FF FBKRpJ Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR019Seminář k bakalářské diplomové práci I I. Radováz 0/2/07 5P
FF:KR019aSeminář k bakalářské diplomové práci II I. Radováz 0/2/03 6P
FF:KRBcDiplBakalářská diplomová práce I. Radováz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR001Řecká mluvnice I J. Stekláz 2/4/010 1Z
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovázk 2/0/03+1 1Z
FF:KR002Řecká mluvnice II J. Stekláz 2/4/010 2Z
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:MED02Úvod do jazykovědy V. Bočekk 1/1/04 2Z
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 2-
FF:KR003Řecká mluvnice III J. Franekz 1/1/04 3Z
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 3P
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 3P
FF:KR004Řecká mluvnice IV J. Franekzk 1/1/04 4Z
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 4P
FF:KR005Řecká syntax I J. Franekz 1/1/04 5P
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 4P
FF:KR009Řecký proseminář: Sofoklés J. Franekz 0/2/04 5P
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 5-
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 5-
FF:KR006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/04 6P
FF:KRBcSZkStátní závěrečná zkouška bakalářská z řeckého jazyka a literatury I. RadováSZk 0/0/0- 6P
91 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti jednooborového studia bakalářského programu Klasický řecký jazyk a literatura volí povinně-volitelné předměty v sekcích Moduly a Další povinně-volitelné předměty, a to následujícím způsobem: 

Moduly: Student musí absolvovat minimálně dva moduly z pěti nabízených (= minimálně 44 kreditů), moduly vybírá dle vlastních preferencí a profesionálního zaměření. 

Další povinně-volitelné předměty: Student musí získat minimálně 10 kreditů absolvováním dalších povinně-volitelných předmětů dle vlastního výběru.Moduly

Student je povinen úspěšně absolvovat minimálně dva z pěti nabízených modulů. Moduly vybírá dle vlastního uvážení. Modul je absolvován tehdy a jen tehdy, když jsou absolvovány všechny předměty, které jsou v něm obsaženy.

Základy latinského jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 3P
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 4P
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 5P
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 6P
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 4P
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulováz 0/2/04 6P
23 kreditů
Základy novořeckého jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 3P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 4P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 5P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 6P
22 kreditů
Římské dějiny a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3P
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounováz 2/2/03 4P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4P
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovák 2/2/03 5P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 5P
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovák 2/2/04 6P
22 kreditů
Řecká mytologie a filozofie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 1P
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 2P
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 3P
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 4P
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 5P
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 6P
22 kreditů
Byzantské a novořecké dějiny a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 3P
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 3P
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. K. Tsivosk 2/0/04 4P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. K. Bočková Loudovázk 2/0/04 6P
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 6P
24 kreditů

Další povinně-volitelné předměty

Student musí absolvovat tolik předmětů z nabídky dalších povinně-volitelných předmětů, aby jejich celková hodnota byla rovna anebo převyšovala deset kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB27 -- 0/0- --
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR020Láska a sex v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ304Antická metrika I. Radováz 1/1/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
31 kreditů

Volitelné předměty

Student si jako volitelné předměty vybírá dle vlastního uvážení a preferencí předměty z celofakultní nabídky FF MU. Jejich minimální hodnota pro studenty se zapsaným modulem Byzantské a novořecké dějiny a literatura činí 8 kreditů a pro studenty s jinými zapsanými moduly 10 kreditů. Jako volitelný předmět může být uznán také libovolný povinně-volitelný předmět z nabídky Ústavu klasických studií.