PdF BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-LOG Logopedie

Součásti SZZ a jejich obsah

Struktura SZZ:

Povinné předměty:
Obhajoba bakalářské práce
Pedagogika a psychologie
Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test)
Logopedie
Surdopedie

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na osvojení si základních poznatků ze speciální a inkluzivní pedagogiky a patopsychologie u osob se speciálními vzdělávacími potřebami s prohloubenou znalostí u osob s narušenou komunikační schopností, se sluchovým a duálním smyslovým postižením. Dále je zaměřena na následující kompetence studujících: umět využívat speciálněpedagogické a logopedické nástroje a postupy pro daný okruh osob, ovládat intervenční postupy v práci s diagnostickými nástroji teoreticky i prakticky, znát simulační techniky na úrovni bakalářského studia.

Obsah tematických okruhů navazuje na níže uvedené studijní předměty
Logopedie 1
Logopedie 2
Logopedie 3
Surdopedie 1
Surdopedie 2
Surdopedie 3
Alternativní a augmentativní komunikace
Komunikace osob s duálním smyslovým postižením
Inkluzivní speciální pedagogika
Patopsychologie 1

Bakalářská státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie se koná formou písemného testu, který tvoří celkem 40 otázek. Okruhy pokrývají disciplíny bakalářského studia a jejich stanovené výstupy: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, speciální a inkluzivní pedagogika, výzkum v pedagogické praxi, základy pedagogicko-psychologické diagnostiky, vývojová psychologie a sociální psychologie. Okruhy jsou studentům zveřejněny s bližším vymezením a odkazy na literaturu na stránkách: https://is.muni.cz/do/ped/uredni_deska/studijni/Okruhy_bc_SZZ_PedPsy_test_zari2019_3web.pdf.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
Komunikační schopnosti dítěte předškolního věku s narušeným vývojem řeči
Komunikační schopnost u žáků základní školy logopedické
Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Speciální potřeby žáků se sluchovým postižením
Simulace obtíží v komunikaci u žáka se sluchovým postižením
Význam sluchové výchovy pro děti s těžkým sluchovým postižením a pro jejich rodiny
Stimulace komunikační schopnosti u dětí s opožděným vývojem řeči se zřetelem k obsahové složce jazyka
Podpora vývoje jazykových rovin u dětí se zdravotním postižením
Logopedická intervence v dospělém věku

Témata obhájených prací
Sluchově-řečová výchova u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku
<https://is.muni.cz/th/265888/pedf_b/bc-hotova.pdf>
Lingovy zvuky a jejich využití při logopedické péče u dětí se sluchovým postižením <http://is.muni.cz/th/383868/pedf_b/final.pdf>
Využití čtenářských dovedností ke zlepšení morfologicko-syntaktické roviny u žáků se sluchovým postižením na základní škole
<https://is.muni.cz/th/406836/pedf_b/Bakalarskaprace_Jahodova_406836.pdf>
Využití iPadu v systému AAK a rozvoji komunikačních schopností u afázie
<https://is.muni.cz/th/403063/pedf_b/Bakalarska_prace_iPad_a_afazie.pdf>

Bakalářské práce jsou uloženy v archivu závěrečných prací včetně posudků na is.muni.cz.

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (33 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SP3099Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5P
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6097Teorie a metodika výchovy J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 2-
27 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Speciálněpedagogický základ (86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3003Specifické poruchy učení – základy oboru I. Jůzovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3009Patopsychologie 1 E. Řehulkazk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3030Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3040Psychopedie – základy oboru B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3050Sociální práce L. Slepičkovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3100Alternativní a augmentativní komunikace B. Chleboradovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3107Speech and Language Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 4-
PdF:SP3111Logopedie 1 V. Vojtovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP3112Logopedie 2 V. Vojtovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3113Logopedie 3 B. Chleboradovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3114Vyvozování hlásek V. Vojtováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3120Základy oftalmopedie P. Röderovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3121Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 5-
PdF:SP3122Komunikační a simulační techniky oftalmopedické M. Vrubelk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3127Komunikace osob s duálním smyslovým postižením – základy R. Horákovák 0/2/03 4P
PdF:SP3171Surdopedie 1 M. Štibrányiovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP3172Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3173Surdopedie 3 L. Doležalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 3P
PdF:SP3174Inkluzivní vzdělávání a role asistenta pedagoga u dětí a žáků se sluchovým postižením L. Doležalováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3180Základy somatopedie I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3181Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická D. Opatřilovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 5-
PdF:SP3182Komunikační a simulační techniky somatopedické V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
86 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3882Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 5-
PdF:SP3883Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
PdF:SP3892Speciálněpedagogická praxe diagnostická V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.10 5-
PdF:SP3893Speciálněpedagogická praxe intervenční V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3991Speciálněpedagogická praxe V. Vojtováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
34 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Zámečníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 5P
10 kreditů

Volitelné předměty

Studující si mohou zvolit z univerzitní nabídky předměty v hodnotě 2 kredity.