  2015

  1. LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Cesta od studenta učitelství k začínajícímu učiteli. In Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. s. 11-21, 10 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
  2. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
  3. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů. In Psychologická diagnostika 2015. 2015.
  4. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Jak studenti učitelství pracují s mocí ve školní třídě? In 23. výroční konference ČAPV, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
  5. LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Mapa férových škol. Příklad praktické aktivizující metody výuky pedagogické a školní psychologie studentů oboru psychologie. In konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015. 2015.
  6. LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce. In 33. Psychologické dni; Piešťany. 2015.
  7. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
  8. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
  9. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437.
  10. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
  11. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
  12. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.

  2014

  1. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí. In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.
  2. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (abstrakt). In KUSÝ, Peter. Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“. Kniha abstraktov. 2014.
  3. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Převod dotazníku TPUS (báze moci učitele) pro české kulturní prostředí. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. 2014.
  4. LUKAS, Josef. Ředitel školy a (nejen) začínající učitel. In III. mezinárodní vědecká konference školského managementu; CŠM Praha. 2014.
  5. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Uplatňování podob moci studenty učitelství v průběhu výukové praxe. In XXII. konference České asociace pedagogického výzkum. 2014.

  2013

  1. LUKAS, Josef. Internetové stránky škol: jejich současná podoba a hodnocení. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2013.
  2. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Klima školy a klima školní třídy - jak zjistit, co by mělo být v dotazníku. In seminář NÚCEM Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. 2013.
  3. LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. 2013.
  4. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Psychologické kurzy v pregraduální výuce učitelů. In Učíme psychologii 2013. 2013.

  2012

  1. LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3.
  2. LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8.

  2011

  1. LUKAS, Josef. Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI). 2011.
  2. LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 59-72. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2.

  2010

  1. LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ. AŠP SR a ČR, 2010, roč. 12, 1-2, s. 62-67. ISSN 1212-0529.

  2009

  1. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637.
  2. LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Předběžné výsledky standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých základních škol. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. 786-797. ISBN 978-80-88910-26-8.
  3. LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437.

  2008

  1. LUKAS, Josef. Etnické menšiny v ČR a jejich specifika (možná souvislost vzdělávání a kriminality). In Mezinárodní odborný seminář MEPA, pořádaný Odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra ČR. Brno. 2008.
  2. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  3. LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
  4. LUKAS, Josef. Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno). In Mezinárodní konference a odborný seminář „Ďuričove dni“ Asociace školní psychologie SR a ČR, Nitra. 2008.
  5. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815.

  2007

  1. LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie. Praha: Academia, 2007, LI, č. 6, s. 622-634. ISSN 0009-062X.
  2. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815.
  3. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
  4. LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
  5. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815.

  2006

  1. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X.

  2005

  1. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Stanislav JEŽEK a Adam CHALUPNÍČEK. Do jaké míry lze využít internetovou prezentaci školy jako zrcadlo sociálního klimatu školy? Ježek, S. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Copy, 2005. s. 130-153, 23 s. ISBN 80-86633-45-4.
  2. LUKAS, Josef. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 370-376, 6 s. ISBN 80-210-3804-7.
  3. LUKAS, Josef. Zkušenosti se zjišťováním interakčních stylů učitelů na 2. stupni ZŠ. Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2005. s. 29-43. ISBN 80-86856-11-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 18:44