FF FBCJpH Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ

15 kreditů

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Předměty k bakalářské práci

10 kreditů

Jazykovědná práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXJ01Základy akademického psaní P. Kosekz 0/2/03 5P
FF:CJXJ02Seminář k bakalářské práci – jazykovědné Z. Hladkáz 0/2/07 6P
FF:CJXJ03Bakalářská práce – jazykovědná Z. Hladkáz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Literárněvědná práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXL01Základy akademického psaní Z. Fišerz 0/2/03 5P
FF:CJXL02Seminář k bakalářské práci - literárněvědné Z. Fišerz 0/2/07 6P
FF:CJXL03Bakalářská práce - literárněvědná Z. Fišerz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

64 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka J. Vojtováz 0/1/02 1P
FF:CJJ02Současný český jazyk – fonetika a fonologie M. Zikovázk 1/1/04 1P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ04Současný český jazyk – morfologie M. Zikovázk 1/2/04 2Z
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ06Současný český jazyk – syntax P. Cahazk 0/2/04 3Z
FF:CJJ07Praslovanština P. Kosekzk 0/2/04 3P
FF:CJJ08Historická mluvnice češtiny P. Kosekz 0/2/04 4P
FF:CJJ10Současný český jazyk – stylistika M. Křístekzk 0/2/04 5P
FF:CJL01Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška H. Bočkovázk 2/0/04 1Z
FF:CJL02Starší česká literatura pro bakalářské studium H. Bočkovázk 0/2/04 5Z
FF:CJL03Česká literatura 19. století pro bakalářské studium Z. Urválkovázk 0/2/04 2Z
FF:CJL04Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium L. Novákovázk 0/2/04 3Z
FF:CJL05Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium Z. Fišerzk 0/2/04 4Z
FF:CJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška J. Tlustýzk 2/0/04 3P
FF:CJL07Teorie literatury I pro bakalářské studium J. Tlustýz 0/2/03 2P
FF:CJL08Teorie literatury II pro bakalářské studium J. Tlustýz 0/2/03 3P
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

28 kreditů

Blok 1: literatura

16 kreditů

Blok 1A: literárněhistorický

9 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I H. Bočkováz 2/0/03 4P
FF:CJLB201Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II H. Bočkováz 2/0/03 5P
FF:CJLB300Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I Z. Urválkováz 2/0/03 1P
FF:CJLB301Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II Z. Urválkováz 2/0/03 2P
FF:CJLB400Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška P. Bubeníčekz 2/0/03 3P
FF:CJLB402Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška Z. Fišerz 2/0/03 4P
18 kreditů
Blok 1B: metodologický a interpretační

7 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBC03Literatura pro děti a mládež I L. Novákováz 2/0/04 --
FF:CJBC04Literatura pro děti a mládež II Z. Fišerz 2/0/04 --
FF:CJBC08Kramářské písně Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJBC155Redakční práce Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJBC556Nejnovější česká literatura přelomu tisíciletí Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJBC564Modely interpretace (práce s textem) Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJBC739Tvůrčí psaní pro bohemisty Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJBD01Literární věda a estetika I Z. Fišerk 2/0/04 --
FF:CJBD02Literární věda a estetika II Z. Fišerk 2/0/04 --
FF:CJLB100Úvod do interpretace literárního textu pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB202Jak číst starší českou literaturu pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB206Populární tisky 1500-1800 Z. Urválkováz 0/2/03 --
FF:CJLB302Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB305Projektový seminář z literatury 19. stol. pro bakalářské studium Z. Urválkováz 0/2/02 --
FF:CJLB401Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro bakalářské studium L. Novákováz 0/2/03 --
FF:CJLB403Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
55 kreditů

Blok 2: jazyk

12 kreditů, z každého bloku min. 1 kurz

Blok 2A: čeština pro praxi

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB203Zásady psaní bakalářských a diplomových prací H. Žižkovák 1/0/04 --
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 --
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorská práce Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting Z. Hladkáz 0/2/04 --
30 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 5P
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 4P
FF:CJBB121Základy slavistiky P. Kosekk 2/0/04 --
FF:CJJ26Základy onomastiky M. Boháčováz 2/0/03 --
15 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA20Vlastní jména osobní v češtině J. Pleskalovák 2/0/04 --
FF:CJBB105Korpusová lingvistika – přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 5P
FF:CJBB160Participia P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB80Stylistika – přednáška M. Křístekk 1/0/03 5P
FF:CJJ09Současný český jazyk – lexikologie Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 2P
FF:CJJ12Fonologie – přednáška M. Zikovák 1/0/03 1P
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie – přednáška Z. Hladkák 1/0/03 4P
FF:CJJ46Úvod do sémantiky M. Wągielz 1/1/04 --
FF:PLIN077Stylometrie R. Čechz 0/2/04 --
FF:PLIN078Kvantitativní analýza vybraných jazykových jevů R. Čechz 0/2/04 --
46 kreditů

Volitelné předměty

3 kredity z celofakultní, popř. celouniverzitní nabídky