PrF MEPS07 Mezinárodní právo soukromé
Název anglicky: Private International Law
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PrF MEPS_ Mezinárodní právo soukromé

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorskou zkoušku student koná po splnění:
- předmětů programové specializace;
- splnění předmětů jazykové specializace a složení jazykové zkoušky z jednoho jazyka;
- splnění dalších předmětů metodologického základu, resp. zapsaných v souladu se svým individuálním studijním plánem do určeného počtu kreditů.
Zpravidla zkoušku koná po ukončení 6. semestru studia, nejpozději do konce 8. semestru.
Státní doktorská zkouška je konána z širšího základu oboru práva mezinárodní právo soukromé, procesní a obchodní. Konkretizace okruhů je uvedena pro daný akademický rok garantem programu. Jedná se zejména o: obecné koncepty kolizního práva, analýza zdrojů kolizního práva, národní, evropské a mezinárodní kolizní právo, unifikace, zvláštní části kolizního práva, uchopení mezinárodního práva procesního, základní zdroje úpravy, koncept uchopení mezinárodní příslušnosti, uznání a výkon cizího rozhodnutí, mezinárodní rozhodčí právo, lex mercatoria a obdobné koncepty, jednotlivé typy transakcí s mezinárodním prvkem, mezinárodní ekonomické právo, právní regulace zahraničního obchodu.
Teze disertační práce jsou zpracovány a předloženy k diskusi zpravidla ve čtvrtém semestru. Jejich obhajoba probíhá v termínech a formě určené oborovou komisí zpravidla v průběhu pátého semestru studia.
Konečná a obhájená verze tezí disertační práce je předložena současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce.
Obecné podmínky přístupu k obhajobě disertační práce jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu (počet posudků, situace tam, kde není kladný posudek či posudky, vyhlášení termínu, složení komise atd.). Další podmínkou je získání kreditů dle Studijního a zkušebního řádu a naplnění podmínek individuálního studijního plánu.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a tvoří cca 60 .% studijní zátěže. Rozprava o tezích disertační práce (předložených ve čtvrtém semestru) probíhá ve formě a období určených oborovou radou v individuálním studijním plánu, zpravidla v průběhu pátého semestru .
Publikační činnost je specifikována a hodnocena v rámci individuálního studijního plánu. Sestává se minimálně: ze tří článků publikovaných v recenzovaném časopise v tuzemsku či zahraničí, dvou recenzovaných článků ve sborníku v tuzemsku či zahraničí, nejméně jedné kapitoly v odborné knize . Část publikací může být nahrazena vědeckou monografií. Nejméně 50% publikační činnosti doktoranda musí být realizováno v jiném jazyce než je čeština či slovenština.
Doktorand si zapisuje předměty pomocné pedagogické práce či pedagogické práce. Doktorand zpravidla pomáhá školiteli či jinému vyučujícímu při tvorbě elektronických osnov a materiálů, pomáhá při opravě jednoduchých typů písemných prací, realizuje další pomocné pedagogické práce (hlídání u testů). Pod dohledem školitele realizuje výuku zpravidla v bakalářském studiu. Její rozsah nesmí přesáhnout 50% hodinové dotace předmětu a doktorand nemá vliv na hodnocení předmětu. Konkrétní hodinová dotace pro daný semestr je určena v individuálním studijním plánu, který respektuje fakultní, resp. univerzitní politiku v této oblasti .
Student je povinen realizovat v průběhu studia studijní stáže a konzultace v zahraničí, a to v minimální celkové délce 30 dnů. V rámci individuálního studijního plánu jsou také uznány jednotlivé délky. Výjimku může dát oborová rada tam, kde student kombinovaného studia prokazatelně pracuje na mezinárodním projektu.
Student je povinen se zúčastnit nejméně 5 konferencí, z toho nejméně 3 tuzemské s mezinárodní účastí a 1 zahraniční. Jedná se o aktivní účast (tj. účast s vystoupením a recenzovaným příspěvkem).
Odborné předměty: student je povinen si zapsat odborné předměty určené rámcovým plánem pro program Mezinárodní právo soukromé. Je povinen si zapsat předměty Jazyk I, tj. jazyk, z něhož skládá zkoušku. Je povinen také absolvovat nejméně dva semestry Jazyka II. Do určeného počtu kreditů si může zapsat předměty doktorského studia nabízené jinými programy, předměty nabízené jako společný programový základ fakultou (kursy nabízené na fakultní či univerzitní úrovni k metodám výuky, práci se zdroji a citacemi, odborné metodologii), nebo předměty nabízené zahraničními vyučujícími či definované programem stáže.
Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Princip vnější rozhodovací harmonie a jeho realizace v evropském mezinárodním právu soukromém.
Harmonie a disharmonie kolizního a procesního práva v oblasti individuálního pracovního práva.
Liberalizace a ochranářství a jejich projevy v právu Světové obchodní organizace.
Autonomie vůle stran, její projevy a limity.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1MPS1Lex mercatoria – doktrína a vývoj N. Rozehnalovák 0/0/03 1-
PrF:DO1MPS2Doktrína mezinárodního práva soukromého do 19. století (včetně) T. Kyselovskák 0/0/03 1-
PrF:DO2MPS1Doktríny a přístupy v mezinárodním právu soukromém N. Rozehnalovák 0/0/04 2-
PrF:DO2MPS2Veřejný zájem v mezinárodním právu soukromém J. Valdhansk 0/0/04 2-
PrF:DO3MPS1Instituty mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 0/0/04 3-
PrF:DO3MPS2Instituty mezinárodního práva procesního K. Drličkovák 0/0/04 3-
PrF:DO4MPS1Kolizní problematika smluvních závazků N. Rozehnalovák 0/0/03 4-
PrF:DO4MPS2Kolizní problematika mimosmluvních závazků J. Valdhansk 0/0/03 4-
PrF:DO5MPS1Právo duševního vlastnictví a mezinárodní právo soukromé T. Kyselovskák 0/0/03 5-
PrF:DO6MPS1Doktrinální přístupy k mezinárodnímu rozhodčímu řízení K. Drličkovák 0/0/04 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II -zk 0/0/02 --
213 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOPVPM01Vybrané otázky unifikovaného hmotného práva K. Drličkovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM02Moot court - assistance with coaching of the students participating in international competition K. Drličkovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM03Analýza judikatury SD EU T. Kyselovskák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM04Rozhodčí řízení – analýza vybraných otázek N. Rozehnalovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM05Metodologie tvorby klauzurních prací N. Rozehnalovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM06Právo Světové obchodní organizace N. Rozehnalovák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM07Prameny mezinárodního rodinného práva T. Kyselovskák 0/0/03 --
PrF:DOPVPM08Moot court - assistance with coaching of the students participating in international competition K. Drličkovák 0/03 --
PrF:DOPVPM09Mezinárodní právo soukromé v rozhodčím řízení K. Drličkovák 0/03 --
PrF:DOPVPM10Analýza judikatury SD EU J. Valdhansk 0/0/03 --
PrF:DOPVPM11Rozhodnutí soudu v mezinárodním prostředí J. Valdhansk 0/0/03 --
PrF:DOPVPM12Elektronizace a mezinárodní právo soukromé T. Kyselovskák 0/0/03 --
36 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity