Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. KACHLÍK, Petr, Janka PORÁČOVÁ, Marie HAVELKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ a Tatiana KIMÁKOVÁ. A Survey Into Basic School Pupil Lifestyle. In Epidemiology. 22(1):S279, January 2011. Abstracts ISEE 22nd Annual Conference, Seoul, Korea. 2011. ISSN 1044-3983.
 2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Virtuální drogy ve vzorku studentů Masarykovy univerzity Brno. In KACHLÍK, P. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 302-317. ISBN 978-80-210-5436-3.
 3. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK a Petr KACHLÍK. Výchova ke zdraví v reflexi pedagogické praxe. In KACHLÍK, P. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 236-261. ISBN 978-80-210-5436-3.
 4. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 307-324. ISBN 978-80-210-5722-7.
 5. 2010

 6. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Čeho jsou schopny se odříci těhotné ženy pro zdraví svého dítěte? In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 466-478. ISBN 978-80-7315-199-7.
 7. HAVELKOVÁ, Marie. KALOKAGATHIE - Fórum vychovy ke zdraví XIII. 2010.
 8. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ, Soňa KUBEŠOVÁ a Zuzana ČUČKOVÁ. Komparace sociální komunikace rozumově nadaných žáků s žáky běžné populace v edukačním procesu. PdF MU, 2010.
 9. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Kouření a chronické poškození zdraví dítěte. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 245-254. ISBN 978-80-7315-201-7.
 10. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. Možnosti pomoci zdravotně znevýhodněným žákům s psychickou poruchou. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 11. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Některé problémy chronicky nemocného dítěte ve škole. In ŠEVČÍKOVÁ, Ľ., JURKOVIČOVÁ, J. (Eds.) Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 192-196. ISBN 978-80-223-2885-2.
 12. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. New and old tasks of ergonomics at basic school. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 317-332. ISBN 978-80-210-5259-8.
 13. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK, Lenka PROCHÁZKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. PEDAGOGICKÉ PRAXE V OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ed. Dytrtová Radmila a Sandanusová Anna. In PEDAGOGICKÁ PRAXE v pregraduální přípravě učitelů, ed. Dytrtová Radmila and Sandanusová Anna. první. Brno: TRIBUN, 2010. s. 81-87. Knihovnička 1. ISBN 978-80-7399-947-6.
 14. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Postoje a názory žáků 3 vybraných škol v Jihomoravském kraji k problematice patologických závislostí. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 301-319. ISBN 978-80-210-5398-4.
 15. KACHLÍK, Petr, Zuzana ČUČKOVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Problematika virtuálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. PdF MU, 2010.
 16. HAVELKOVÁ, Marie. Research cooperation between Faculty of Education, Masaryk university, Brno, Czech Republic and Department of Molecular Biotechnology, Jena, Germany. In 50 Years of Czech and Slovak Yeast Research., Eds.E. Breierová, V. Farkaš, J. Hapala, K. Sigler. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Commission on Yeasts, Czechoslovak Microbiological Society, 2010. s. 41-43. Czech and Slovak Yeast Research, 5. ISBN 978-80-89257-20-1.
 17. HAVELKOVÁ, Marie. Respektujme biorytmy. In „Biorytmy součást života“. 2010.
 18. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do segmentu osob s tělesným postižením zaměřená na závislostní chování. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 321-342. ISBN 978-80-210-5398-4.
 19. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Speciální požadavky chronicky nemocných žáků na kvalitu školního prostředí. Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, 2010, roč. 20, č. 2, s. 114-121. ISSN 1211-2720.
 20. REISSMANNOVÁ, Jitka, Alice PROKOPOVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Jarmila KELNAROVÁ. STUDENTS OF PDF MU AND THEIR FIRST AID ACQUIREMENTS AND SKILLS (RESEARCH IN PROGRESS). In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 221-226. ISBN 978-80-210-5260-4.
 21. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Study of a segment of people with physical disabilities, focusing on dependency behavior. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 333-356. ISBN 978-80-210-5398-4.
 22. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ. In ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV , Ed.:. Zuzana Sikorová, Martin Malčík,Karel Pavlica . 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU (C) 2010, 2010. s. 494-501. ISBN 978-80-7368-769-4.
 23. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. The attitudes and opinions of pupils at three selected schools in the South Moravian Region on the issue of pathological addiction. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 311-332. ISBN 978-80-210-5398-4.
 24. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Vláknina vo výžive detí i dospelých. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.) Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Globalizácia a kvalita života a zdravia“. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2010. s. 123-128, 419 s. ISBN 978-80-89284-66-5.
 25. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Vnímání nebezpečnosti kouření těhotnými ženami a potenciálními matkami. In LINHARTOVÁ, D., MÁCHAL, P. DANIELOVÁ, L. (Eds.) ICOLLE 2010: Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2010. s. 77-87, 236 s. ISBN 978-80-7302-154-2.
 26. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. Výchova ke zdraví v prevenci poruch příjmu potravy. In Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. 6 s. ISBN 978-80-223-2885-2.
 27. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 28. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. Využití poznatků moderní genetiky v praktickém živote. In „Biorytmy součást života“. 2010.
 29. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE NADANÝCH ŽÁKŮ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu Sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 546 - 556, 10 s. ISBN 978-80-7368-769-4.
 30. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Zkušenosti a názory studentů Masarykovy univerzity na virtuální drogy. In LINHARTOVÁ, D., MÁCHAL, P. DANIELOVÁ, L. (Eds.) ICOLLE 2010: Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2010. s. 123-137, 236 s. ISBN 978-80-7302-154-2.
 31. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Žáci, učitelé a diabetes mellitus juvenilis. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.) Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Globalizácia a kvalita života a zdravia". 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2010. s. 57-64, 419 s. ISBN 978-80-89284-66-5.
 32. HAVELKOVÁ, Marie. 38th Annual International Conference on Yeasts. 2010.
 33. 2009

 34. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. Aktuální didaktické postupy využitelné u primárních poruch výživy. In Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2009. 4 s. ISBN 978-80-244-2454-5.
 35. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ a Martina MARTÍNKOVÁ. ALLERGIC AND ASTHMATIC CHILDREN IN 21th CENTURY SCHOOL. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2009. s. 297 - 303. ISBN 978-80-210-4929-1.
 36. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Analýza drogové scény na Masarykově univerzitě. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. (Eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 281-306. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 37. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Attitudes and opinions of pupils 3 selected schools in the South Moravian region on the issue of pathological dependency. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 38. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Do School Workers Understand the Necessity of Health Education Field Independency in Teaching of Future Teachers ? In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 39. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drug Scene Analysis at the Masaryk University in Brno. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Pido Brno, 2009. 29 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 40. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Evaluation of the primary antidrug prevention of Masaryk University students. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. s. 195-207. ISBN 978-80-210-4930-7.
 41. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Charakteristika komunikace rozumově nadaných žáků ve výchovně vzdělávacím procesu. In SVATOŠ, T., ŠVARCOVÁ, E., LOUDOVÁ, I. (Eds.). Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 151-157. ISBN 978-80-7435-030-6.
 42. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Chronically ill pupil in the current school climate. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2009. 29 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 43. HAVELKOVÁ, Marie, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Implementace výuky první pomoci do přípravy budoucích učitelů - využití e-learningu. In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
 44. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Implementation of Minimal preventive programme in primary and secondary school conditions. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. s. 209-217. ISBN 978-80-210-4930-7.
 45. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Taťiana KIMÁKOVÁ. IMUNITNÍ DEFICIENCE A PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. In Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VI. 1. vyd. Slovensko, LF UK Martin: LF Uk Martin Slovensko, 2009. s. 132-137. ISBN 978-80-88866-64-0.
 46. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
 47. HAVELKOVÁ, Marie, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Jsou budoucí učitelé schopni poskytnout první pomoc? In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
 48. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. K cílům a úkolům celoživotního vzdělávání učitelů vyučujících. In CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ/ LIFELONG LEARNING OF TEACHERS. 1. vyd. Brno: TRIBUN EU,s.r.o., Brno, 2009. s. 88-93. EDUCO, č. 7. ISBN 978-80-7399-886-8.
 49. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. K problematice některých sociálně patologických jevů v našem základním školství. In 2nd international conference Health Education and Quality of Life. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009. s. 267-273. ISBN 978-80-7394-180-2.
 50. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK a Věra LINHARTOVÁ. Kdo byl profesor MUDr. František Hamza? 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 51. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. Konkrétní příklad činnosti učitele v předmětu Výchova ke zdraví. In Učitel, škola a zdraví. 2009.
 52. HAVELKOVÁ, Marie. KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ A POHLED NA SOUČASNOST OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERSITY. In VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 6-12. Výchova ke zdraví 1. ISBN 978-80-210-5050-1.
 53. HAVELKOVÁ, Marie. Living conditions and health/ Životné podmienky a zdravie. 2009.
 54. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 182-190, 254 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
 55. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Možnosti prevence poruch příjmu potravy v rámci výuky oboru Výchova ke zdraví na Pedagogické fakulte v Brně v reflexi výzkumného šetření. In KACHLÍK, P., MUŽÍK, V. (Eds.). Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. Sborník z konference KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. Masarykova univerzita. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2009. s. 857-877. ISBN 978-80-210-4996-3.
 56. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. PĚT LET EXISTENCE OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERSITY. In 2nd international conference Health Education and Quality of Life. 1. vyd. České Budějovive: Jihočeská universita, České Budějovice, 2009. s. 80 - 86. ISBN 978-80-7394-180-2.
 57. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ? In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. (Eds.). Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VI. 1. vyd. Martin (SR): JLF UK, 2009. s. 124-131. ISBN 978-80-88866-64-0.
 58. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
 59. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Possibilities of primary prevention of addictions in conditions of primary and secondary school. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.). Quality of Life and Health-IV. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., 2009. s. 375-383. Kvalita života a zdravia. ISBN 978-80-89271-65-8.
 60. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Problematika předmětu Výchova ke zdraví na základních školách. In KALOKAGATHIE - Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno, Česká republika: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. s. 462-481, 19 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
 61. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. Rozumově nadaný žák v reflexi výzkumného šetření. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 156-161, 5 s. ISBN 978-80-210-5039-6.
 62. PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Marie HAVELKOVÁ. Rozumově nadaný žák v reflexi výzkumného šetření. In Nadaní žáci výzva pro učitele. 2009. ISBN 978-80-210-5023-5.
 63. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. SCHOOL ENVIRONMENT QUALITY AND PUPILS WITH IMMUNE SYSTEM DISORDERS. 1. vyd. Slovensko, Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, n.o., 2009. 444 s. QUALITY OF LIFE AND HEALTH-IV.. ISBN 978-80-89271-65-8.
 64. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Sociální znevýhodnění chronicky nemocného žáka. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (Eds.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 203-212. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 65. HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Sonda do znalostí první pomoci u studentů PdF MU. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 501-511. ISBN 978-80-210-4996-3.
 66. HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Sonda do znalostí první pomoci u studentů PdF MU - fotodokumentace výzkumu. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 512-520. ISBN 978-80-210-4996-3.
 67. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Školní prostředí a ochrana zdraví žáků. In Český mezinárodní výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 68. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina VÝVODOVÁ. Těhotenství a kouření. In HAVELKOVÁ, M. REISSMANNOVÁ, J. et al. (Eds.) Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 59-65. Výchova ke zdraví. 1. ISBN 978-80-210-5050-1.
 69. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF FIRST AID PROVISION AMONG PUPILS OF OF THE 8th GRADE SCHOOLS. In SCHOOL AND HEALTH FOT THE 21th CENTURY. 1. vyd. Brno: MSD Brno Masarykova universita, 2009. s. 285 - 298, 15 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 70. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. The level of knowledge and skills of First Aid provision among pupils of the 8th grade of primary schools. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 285-297. ISBN 978-80-210-4930-7.
 71. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. The probe into the segment of people with physical handicap focusing on dependency behavior. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 72. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vyhovuje klima současné školy žákům s narušenou obranyschopností organizmu? In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno Česká republika: Pedagogická fakulta MU Brno, 2009. s. 482-509, 27 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
 73. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vyhovuje prostředí školy žákům trpícím poruchami imunity? 1. vyd. Brno: PdF MU, 2009. KRVVZ-Studium.
 74. HAVELKOVÁ, Marie. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ JAKO OCHRANA PŘED VZNIKEM PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ. In ŹIVOTNE PODMIENKY A ZDRAVIE. 11. vyd. Bratislava, SR: Úrad verejneho zdravotníctva Slovenskej republiky, 2009. s. 306-311. 16. ISBN 978-80-7159-173-3.
 75. HAVELKOVÁ, Marie, Jitka REISSMANNOVÁ a A KOL. Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 103 s. ISBN 978-80-210-5050-1.
 76. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. Výuka první pomoci jako aktuální úkol oboru Výchova ke zdraví. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno, Česká republika: Pedagogická fakulta MU Brno, 2009. s. 510-536. ISBN 978-80-210-4996-3.
 77. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Výzkumná sonda do školního prostředí z pohledu alergického dítěte. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 152 -157, 7 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
 78. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Kamila BERNASOVSKÁ, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Význam vlákniny v strave adolescentov. In Zborník abstraktov 26. pediatrickej pracovnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice. 2009.
 79. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Vzdělávání a komunikace nadaných žáků v mladším školním věku. In Český mezinárodní výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 80. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. YEAST: AN APPROPRIATE MODEL FOR THE DETECTION OF CANCEROSTATICS. In 37th Annual Conference on Yeasts. 1. vyd. Slovensko: Chemický ústav SAV Bratislava, 2009. 80 s. ISSN 1336-4839.
 81. HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Zjišťování znalostí a dovedností u studentů PdF MU v oblasti první pomoci. 2009.
 82. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. Znalosti a dovednosti žáků 8. tříd základních škol v poskytování první pomoci. In HAVELKOVÁ, M. REISSMANNOVÁ, J. et al. (Eds.) Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 52-58. Výchova ke zdravi,1. ISBN 978-80-210-5050-1.
 83. HAVELKOVÁ, Marie. 37th Annual International Conference on Yeasts. 2009.
 84. HAVELKOVÁ, Marie. 7. celostátní workshop k výchově ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR. 2009.
 85. 2008

 86. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 87. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS a Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, 2008, roč. 14, č. 1, s. 40-41. ISSN 1219-1221.
 88. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ a Martina POKORNÁ. Alergici a astmatici ve škole 21. století. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podproru zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 89. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ a Martina POKORNÁ. Allergic and Asthmatic Children in 21st Century School. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 297-303. ISBN 978-80-210-4929-1.
 90. POKORNÁ, Martina a Marie HAVELKOVÁ. "Analýza zdravého životního stylu nadaných a mimořádně nadaných žáků ZŠ". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 46 s. Výzkumná zpráva.
 91. HAVELKOVÁ, Marie. Basis of Health Teaching. In Pregraduate Teacher Training 1. 1. vyd. Brno: PdF MU: PdF MU Brno, 2008. s. 164-195, 31 s. Pregraduate Teacher Training 1.
 92. HAVELKOVÁ, Marie. BIORYTMY A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví dětí a mládeže - pořádáno v máci výzkumného záměru MSM0021622421. 1. vyd. Brno: MSD spol. s.r.o. 602 00 Brno Lidická 23, 2008. s. 14-14. ISBN 978-80-7392-044-9.
 93. HAVELKOVÁ, Marie. Biorytmy, jejich význam pro zdraví a jejich využití v pedagogickém procesu. In KALOKAGATHIE XI. .In Kachlík, Petr - Mužík, Vladislav.Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 592 - 647. ISBN 978-80-210-4677-1.
 94. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
 95. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 241-255, 14 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 96. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 443-452, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 97. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Health Education and Teaching Genetics at Elementary Schools. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 47-57. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 98. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Hodnocení aktivit primární protidrogové prevence studenty Masarykovy univerzity. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 19-19, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 99. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. KVALITA ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A ŽÁCI S PORUCHAMI IMUNITNÍHO SYSTÉMU. Zdravotníctvo a sociálná práca. Slovensko: SAPIENTIA Bratislava, 2008, roč. 3, 3-4, 2 s. ISSN 1336-9326.
 100. HAVELKOVÁ, Marie. MODERNI PERSPEKTIVY PRIMARNI PROTIDROGOVÉ PREVENCE. In Fórum o premenách školy a učiteľskej profesie. 1. vyd. Slovensko, Bratislava: UK PdF Bratislava, 2008. s. 176 - 181, 5 s. ISBN 978-80-969146-8-5.
 101. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, 2008, roč. 3, 3-4, 2 s. ISSN 1336-9326.
 102. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Na pomoc učiteli chronicky nemocného žáka. In Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2008. s. 648-668, 20 s. ISBN 978-80-210-4677-1.
 103. HAVELKOVÁ, Marie, Martina POKORNÁ a Tomáš PRUŠA. Nadaní žáci a jejich volný čas. In PEDAGOGICKÝ VÝZKUM JAKO PODPORA PROMĚNY SOUČASNÉ ŠKOLY. 1. vyd. Nakladatelství GAUDEAMUS, Univerzita Hra: Gaudeamus, 2008. s. 885-893. ISBN 978-80-7041-287-9.
 104. HAVELKOVÁ, Marie, Martina POKORNÁ a Tomáš PRUŠA. NADANÍ ŽÁCI A JEJICH VOLNÝ ČAS. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS UHK, 2008. s. 50-51. ISBN 978-80-7041-970-0.
 105. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 106. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Martina POKORNÁ. Nová skripta pro výuku Biologie člověka a Výchovu ke zdraví na Katedře rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. In I. OLOMOUCKÉ DNY ANTROPOLOGIE A BIOLOGIE. 1. vyd. Olomouc: Olomouc UP, 2008. s. 420 - 425. ISBN 978-80-244-2066-0.
 107. POKORNÁ, Martina a Marie HAVELKOVÁ. PODPORA NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ V KLIMATU DNEŠNÍ ŠKOLY. In Climate in School of 21st Century. 1. vyd. Slovensko, Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, 2008. s. 65 - 72, 7 s. ISBN 978-80-8083-586-6.
 108. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
 109. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 453-464, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 110. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4216-2.
 111. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 112. HAVELKOVÁ, Marie. Problematika primární protidrogové prevence. In I. OLOMOUCKÉ DNY ANTROPOLOGIE A BIOLOGIE. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 225-240. ISBN 978-80-244-2066-0.
 113. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ a Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 19-20, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 114. HAVELKOVÁ, Marie, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Petr KACHLÍK. Specifika komunikačních schopností nadaných žáků na základních školách v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 85 - 106, 18 s. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. ISBN 978-80-210-4708-2.
 115. HAVELKOVÁ, Marie, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Petr KACHLÍK. Specifika komunikačních schopností nadaných žáků na ZŠ v JMK. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. s. 49-50. ISBN 978-80-7315-167-6.
 116. MARTÍNKOVÁ, Martina, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Specifika volnočasových aktivit nadaných a mimořádně nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. 1. vyd. Brno: Brno, MSD Lidická 23, 2008. s. 15-16. ISBN 978-80-7392-053-1.
 117. HAVELKOVÁ, Marie, Tomáš JANÍK, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Spoluúčast studenta na tvorbě informačních textů pro učitele je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In PŘÍPRAVA UČITELŮ V KONTEXTU EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 1. vyd. Slovensko: Tribun, 2008. s. 15-16. ISBN 978-80-213-1746-8.
 118. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Učitel, nadaný žák a jejich komunikace. In UČITEL A NADANÝ ŽÁK. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2008. s. 158 - 172. ISBN 978-80-7392-054-8.
 119. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Učitel, nadaný žák a jejich komunikace. In Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
 120. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.
 121. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U ŽÁKŮ 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konferencce pro podporu zdraví dětí a mládeže pořáídané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. s. 13-14. ISBN 978-80-7392-044-9.
 122. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7.
 123. 2007

 124. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
 125. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva.
 126. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. s. 241-256, 15 s. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 127. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetik ve škole je vážný problém? In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. ČR Brno: Brno : Paido, 2007. s. 231-244. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní. ISBN 978-80-7315-163-8.
 128. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 129. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? 1. vyd. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
 130. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
 131. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6.
 132. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika a zdraví. In Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno, PdF MU: PdF MU, 2007. s. 26-27. ISBN 978-80-210-4369-5.
 133. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9.
 134. POKORNÁ, Martina a Marie HAVELKOVÁ. Interakce učitele a studenta v předmětu Somatologie na katedře rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. In Interakcia uciteĺa a študenta v procese vysokoškolskej výučby. 1. vyd. Slovensko, Trnava, SAV: Katedra pedagogiky Filosofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská pedagogická spoločnost pri SAV, 2007. s. 149-154. ISBN 978-80-89220-60-1.
 135. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
 136. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta, 2007. s. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8.
 137. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina VRBECKÁ. Některé způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika. In Program Zdravi 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno PdF MU: PdF MU, 2007. s. 22. ISBN 978-80-210-4369-5.
 138. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Martina POKORNÁ. PŘÍPRAVA UČITELŮ V DEKÁDĚ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI V PŘEDMĚTU SOMATOLOGIE POMOCÍ NOVĚ KONCIPOVANÝCH SKRIPT. In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: Praha " UK PřF, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-87139-03-5.
 139. REISSMANNOVA, Jitka a Marie HAVELKOVÁ. Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví II. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 98 s.
 140. HAVELKOVÁ, Marie a Inge HONES. THE EFFECT OF MATING FACTOR ON YARROWIA LIPOLYTICA. 1. vyd. Francie, Paříž: Univ. L. Pasteur, Paris, Prance, 2007. 7 s. 9th Annual Conference on Yarrowia lipolytica.
 141. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 142. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 10-10, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 143. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720.
 144. 2006

 145. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Pavel MENŠÍK. Cytogenetika ve výuce budoucích učitelů. In Didaktika v přírodovědných oborech EDUCO. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 16-22, 100 s. EDUCO. ISBN 80-86561-28-3.
 146. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o novém učebním textu vytvořeném na Katedře rodinné výchovy a vychovy ke zdraví PdF MU. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Brno MU PdF, 2006. s. 7 - 20. ISBN 80-210-4215-X.
 147. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 120 s. skripta. ISBN 80-210-4216-8.
 148. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. Praktické testování modelu toxicity a mutagenity v Brně. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. BRNO: PAIDO, 2006. s. "1181"-"+", 3 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 149. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. PROBLEMATIKA VYBRANÝCH SEGMENTŮ ZPŮSOBU ŽIVOTA u ŽÁKŮ na 2.st. ZŠ. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Brno MU PdF, 2006. s. 61 - 73. ISBN 80-210-4215-X.
 150. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7.
 151. HAVELKOVÁ, Marie a JItka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví - II. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 100 s. ISBN 80-210-4215-X.
 152. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výchova ke zdraví v současném základním školství (autoreferát rigorózní práce). In HAVELKOVÁ, Marie a Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 74-77. ISBN 80-210-4215-X.
 153. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Jitka REISSMANNOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Zkušenosti z prvního roku výuky předmětů studijního oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví ve studiu učitelství pro ZŠ na PdF MU. 1. vyd. Praha: Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006. 5 s. EDUCO č. 1. ISBN 80-86561-28-3.
 154. 2005

 155. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.
 156. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. Amesův test jako metoda detekce rizikových látek - praktické cvičení pro studenty. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní úastí: XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. 2005: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005. s. 48-51. ISBN 80-7329-107-X.
 157. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Geneze oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 20.
 158. HAVELKOVÁ, Marie. Historie a současnost katedry a oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 7 - 18. ISBN 80-210-3918-3.
 159. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
 160. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví a integrační procesy ve výuce zdravovědných disciplín na pedagogické fakultě mu v Brně. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktik prírodovedných, poĺnohospodárských a príbuzných odborov. FPV UKF Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: UKF Nitra, Slovensko, 2005. s. 76-80. Prirodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8.
 161. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
 162. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1. vyd. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. s. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5.
 163. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně, 2005. s. 48-54. ISBN 80-7329-107-X.
 164. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Jana ZELENÁ a Pavel MENŠÍK. Prevention of Problems with Spine at School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník "School and Health 21". 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 835-844. ISBN 978-80-7315-119-5.
 165. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK a Eberhard UNGER. The role of calmodulin in cell cycle. Journal of APPLIED BIOMEDICINE. Czech Republic: University of South Bohemia, 2005, roč. 2005/3, 3 Suppl., s. S17-S18, 2 s. ISSN 1214-0287.
 166. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 81 - 90, 9 s. ISBN 80-210-3918-3.
 167. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
 168. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
 169. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Závěrečná zpráva o řešení fakultního grantu PdF MU "Příprava preparátů lidských chromosomů pro potřeby společných seminářů a praktických cvičení". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. 36 s.+přílohy. ISBN nepřiděleno.
 170. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda - nezbytná potřeba pro pedagoga i žáka + Příručka pro učitele. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 128-153, 27 s.
 171. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda-nezbytný předpoklad zdravé výuky. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005. s. 22-26. ISBN 80-7329-107-X.
 172. 2004

 173. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
 174. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
 175. HAVELKOVÁ, Marie. Geny, které mohou ovlivnit náš život a zdraví. In Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 1. vyd. Slovensko, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko, 2004. s. 48-54. EDícia Prirodovedec č. 143. ISBN 80-8050-739-2.
 176. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
 177. HAVELKOVÁ, Marie a UNGER EBERHARD. Relationships between cytoskeleton and calmodulin in yeasts. Relationships between cytoskeleton and calmodulin in yeasts. In Bulletin of Czechoslovak Microbiology Society. App. 45. 1. vyd. Brno: Československá společnost mikrobiologická - Praha/Bratislava, 2004. s. 167-168. ISBN 0009-0646.
 178. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
 179. HAVELKOVÁ, Marie. THE ROLE OF CALMODULIN IN KARYOKINESIS AND IN CYTOKINESIS. In 32nd Intarnational Conference on yeasts. 2004. vyd. Slovensko: SAS a CHÚSAS Bratislava, Slovensko, 2004. 2 s.
 180. HAVELKOVÁ, Marie a Leona MUŽÍKOVÁ. Zpráva o Katedře rodinné vychovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. XXXII, Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: Repronis Ostrava, 2004, roč. 1., č. 1, s. 159-167. ISSN 80-7329-072-3.
 181. 2003

 182. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, roč. 10, 7-8, s. 21-21. ISSN 1211-6866.
 183. HAVELKOVÁ, Marie. Odborná činnost studentů Katedry biologie Pedagogické fakulty MU v Brně ve školním roce 2002/2003. Biologie/chemie/zeměpis - časopis pro výuku na základních a středních školách. Česká republika, Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha., 2003, roč. 12, č. 5, s. 221-225. ISSN 1210-3349.
 184. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDEROVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ. BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY. Praha: nakl. START, 2003, IX/2003, č. 3, s. 2 - 25. ISSN 1211-8834.
 185. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. In TEACHERS and Health. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.
 186. 2002

 187. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
 188. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o III. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně., 2002, roč. 9, 11/2002, s. 15-18. ISSN 1211-6866.
 189. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o odborné činnosti studentů katedry biologie PdF MU v Brně ve školním roce 2000/2001. Praha: Praha SPN, 2002, roč. 11, č. 1, s. 14-19. ISSN 1210-3349.
 190. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Karl AUGSTEN. Regulace buněčné morfogeneze u kvasinek. Informační listy Česko-Slovenské genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Brno MU Přírodovědecká fakulta., 2002, roč. 24, č. 1, s. 31-32. ISSN 1210-6267.
 191. HAVELKOVÁ, Marie. Vícebuněčný (lidský) organizmus z pohledu nových poznatků buněčné a molekulární biologie - I.: Osudy buněk v našem těle, buněčný cyklus. In Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc., 2002. s. 43 - 58. ISBN 80-244-0596-2.
 192. HAVELKOVÁ, Marie. Vznik patologických závislostí a genotyp. In BIOLOGICKÉ DNI. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93; Univerzita Konstantina fiolozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 325-326. ISBN 80-8050-520-9.
 193. 2001

 194. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HONES. Cytoskelet, kalmodulin a buněčná proliferace. In XVI. Biologické dny s názvem Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie.-. 1. vyd. Olomouc, UP LF: Olomouc, UP, Tisk: ARTAD spol. s.r.o., Olomouc, 2001. s. 115-116. ISBN 80-244-0327-7.
 195. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Karl AUGSTEN. "Dimorphismus in Yarrowia lipolytica.". European J. Cell Biol.. Suppl. 59. Stuttgart/Germany: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart/Germany., 2001, roč. 23, č. 2, s. 16-19. ISSN 0724-5139.
 196. HAVELKOVÁ, Marie. DROGY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VÝUKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU V BRNĚ. In ŠVECOVÁ, Milada, Ilona HORYCHOVÁ a Jan STOKLASA. DIDAKTIKA BIOLOGIE A DIDAKTIKA GEOLOGIE SOUČASTNOST A PERSPEKTIVY. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 52-53. ISBN 80-8656-01-1.
 197. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy, výukový videopořad pro žáky základních škol. 1. vyd. Brno: Direct film s.r.o., Kounicova 22, Brno, 2001.
 198. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. "HOW TO STUDY TRANSPORT INSIDE THE CELL - PRELIMINARY EXPERIMENTS WITH LEPTOMYCIN B.". In "XXIX. Annual Conference on Yeasts". Slovensko, Bratislava: Chemický ústav SAV, Bratislava, 2001. s. 54-55.
 199. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o 2. studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2001, roč. 8, č. 10, s. 14-18. ISSN 1211-6866.
 200. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o 2. studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Brno MU: Nadace Universitas Masarykiana, 2001, roč. 8, č. 10, s. 14-18. ISSN 1211-6866.
 201. HAVELKOVÁ, MARIE a EBERHARD UNGER. "Leptomycin B: a Powerful Antibiotic Tool for Studying Nuclear Transport.". FOLIA MICROBIOL. PRAHA. PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA: MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV ČAV, 2001, roč. 46, č. 3, s. 243-244. ISSN 0015-5632.
 202. HAVELKOVÁ, Marie. Nové znalosti o lidském genotypu a jejich využití v primární protidrogové preventivní činnosti. In Učitelé a zdraví 3. Ed.: Řehulka Evžen a Řehulková Oliva. 1. vyd. Brno 2001: Psychologický ústav AV ČR Nakladatelství Pavel Křepela, 2001. s. 219-232. ISBN 80-902653-7-5.
 203. ROUHOVÁ, Monika, Leona PILLEROVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Poruchy příjmu potravy u žákyň základních škol. In XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinární účastí. 1. vyd. Praha 2001: Státní zdravotní ústav, Čs. Lékařská společnost J. E Purkyně, KHS Ostrava, Nakl. Repronis., 2001. s. 181-189. ISBN 80-86122-85-9.
 204. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. STUDIES ON TRANSPORT INTO AND OUT OF THE CELL NUCLEUS. In CELLS III., Ed. Josef Berger. 1. vyd. ČESKÉ BUDĚJOVICE, JU, BIOLOGICKÁ FAKULTA: KOPP PUBLISHING, ČESKÉ BUDĚJOVICE., 2001. s. 186-188. ISBN 80-7232-154-4.
 205. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Irena BEDNÁŘOVÁ. Syndrom CAN je problémem i v české škole. In Psychologické otázky adolescence, Ed. O. Řehulková a E. Řehulka. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert Reprocentrum, Blansko., 2001. s. 87-102. ISBN 80-7326-001-8.
 206. BEDNÁŘOVÁ, Irena, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte - zmapování výskytu a příčin. In XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha 2001: Státní Zdravotní ústav, Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně, KHS Ostrava. Nakl. Repronis., 2001. s. 164-176. ISBN 80-86122-85-9.
 207. HAVELKOVÁ, Marie. 1. Studentská konference na Katedře biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Biologie/Chemie/Zeměpis - časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha Česká republika: SPN, 2001, roč. 10, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-3349.
 208. 2000

 209. HAVELKOVÁ, Marie. Jaké budou úkoly antropologie na pedagogické fakultě na počátku nového tisíciletí? In Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakulách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, 2000. s. 41-46. ISBN 80-244-0086-3.
 210. HAVELKOVÁ, Marie, Ingeburg HONES a Eberhard UNGER. Mutanty buněčného cyklu u Yarrowia lipolytica. In 28th Annual Conference on Yeasts. Abstracts. 1. vyd. Slovensko, Bratislava: Slovenská akademie věd, Chemický ústav, Bratislava, 2000. s. 106-107.
 211. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HÖNES. Regulace buněčné proliferace. In Biochemistry and Molecular Biology on the Threshold of a new Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 75-76. ISBN 80-210-2266-3.
 212. HAVELKOVÁ, Marie. Uplatnění nových poznatků molekulární biologie v primární protidrogové prevenci. In Biochemistry and Molecular Biology on the Threshold of new Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 11-12. ISBN 80-210-2266-3.
 213. HAVELKOVÁ, Marie, Ingeburg HÖNES a Eberhard UNGER. Visualization of actin cytoskeleton in yeasts by means of immuno-electron microscopy. In Cells II, ed. J. Berger. 1. vyd. Česká republika, České Budějovice, JČU: Kopp, 2000. s. 150-151. ISBN 80-7232-120-X.
 214. HAVELKOVÁ, Marie. 1.Odborná konference studentů Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 7, č. 9, s. 18-21. ISSN 1211-6866.
 215. 1999

 216. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Calmodulin in Cells and Protoplasts of Yarrowia lipolytica. In 20th Int. Spec. Symp. on Yeasts. 1999. vyd. SK, Smolenice: SAV CHU Bratislava, 1999. s. 73-74.
 217. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Calmodulin Localization and Function in Yeasts. J. Berger. In CELLS. 1999. vyd. ČR, České Budějovice JU: Kopp, 1999. s. 61-62. Cells. ISBN 80-7232-069-6.
 218. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Calmodulin Localization in Yarrowia lipolytica. Folia Microbiologica. Praha: ČAV, 1999, roč. 44, č. 1, s. 105-106. ISSN 015-5632.
 219. HAVELKOVA, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HONES. Microtubules, MAPs and Calmodulin - their Structures and Functions in Yeasts. 1999. vyd. Deutschland, Verlag-Univ. Erfurt: Deutschland. Verlag-Univ. Erfurt,, 1999. 8 s. Structure - Function Relationships of Cytoskeleton.
 220. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HÖNES. Význam cytoskeletu pro proliferaci kvasinkových buňek. ed. R. Alberty. In Biologické dni. 1999. vyd. SK, Banská Bystrica UMB: UMB fak.prír.vied, 1999. s. 157-159. ISBN 80-8055-259-2.
 221. 1998

 222. HAVELKOVÁ, Marie a Jaroslava KUBÍČKOVÁ. Historie katedry biologie. In "BIOLOGIE GEOLOGIE XII - Sborník prací PdF MU Brno". 1. vyd. Brno: Brno MU, 1998. s. 6-7. ISBN 80-210-1977-8.
 223. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Lokalizace kalmodulinu v buňkách Yarrowia lipolytica. In 27th Annual Conference on Yeasts, Abstracts. 1998. vyd. Slovensko: Slovenská akademie věd, Chemický ústav, Bratislava, 1998. s. 34-36.
 224. HAVELKOVÁ, Marie. Mechanizmy lidského organizmu ovlivňující závislosti. In ZDRAVÁ ŚKOLA. 1. vyd. Česká republika: UP PdF, 1998. s. 99-114. ISBN 80-7067-866-6.
 225. HAVELKOVÁ, Marie. Mikrobiální protoplasty - modelové objekty v buněčné a molekulární biologii. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 1998. 57 s.
 226. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Organisation of Cytoskeleton Structures in Yarrowia lipolytica. In Microbial Cell Surfaces and Membrane Phenomena. 1. vyd. Švýcarsko: Press Centrum of Basilei University, 1998. s. 46-51.
 227. HAVELKOVÁ, Marie. Podíl genotypu na vzniku drogové závislosti. Informační listy. Bratislava: Česko-Slovenská společnost G. Mendela, 1998, roč. 20, č. 2, s. 9-11. ISSN 1210-6267.
 228. HAVELKOVÁ, Marie, Boris RYCHNOVSKÝ, Jaroslava KUBÍČKOVÁ a Helena JEDLIČKOVÁ. Vývoj katedry biologie PdF v Brně. In Biologie, geologie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 8-12. Sbor. prací PdF MU v Brně 142, řada přír. věd 21. ISBN 80-210-1977-8.
 229. 1997

 230. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. Abnormální koncentrace Huntingtonovy chorei v lokalitě Moravského krasu. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. 1997, roč. 13, č. 18, s. 15-16. ISSN 1210-6267.
 231. HAVELKOVÁ, Marie. Analýza příčin drogové závislosti-I. Základní informace pro preventivní práci učitelů. In Podpora a ochrana zdraví dítě te. Praha: Čes. lékařská společnost JEP, 1997. s. 190-195. 25/1. ISBN 80-85783-14-2.
 232. HAVELKOVÁ, Marie. Analýza příčin drogové závislosti-II. Nové poznatky z molekulární genetiky. In Podpora a ochrana zdraví dítěte. Praha: Čes. lékařská společnost JEP, 1997. s. 116-209. 25/1. ISBN 80-85783-14-2.
 233. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HOENES. CULTIVATION OF YEAST CELLS IN NUTRIENT MEDIUM COMPLEMENTED WITH CYTOSKELETAL TOXINS. Folia Microbiologica. Česká republika, Praha: Česká akademie věd, 1997, roč. 42, č. 3, s. 124-126. ISSN 0015-5632.
 234. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HÖNES. CYTOSKELETAL STRUCTURES DURING CELL CYCLUS IN THE YEAST YARROWIA LIPOLYTICA. In CYTOSKELETON, CELLULAR MOVEMENT, SIGNAL TRANSPORT. Jena, SRN: VEBGF - Verlag Jena, 1997. s. 5-7. 1/1.
 235. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. CYTOSKELETON STRUCTURES AND THEIR CHANGES DURING CELLS CYCLUS OF YARROWIA LIPOLYTICA. Cell Biology International Reports. 1997, roč. 21, č. 8, s. 523-601. ISSN 0309-1651.
 236. HAVELKOVÁ, Marie. Které vlastnosti jsou potřebné pro protidrogovou preventivní činnost učitele. In Úloha školy ve výchově ke zdravému životnímu stylu. Olomouc: UP Olomouc, 1997. s. 57-66. 1/1.
 237. HAVELKOVÁ, Marie. Medicínské aspekty ve výuce antropologie na pedagogické fakultě. In K poslání antropologie v přípravě a práci učitelů. Olomouc: UP Olomouc, 1997. s. 55-60. 1/1.
 238. HAVELKOVÁ, Marie a Jaroslava KUBÍČKOVÁ. Návrhy inkorporace protidrogového programu do výuky. In Úloha školy ve výchově ke zdravému životnímu stylu. Olomouc: UP Olomouc, 1997. s. 133-144. 1/1.
 239. HAVELKOVÁ, Marie. Vliv genů na vznik závislostí. Bulletin Drogového informačního centra ČR. 1997, roč. 5, č. 4, s. 7-17.
 240. 1996

 241. HAVELKOVÁ, Marie. Katedra biologie. In Půlstoletí Pdf MU v Brně. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 25-29. ISBN 80-86047-00-8.
 242. HAVELKOVÁ, Marie. Narodí se Vaše dítě zdravé? In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 55-57. ISBN 80-85931-21-4.
 243. HAVELKOVÁ, Marie. Problematika drogové závislosti. In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 58-63. ISBN 80-85931-21-4.
 244. HAVELKOVÁ, Marie a Jaroslava KUBÍČKOVÁ. Problematika drogové závislosti. In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 58-63. ISBN 80-85931-21-4.
 245. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Relationship of actin and tubulin distribution to bud growth in Yarrowia lipolytica. Cell Biology International Reports. 1996, roč. 20, č. 7, s. 607-612. ISSN 0309-1651.
 246. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HONES. The effect of cytochalasins on the morphogenesis of yest Yarrowia lipolytica. Folia Microbiologica. Česká republika, Praha: ČAV, 1996, roč. 41, č. 5, s. 555-556. ISSN 0015-5632.
 247. 1995

 248. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Effect of Cytochalasins on Morphogenesis of Yarrowia lipolytica. Folia microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav Praha AV ČR, 1995, roč. 41, č. 3, s. 282-286. ISSN 015-5632.
 249. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Immunno-electron microscopy of actin localization in Yarrowia lipolytica. Folia microbiol. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, 1995, roč. 40, č. 5, s. 551-552.
 250. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. Macromolecular Synthesis during the Conversion of Yarrowia lipolytica from Yeast to Mycelial Form. Folia microbiol. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, 1995, roč. 45, č. 5, s. 555-558. ISSN 0027-8203.
 251. HAVELKOVÁ, Marie, Ingeburg HONES a Eberhard UNGER. The cell cyclus of Yarrowia lipolytica - an immunofluoresce study. In XXIV. Ann. Conf. on Yeasts. Abstracts. 1. vyd. Slovensko: CHÚSAV Bratislava, 1995. s. 31.
 252. 1994

 253. HAVELKOVÁ, Marie. Actin Organization in Yarrowia lipolytika during the Cell Cycle. Cell Biol. Int. Great Britain: Acad Press London-New-York, 1994, roč. 1994, č. 5, s. 440-441. ISSN 1065-6995.
 254. HAVELKOVÁ, Marie, I. HONES, K. AUGUSTEN a E. UNGER. Inhibition of Microtubules and Membranes Structures in Yarrowia lipolytica. Folia Microbiologica. ČR: Mikrobiologický ústav AV ČR Praha, 1994, roč. 1994, č. 4, s. 350-351. ISSN 0015-5632.
 255. SVOBODA, Augustin, Zdenka DOLEŽALOVÁ, Jon DONEY, Jiří ADLER, Miroslav GABRIEL, Marie HAVELKOVÁ, Roman JANISCH, Marie KOPECKÁ, Oldřich NEČAS a Jan ŠMARDA. Medical Biology Practical Schedules Part I Cell Biology Part II Genetics. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, Fakulta lékařská, 1994. 121 s. Brno, skripta. ISBN 80-210-0998-5.
 256. HAVELKOVÁ, Marie. The Effect of Isopropyl N-(3-chlorophenyl)-carbamate on Yeast Cells of Yarrowia lipolytica. Cell Biol. Int. Great Britain: Acad Press London-New-York, 1994, roč. 1994, č. 5, s. 481-482. ISSN 1065-6995.
 257. 1986

 258. KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, A, G BASAŘOVÁ, Olga BENDOVÁ, Karel BERAN, V BETINA, M BETINOVÁ, P BIELY, V FARKAŠ, Marie HAVELKOVÁ, Z HOLAN, M KAHLER, Marie KOPECKÁ, Arnošt KOTYK, V KOVÁČOVÁ, J LIEBLOVÁ, O MARKOVIČ, E MINÁRIK, Oldřich NEČAS, J ŘIČICA, M SOBOTKA, Augustin SVOBODA, Eva STREIBLOVÁ, Josef ŠANDULA, L ŠILHÁNKOVÁ, Jana SUBIKOVÁ, A TOMŠÍKOVÁ a David VRÁNA. Kvasinky ve výzkumu a praxi. 1. vyd. Praha: Academia Praha, 1986. 379 s. Československá akademie věd.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 03:29