FF FBCJpSCC Čeština pro cizince
Název anglicky: Czech for Foreigners
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-CJ_ Český jazyk a literatura

Společná část

Společný univerzitní základ

15 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

64 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka Z. Hladkáz 0/1/02 1P
FF:CJJ02Současný český jazyk - fonetika a fonologie M. Zikovázk 0/2/04 3P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ04Současný český jazyk – morfologie K. Osolsobězk 0/2/04 4Z
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ06Současný český jazyk – syntax P. Cahazk 0/2/04 5Z
FF:CJJ07Praslovanština P. Kosekzk 0/2/04 3P
FF:CJJ08Historický vývoj češtiny P. Kosekz 0/2/04 4P
FF:CJJ10Současný český jazyk – stylistika M. Křístekzk 0/2/04 5P
FF:CJL01Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška H. Bočkovázk 2/0/04 1Z
FF:CJL02Starší česká literatura pro bakalářské studium H. Bočkovázk 0/2/04 5Z
FF:CJL03Česká literatura 19. století pro bakalářské studium Z. Urválkovázk 0/2/04 2Z
FF:CJL04Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium L. Novákovázk 0/2/04 3Z
FF:CJL05Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium Z. Fišerzk 0/2/04 4Z
FF:CJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška J. Tlustýzk 2/0/04 4P
FF:CJL07Teorie literatury I pro bakalářské studium J. Tlustýz 0/2/03 4P
FF:CJL08Teorie literatury II pro bakalářské studium J. Tlustýz 0/2/03 5P
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

28 kreditů

Blok 1: literatura

16 kreditů

Blok 1A: literárněhistorický

9 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I H. Bočkováz 2/0/03 4P
FF:CJLB201Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II H. Bočkováz 2/0/03 5P
FF:CJLB300Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I Z. Urválkováz 2/0/03 1P
FF:CJLB301Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II Z. Urválkováz 2/0/03 2P
FF:CJLB400Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška P. Bubeníčekz 2/0/03 3P
FF:CJLB402Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška Z. Fišerz 2/0/03 4P
18 kreditů
Blok 1B: metodologický a interpretační

7 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBC03Literatura pro děti a mládež I L. Novákováz 2/0/04 --
FF:CJBC04Literatura pro děti a mládež II Z. Fišerz 2/0/04 --
FF:CJBC556Nejnovější česká literatura přelomu tisíciletí Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJBC639Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška T. Dědinovák 2/0/04 --
FF:CJBC640Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - seminář T. Dědinováz 0/2/03 --
FF:CJLB100Úvod do interpretace literárního textu pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB202Jak číst starší českou literaturu pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB302Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium Z. Urválkováz 0/2/03 --
FF:CJLB401Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB403Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století pro bakalářské studium Z. Fišerz 0/2/03 --
33 kreditů
Blok 2: jazyk

12 kreditů, z každého bloku min. 1 kurz

Blok 2A: čeština pro praxi

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB194Zahraniční oborová pracovní stáž Z. Hladkáz 0/0/05 --
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 --
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorská práce Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting Z. Hladkáz 0/2/04 --
35 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 5P
FF:CJBA51Historický vývoj češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 4P
8 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB105Korpusová lingvistika - přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 5P
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB80Stylistika – přednáška M. Křístekk 1/0/03 5P
FF:CJJ09Současný český jazyk – lexikologie Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 4P
FF:CJJ12Fonologie – přednáška M. Zikovák 1/0/03 3P
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie - přednáška Z. Hladkák 1/0/03 4P
26 kreditů

Volitelné předměty

3 kredity

Předměty k bakalářské práci

10 kreditů

Jazykovědná práce
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXJ01Základy akademického psaní L. Rychnovskáz 0/2/03 5P
FF:CJXJ02Seminář k bakalářské práci – jazykovědné Z. Hladkáz 0/2/07 6P
FF:CJXJ03Bakalářská práce – jazykovědná Z. Hladkáz 0/0/0- 6P
10 kreditů
Literárněvědná práce
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJXL01Základy akademického psaní Z. Fišerz 0/2/03 5P
FF:CJXL02Seminář k bakalářské práci - literárněvědné Z. Fišerz 0/2/07 6P
FF:CJXL03Bakalářská práce - literárněvědná Z. Fišerz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

48 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJCC01Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika I P. Kosekzk 0/2/05 1P
FF:CJCC02Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika II P. Kosekzk 0/2/04 2P
FF:CJCC03Český pravopis z pohledu mluvčího L2 I J. Vojtovázk 0/2/05 1P
FF:CJCC04Český pravopis z pohledu mluvčího L2 II J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJCC05Lexikálně-stylistický seminář I Z. Hladkázk 0/2/05 2P
FF:CJCC06Lexikálně-stylistický seminář II Z. Hladkázk 0/2/04 3P
FF:CJCC07Česká literárněvědná tradice Z. Fišerz 0/2/03 4P
FF:CJCC08Kulturně-historický přehled H. Bočkovázk 0/2/04 3P
FF:CJCC09Analýza literárního textu pro cizince I Z. Fišerzk 0/2/04 1P
FF:CJCC10Překladatelský seminář pro cizince Z. Fišerz 0/2/04 5P
FF:CJCC11Cvičení výslovnosti J. Vojtovázk 0/2/03 2P
FF:CJCC12Čeština v interkulturních souvislostech Z. Fišerk 0/2/03 5P
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

12 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJCC13Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika III P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJCC14Lexikálně-stylistický seminář III Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:CJCC15Analýza literárního textu pro cizince II Z. Fišerz 0/2/03 2-
FF:CJCC16Tvůrčí psaní pro cizince I Z. Fišerz 0/2/03 3-
FF:CJCC17Tvůrčí psaní pro cizince II Z. Fišerz 0/2/03 4-
FF:CJCC18Ztraceni v překladu Z. Fišerz 0/2/03 5-
FF:CJCC19Kánon české literatury Z. Fišerz 0/2/03 4-
21 kreditů