C7777 Zacházení s chemickými látkami

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předmět určený pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na Přírodovědecké fakultě MU nakládají s chemickými látkami. Nutnost každoročně absolvovat C7777 je dána studijními plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativou dotýkající se nakládání s chemickými látkami a směsmi, pravidly, kterými se v práci s chemickými látkami musejí řídit, zásadami první pomoci při zasažení chemickými látkami a bezpečné práce v laboratoři.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu C7777 bude schopen popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a klasifikaci nebezpečných vlasností chemických látek, které vyplývají ze současné legislativy, bude schopen poskytnout první pomoc při zasažení chemickou látkou a bude pracovat podle pravidel daných zákony i vnitřními předpisy MU
Osnova
 • Osnova přednášky:

  Zákon č. 350/2011 Sb., č. 258/2000 Sb., Nařízení č. 1907/2006 a Nařízení 1272/2008 včetně následných novelizací.

  Principy klasifikace, značení a balení chemických látek (CLP).

  Bezpečnostní list

  Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Pravidla platná na MU.

  Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, skladování chemických látek a ochrany ŽP.

  Zásady první pomoci při kontaminaci chemickými látkami.

  Zásady bezpečné likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami.

Literatura
 • http://www.rect.muni.cz/nso/
 • ADÁMKOVÁ, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Praha: Dashöfer, 1999, 1 sv. ISBN 8086229084. info
Výukové metody
Úvodní přednáška, která probíhá distanční formou (záznam přednášky bude dostupný ve studijních materiálech předmětu), a samostatná teoretická příprava dle studijních materiálů.
Metody hodnocení
Dvouhodinová distanční přednáška na počátku podzimního semestru.

Povinná pro studenty 1. ročníku studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní.

Zápočet se získá na základě každoročního absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso
Předmět C7777 je nutno absolvovat každý rok, nelze jej opakovat. Nevykonání testu v daném roce, kdy studujete na PřF a zacházíte s chemickými látkami, může znamenat při ukončení studia značné problémy, neboť jde o povinný předmět. Potřebné informace jsou všem zapsaným zasílány hromadnými e-mailem, příp. je lze získat ze studijních materiálů k předmětu uložených v IS MU. Test z C7777 je povinný pro všechny zapsané studenty. Test je přístupný z ISu formou odpovědníku k danému předmětu. Z 15 položených otázek je nutně správně zodpovědět 13 otázek. Test lze libovolně opakovat. Absolvovaný test se registruje periodicky do ISu jako zápočet z C7777 a je dokladem o absolvování školení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/C7777